Stad skipstunnel

Kystverket skal bygge verdas aller første fullskala skipstunnel. Den blir 1,7 kilometer lang, 50 meter høg og ein bredde på 36 meter − som betyr at farty inntil størrelsen på Kystruten og Hurtigruten vil kunne få ein sikker seglas forbi det utfordrande Stadlandet. Etter planane vil tunellen stå ferdig i 2025/2026.

Nyhetsliste

Nå begynner arbeidet med Stad skipstunnel

Kystverket har nå mottatt oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet, som i realiteten gir grønt lys til oppstart av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel.

Hør også mer om prosjektet, fremdrift, dimensjoner og det endelige resultatet i Kystpodden, en podkast levert av Kystverket. 

Fakta

Klikk på bilder for større versjon

Se bilder og film på Flickr

STAD SKIPSTUNNEL

 • Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas forbi Stad.
 • I regjeringens budsjettforhandlinger i 2020 ble det satt av 75 millioner kroner til oppstart av Stad skipstunnel i 2021. I februar 2021 fikk Kystverkjet et supplerende tildelingsbrev for denne oppstarten fra Samferdselsdepartementet. Videre ble det lagt frem en egen investeringsproposisjon for Stortinget, som gikk gjennom Stortinget i mai. 

BYGGINGEN

 • Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
 • Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (kystruten).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 er Stad skipstunnel inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,7 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket overleverte sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet våren 2017. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2). 
 • Kystverket gjennomførte en prosjektoptimalisering med leveranse 15. juni 2019 som resulterte i en vesentlig kostnadsreduksjon.
 • I 2020 ble det gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av resultatene av prosjektoptimalisering. 

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Seilingshøyde: 33 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner kubikkmeter. Tilsvarer cirka 8 millioner tonn med sprengt fjell
 • Estimert kostnadsramme: Ca. 3,4 milliarder kroner (eks. mva.)
 • Estimert byggetid: Ca. 4 -5 år

Siste nytt