Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Avhending av statlege fiskerihamner

Kystverket skal avhende statlege fiskerihamner med ingen eller liten betydning for fiskerinæringa. Her kjem ei oversikt over kva for fiskerihamner som er klare for sal.

Siste nytt

Facebook

Twitter