Ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining

Nyhetsboks

Koronaviruset og sjøtrafikken

Foto: CDC, Alissa Eckert

Koronapandemien påvirker for øyeblikket samfunnet i stor grad. Vi mottar mange spørsmål om hvordan dette påvirker skipstrafikken og havnene. 
En viktig presisering er at havnene ikke er stengt. Skip kan anløpe, og godstrafikken kan fortsette som før. Tiltakene som er iverksatt er i hovedsak rettet mot persontrafikk, som da kan gi restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på fartøy.

Kystinfo

Siste nytt

Facebook

Twitter