SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

  • 83 prosent av transportarbeidet på skip

    Det fraktes 500 millioner tonn gods til fra og i Norge årlig. En mindre andel av transportvolumet kan overføres mellom veitransport, sjø, tog og bane, heter det i transportetatenes delutredning om godstransport.

  • Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

    Kommuner kan søke om statlige tilskudd inntil 50 prosent til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfristen er 1. mars.

  • Endringer i Kystverket fra nyttår

    Første januar trer organisasjonsendringer i kraft i Kystverket. Vi gjør endringer innen losordningen, for å sikre et tydeligere skille mellom operativ lostjeneste og forvaltning. Det operative skilles ut i egen driftsenhet. Slik blir vi enda tydeligere på Kystverkets ulike ansvar og oppgaver.