SafeSeaNet fartøysrapportering

Aktuelle saker

 • Tilskuddsordning for havnesamarbeid

  Det er i statsbudsjettet for 2015 avsatt 10 millioner over statsbudsjettets kap. 1360, post 71 til en tilskuddsordning for havnesamarbeid. Kystverket har ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen.

 • 83 prosent av transportarbeidet på skip

  Det fraktes 500 millioner tonn gods til fra og i Norge årlig. En mindre andel av transportvolumet kan overføres mellom veitransport, sjø, tog og bane, heter det i transportetatenes delutredning om godstransport.

 • Fornyer AIS-nettverket langs kysten

  Kystverket fornyer nettverket AIS Norge som strekker seg fra svenskegrensen til Kirkenes. Nærmere 50 AIS-basestasjoner skal byttes ut innen 2016.

 • Bedre beredskap avverget oljevernaksjoner i 2014

  KV bilde

  Til tross for økning i sjøtrafikken og transport av potensielt forurensende last, var det i fjor ingen hendelser som medførte akutt forurensning av betydning.

 • Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

  Kommuner kan søke om statlige tilskudd inntil 50 prosent til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfristen er 1. mars.

 • Viser skipsaktivitet og utslipp i norske havområder

  Kystverketes karttjeneste Havbase tilgjengeliggjør historiske data over skipsaktivitet i norske havområder. Den gir nye muligheter til å danne seg et bilde av utviklingstrekk innen skipstrafikken i norske havområder og Arktis.

 • Innspillsmøter om revisjon av havne- og farvannsloven

  Kystverket og Samferdselsdepartementet inviterer til regionale innspillsmøter i forbindelse med revisjon av havne- og farvannsloven. (NB! Ny dato for Oslo-møtet)

 • Endringer i Kystverket fra nyttår

  Første januar trer organisasjonsendringer i kraft i Kystverket. Vi gjør endringer innen losordningen, for å sikre et tydeligere skille mellom operativ lostjeneste og forvaltning. Det operative skilles ut i egen driftsenhet. Slik blir vi enda tydeligere på Kystverkets ulike ansvar og oppgaver.

 • - En uvurderlig kraft for nytt og bedre oljevernutstyr

  KV bilde

  Torsdag 5. februar foretok Statssekretær Tom Cato Karlsen fra Samferdselsdepartementet nyåpningen av Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr. Statssekretæren understreket viktigheten av satsning på forskning og utvikling innen beredskap mot akutt forurensning.