Hopp direkte til innhold

Statistikk om skipstrafikk målt i utseilt distanse i norske havområder

Her presenteres et overordnet bilde av skipstrafikk målt i utseilt distanse i nautiske mil for ulike skipskategorier i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Den utseilte distanse for skip utgjør trafikkarbeidet for skip.

Den utseilte distansen for samtlige skipskategorier ble i norske havområder redusert fra om lag 45,4 millioner nautiske mil i 2019 til om lag 43,3 millioner nautiske mil i 2020. Dette utgjorde en reduksjon på 4,4 prosent. Hovedforklaringen på denne nedgangen i utseilt distanse er den reduksjonen i trafikkarbeidet til passasjerskip og cruiseskip i norske havområder grunnet korona.

Den samlede utseilte distansen for alle skipstyper i norske havområder i 2020 tilsvarer om lag 2 000 jordomseilinger ved ekvator.

Utseilt distanse fordelt på havområder

Om lag 45 prosent av samlet utseilt distanse i alle norske havområder i 2020 knyttes til Nordsjøen, mens nær 31 prosent og 24 prosent knyttes til hhv. Norskehavet og Barentshavet. Skipstrafikken er altså størst i det minste havområdet med hensyn til areal – Nordsjøen – og minst i det største havområdet – Barentshavet. Havområdene sammenfaller med forvaltningsplanområdene Nordsjøen og Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet, samt områdene innenfor grunnlinjen for alle tre havområder.

Utseilt distanse fordelt på skipskategorier

I 2020 utgjorde de tre største og toneangivende skipstypene passasjerskip, stykkgodsskip og fiskefartøy om lag 64 prosent av samlet utseilte distanse i norske havområder. Til tross for nedgang i utseilt distanse i 2020 grunnet korona er passasjerskip fortsatt den største skipskategori målt i utseilt distanse med nesten 9,6 millioner nautiske mil i de tre havområdene. Dette utgjør 22,2 prosent av samlet utseilte distanse. Deretter følger fiskefartøy med 21 prosent og stykkgodsskip med 20,8 prosent.

Fordelingen av skipsaktivitet i de ulike havområdene er imidlertid ikke lik: Mens passasjerskipene utgjør den største skipskategorien med hensyn til utseilt distanse i Nordsjøen og Norskehavet, så dominerer fiskefartøyene utseilt distanse i Barentshavet.

Utseilt distanse og størrelseskategorier

Den dominerende størrelseskategorien på skip i norske farvann er skipene mellom 1000–5000 bruttotonn (BT). Denne størrelseskategorien står for nær halvparten av trafikkarbeidet i norske havområder, nærmere bestemt 47,6 prosent. Den nest største størrelseskategorien er skipene under 1000 BT. Disse stod i 2020 for 27,4 prosent av samlet utseilte distanse i norske havområder. Den tredje største størrelseskategorien mht. utseilt distanse i norske havområder er skip mellom 5000–9999 BT med 11 prosent.

Hele 75 prosent av utseilt distanse i norske havområder utføres av skip og fartøyer under 5 000 BT i 2020. 86 prosent av samlet utseilt distanse i norske havområder utføres samme år av skip under 10 000 BT. Skip i norske havområder er sammenliknet med skip i mange andre områder mindre. Dette skyldes type trafikk – eksempel fiskeri – samt Norges desentraliserte havnestruktur. I tillegg utføres en stor del av trafikkarbeidet for skip over 10 000 BT av skip i norske havområder, men hvor skipene aldri anløper norske havner, dvs. transittrafikk.

Hva bruker Kystverket kunnskap om utseilt distanse til? 

Den utseilte distansen til skip er forutsetningen for å estimere driftsutslippene. Utviklingen av utseilt distanse for ulike skipstyper og størrelseskategorier brukes også innen nautiske risikoanalyser, sannsynlighetsanalyser for akutte utslipp, miljørisikoanalyser, samt prognoser for skips trafikkarbeid.

I www.havbase.no oppdateres den utseilte distansen knyttet til skipstyper og størrelseskategorier for havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet månedlig.

Tidsserier for utseilt distanse i norske havområder finner du i excelfilen under Relaterte dokumenter. Mer om metode og feilkilder se metadata.

Til toppen