Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 21/22

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 12

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Fartøy i drift 1 0
Øvrige skipshendelser 2 400
Vrakhåndtering (skip) 1 0
Offshore 2 21 000
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 40
Landtransport 1 90
Andre landbaserte hendelser 4 10 207
Totalt fordelt på hendelsestyper* 12 31 737  
Totalt 12 31 737

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Sammendrag av sakene

Fartøy i drift

Lasteskipet Trans Carrier ankret opp i Hjeltefjorden, Askøy pga lekkasje i maskinrom. Seilte videre etter utbedring.

Øvrige skipshendelser

Fritidsbåt sunket til kai og lekker drivstoff, Rossland, Alver kommune, Vestland Båten lekker drivstoff og olje. Lokalt brannvesen aksjonerte med absorberende lenser. Mindre mengde utslipp håndtert av lokalt brannvesen. Avsluttes av Kystverket.

Utslipp av 300-400 biohydraulikkolje fra brønnbåten "Harald Martin" i Hadsel kommune Det var lekkasje fra ett hydraaulikk rør som medførte utslippet. Sterk strøm i sundet der fartøyet ligger, slik at det var ikke noe olje på sjø å se.

Vrakhåndtering (Skip)

50 fots skøyte sunket til kai ved Salpøy , Dønna kommune. Båten sank i april i år og ligger fremdeles nedsunket ved kai. Den sperrer adkomsten for andre båter og det anses lokalt som en potensiell forurensningsfare. "Det er ett rikt fugleliv på øya og havna vil bli tilgriset, det ligger også ett oppdrettsanlegg ikke langt unna som det også kan ha konsekvenser for". Kommunalt oppfølgingsansvar ihht HFL.

Offshore

Mottatt melding fra Operatør selskapeet Lundin om utslipp av prod.vann fra plattformen Edvard Grieg. Teknisk uhell ombord førte til utslipp av 50 m3 produsert vann, hvor andelen ren olje er beregnet til ca 3 m3. NOFO og Ptil varslet. NOFO bestilte satellitt-bilder. Lundin vurderte utslippet som ikke aksjonerbart. Vil forsvinne etter kort tid som følge av fordamping og dispergering vha bølgeaktivitet. Avsluttes av Kystverket.

Mottatt melding fra PTIL vedrørende utslipp av 10-18 m3 råolje i produsert vann fra Norne plattformen Noe usikkerhet mtp mengde initielt. Etterhvert fikk vi avklart at det var snakk om et utslipp av 10-18m3 råolje i produsert vann, men det er uheldig at man først forstod det slik at det var snakk om 18m3 produsert vann. Operatør aksjonerte med helikopter og beredskapsfartøy. Mekanisk dispergering ved å kjøre gjennom flaket gjentatte ganger. Utover dette ingen øvrig fysisk aksjonering på flaket. Saken vil bli overført til Petroleumsgruppa for videre oppfølging i samarbeid med Miljødirektoratet. Avklart med leder.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Mottatt videreført melding fra Avinor vedrørende fly observasjon av olje på vann NV av Hvalerøynene Østfold Avinor videreformidlet flyobservasjon av olje på vann NV av Hvalerøynene i Østfold. Observasjonen var sendt fra Avinor til Fredrikstad Brann og redning direkte. Fredrikstad Brannvesen gjennomførte søk i oppgitt område uten funn. Hendelse avsluttes av Kystverket.

Landtransport

Diesellekkasje fra lastebil i Lillestrøm Lokalt BV aksjonerte og ryddet opp. Avsluttes av Kystverket.

Andre landbaserte hendelser

Lekkasje av hyraulikkolje fra lastebil, Vestre Slire, Vestland Miljøetat i kommunen varslet og ga råd om videre tiltak for sanering i området. BV sanerte forurenset grus. Asluttes av Kystverket.

Utslipp av motorolje etter bilbrann sist vinter 2022 Eldre sak - Frøyland Byggskade har fått i oppdrag av forsikringsselskap å sanere 7 liter motorolje som har tint frem under noen søppelstaiv ved Jordfallvegen 24 i Hokksund. Oljen stammer fra en bilbrann i vinter 27.01.2022. Saken avsluttes av Kystverket.

Hydraulikkoljelekkasje på ca 100l fra Tømmerbil Leira i Valdres Brannvesenet aksjonerte med Zugol. Avsluttes av Kystverket.

Oljelekkasje fra Forsvarets bygg på Trandum, Ullensaker kommune - eldre sak Forsvaret opplevde over lang tid, anslagsvis fra 2018, oljesvinn på verkstedet i Trandum leir. De fant initielt ingen forklaring på svinnet, før de i uke 31 2021 opplevde at ca. 1.000 liter forsvant på ca. en uke. Etter montering av stengeventil på 5/30-oljerøret som går fra «sumpa» (kjølevann tank) under golvet og opp til MPS (motor prøvestasjon), ble det klart at røret har en lekkasje. I løpet av perioden 2018-2021 anslår de at det har lekket ut ca. 10.000 liter olje fra røret. Antekeligvis mindre mengder i starten, og så har dette økt den siste tiden. Forsvarsbygg ble varslet av bruker i uke 34, 2021. Forsvaret har stengt og blendet av røret etter at lekkasje ble verifisert og gjennom trykkprøving. Det er gjennomført to Ø315 kjerneboringer for å kontrollere utbredelse og grunnforhold. Det ble ikke funnet olje i hullene og gulvet som røret ligger i er utført som 10cm betong støpt direkte på underlag av sand og pukk. Det er ikke funnet markisolasjon eller fuktsperre under betongen. Lekkasjen ble stanset og de fortsatte arbeidet med å kontrollere omfang og utbredelse i samråd med egen miljøavdeling. Saken avsluttet av Kystverket (Sak ferdigstillt av skadevolder i 2021, Kystverket først informert via kommunen den 01.06.2022)

Pågående hendelse

Drivende tømmer i Altafjorden fra Altaelva etter vårflom

OV Bøkfjord har jobbet der i en uke: Systemet ser ut til å fungere nå med levering, mottak og avhending. Det er Vefas Retur som skal evt skaffe til veie resurser for å kappe til større trær etc for tilpassing til containere. VL fikk en litt dårlig magefølelse på dette i samtale med Vefas, da vedkommende kontakt sa at de ikke hadde resurser til dette. Dersom problemstillingen kommer opp på ny skal Bøkfjord kontakte Vefas på ny og be de igjen skaffe tilveie en lokal resurs tor evt oppkapping. Mengden drivende tømmer i leden avtar, men som følge av at flommen er pågående er jo sannsynligheten stor for videre tilsig fra elva. Det planlegges med at Bøkfjord blir værende og jobber med oppsamling tom i dag fredag 03.06.2022 LN-KYV: Har flydd 3 tokt i området inkludert taktisk styring av Bøkfjord.

Til toppen