Hopp direkte til innhold

Statistikk om skipstrafikk målt i utseilt distanse i norske havområder

Her presenteres et overordnet bilde av skipstrafikk målt i utseilt distanse i nautiske mil for ulike skips- og størrelseskategorier i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Disse havområdene sammenfaller med norske forvaltningsplanområder, inkludert utseilt distanse innenfor grunnlinjen. Den utseilte distanse for skip utgjør trafikkarbeidet for skip.

Den utseilte distansen for samtlige skipskategorier økte i norske havområder fra om lag 43,3 millioner nautiske mil i 2020 til om lag 45,4 millioner nautiske mil i 2021. Dette utgjorde en vekst i trafikkarbeidet på 5 prosent.

Hovedforklaringen på økningen i utseilt distanse skyldes økningen for skipstypekategorien «Andre aktiviteter» med om lag 39 prosent fra 2020 til 2021. På bakgrunn av en enda finere skipstypeinndeling – på Lloyds 3-nivå - finner vi at mesteparten av denne økningen knyttes til underkategorien «Other Fishing» som blant annet inkluderer brønnbåter og annen aktivitet knyttet til fiskeoppdrett.

Den samlede utseilte distansen for alle skipstyper i norske havområder i 2021 tilsvarer om lag 2 000 jordomseilinger ved ekvator.

Utseilt distanse fordelt på havområder

44,2 prosent av samlet utseilt distanse i alle norske havområder i 2021 knyttes til Nordsjøen, mens 31,6 prosent og 24,2 prosent knyttes til hhv. Norskehavet og Barentshavet. Skipstrafikken er altså størst i det minste havområdet med hensyn til areal – Nordsjøen – og minst i det største havområdet, dvs. Barentshavet. Havområdene sammenfaller med forvaltningsplanområdene Nordsjøen og Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet, samt områdene innenfor grunnlinjen for alle tre havområder.

Utseilt distanse fordelt på skipskategorier

I 2021 utgjorde de tre største og toneangivende skipstypene passasjerskip, stykkgodsskip og fiskefartøy om lag 62 prosent av samlet utseilte distanse i norske havområder. Til tross for nedgang i utseilt distanse også i 2020 grunnet korona er passasjerskip fortsatt den største skipskategori målt i utseilt distanse med om lag 10 millioner nautiske mil i de tre havområdene. Dette utgjør om lag 22 prosent av samlet utseilte distanse. Deretter følger fiskefartøy med i overkant av 20 prosent og stykkgodsskip i underkant av 20 prosent.

Fordelingen av skipsaktivitet i de ulike havområdene er imidlertid ikke lik: Mens passasjerskipene utgjør den største skipskategorien med hensyn til utseilt distanse i Norskehavet så har stykkgodsskipene i skyggen av korona igjen gått forbi passasjerskipene i Nordsjøen. Fiskefartøyenes dominerer som vanlig stort i Barentshavet.

Utseilt distanse og størrelseskategorier

Den dominerende størrelseskategorien på skip i norske farvann er i 2021 fortsatt skipene mellom 1 000-5 000 bruttotonn (BT). Denne størrelseskategorien står for nær halvparten av trafikkarbeidet i norske havområder, nærmere bestemt 47,9 prosent. Den nest største størrelseskategorien er skipene under 1 000 BT. Disse stod i 2021 for 27,1 prosent av samlet utseilte distanse i norske havområder. Den tredje største størrelseskategorien mht. utseilt distanse i norske havområder er skip mellom 5 000-9 999 BT med 11,5 prosent.

Hele 75 prosent av utseilt distanse i norske havområder utføres av skip og fartøyer under 5 000 BT i 2021. 86,5 prosent av samlet utseilt distanse i norske havområder utføres samme år av skip under 10 000 BT.

Skip i norske havområder er sammenliknet med skip i mange andre områder mindre. Dette skyldes type trafikk – eksempel fiskeri - samt Norges desentraliserte havnestruktur. I tillegg utføres en stor del av trafikkarbeidet for skip over 10 000 BT av skip i norske havområder, men hvor skipene aldri anløper norske havner, dvs. transitt-trafikk.

Til toppen