Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Miljødirektoratet tillet Borg-prosjektet

Seilingsleden Røsvikrenna med Borg havn og Øra industriområde i bakgrunnen.

Miljødirektoratet stiller ei rekke strenge krav i tillatinga til mudring, sprenging og deponering i samband med utdjupingsprosjektet i Borg havn i Fredrikstad og innseglinga til denne.

Siste nytt

Facebook

Twitter