Hopp direkte til innhold

Statistikk om skipsfartens driftsutslipp til luft

Utslipp fra transportsektoren har stort fokus, og Kystverket arbeider for at skipsfarten skal bli mer effektiv, sikker og miljøvennlig. I www.havbase.no publiseres estimerte driftsutslipp fra skip, og Kystverket presenterer her tidsserier for utslipp fra skipsfarten i norske havområder.

Driftsutslippsestimatene knyttes til utslippskomponentene (NOx), svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), samt svevestøv (PM).

Utslippsestimatene knyttes til år og geografisk til havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, inkludert farvannet innenfor grunnlinjen. I havbase kan en også knytte utslippene til skipstyper og skipsstørrelseskategorier fordelt på måneder.

I 2021 ble det fra alle skip i norske havområder sluppet ut 8 485 965 tonn CO2. Dette representerte en nedgang på 5,1 prosent fra 2020 da det samlete CO2 utslippet fra skipsfarten var på 8 917 722 tonn. Nesten 53 prosent av samlete CO2 utslipp skjer i 2021 i det minste – men mest trafikkerte – havområdet, det vil si Nordsjøen og Skagerrak, mens 26 prosent og 21 prosent slippes ut i hhv. Norskehavet og Barentshavet.

Utslippstall for øvrige utslippskomponenter (under) viser at utslippene går ned for alle utslippskomponenter fra 2020 til 2021. Karbonmonoksid (CO) ble redusert med 4,9 prosent, nitrogenoksid (NOx) 4,7 prosent og svevestøv (PM) 4,7 prosent. Når det kommer til utslippene av svoveldioksid (SO2) ble disse mer enn halvert fra 2020 til 2021 med en nedgang på 112,5 prosent.

Hovedforklaringen på lavere utslipp i 2021 sammenliknet med 2020 er reduksjonen i trafikkarbeidet i norske havområder. Målt i nautiske mil ble den utseilte distansen i norske havområder redusert med 4 prosent.

Driftsutslipp_19_20.JPG
(Ny figur kommer) Driftsutslipp til luft i norske havområder for utvalgte utslippskomponenter 2019–2020.
Kilde: Kystverket/Havbase

 

 

Driftsutslippene fra skip vil i stor grad være en funksjon av utseilt distanse. Samtidig vil fremtidig utvikling av teknologi, skipsstørrelse og særlig drivstofftyper ha betydning for driftsutslippene fra skip.

For mer informasjon se lenke til tidsserie for driftsutslipp, samt lenke til metadata under.

Til toppen