Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Tilskot til godsoverføring frå veg til sjø

Godstransport. Lasting av containerskip.

I første utlysningsrunde har Kystverket motteke 11 søknadar om støtte til godsoverføring. Til saman har søknadane  som mål å flytte 3,7 millionar tonn gods som i dag vert transportert på norske vegar over til sjøvegen.

Siste nytt

Facebook

Twitter