Hopp direkte til innhold

Sjøtransport og havn

Ein god havnestruktur og ein sikker og effektiv sjøtransport er viktig for økonomisk vekst og regional utvikling. Kystverket legg til rette for ein trygg og effektiv sjøtransport slik at stadig meir gods blir frakta på sjø.

 • Sjøtransport

  Visste du at 90 prosent av alt gods som transporteres mellom Norge og utlandet transporteres med skip, og sjøtransporten står også for rundt halvparten av godstransportaktivitetene innenriks? Her finner du mer om sjøtransportens rolle Norge.
 • Status om sjøtransport

  Status er en faglig artikkelsamling der interne og eksterne fageksperter går i dybden og utforsker viktige og aktuelle temaer og problemstillinger knyttet til sjøtransport. Status blir utgitt en gang i året.
 • Havner

  Eierskapet til norske offentlige havner ligger til kommunene, med enkelte innslag av privat eierskap. Her finner du informasjon som relaterer seg til havner og havnestrukturen i Norge.
 • SafeSeaNet Norway

  I SafeSeaNet Norway kan skipsfarten sende pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til myndigheter og havner.
 • Digital rutetjeneste

  På routeinfo.no kan navigatører laste ned referanseruter for navigasjon til havner, og få viktig ruteinformasjon og lokale forskrifter som gjelder for seilasen.
 • Kystdatahuset

  Sjøtrafikkdata er tilgjengelig og søkbar for alle i Kystverkets datavarehus, Kystdatahuset.
 • Avgifter

  Fartøy som bruker lostjeneste, farledsbevistjeneste og sjøtrafikksentralenes tjenesteområder må betale avgift. Avgiftsordningen omfatter losavgifter og sikkerhetsavgift.
 • Maritim sikring

  Arbeidet med maritim sikring har som mål å forhindre tilsiktede uønskede handlinger mot skip og havneanlegg. Kystverket har ansvaret for at regelverket for maritim sikring gjennomføres i norske havner og havneanlegg.
 • Sikker lasting og lossing av bulkskip

  Kystverket har ansvaret for å følge opp at regelverket om sikker lasting og lossing av bulkskip etterleves av havneterminaler som mottar bulkskip.
 • Arealplanlegging

  Kystverket arbeider for å legge til rette for en konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Både sjøtransporten og næringslivet er avhengig av systemet av farleder og havner/havneterminaler. I arealplanprosesser er Kystverkets oppgave å ivareta sjøtransportens og næringslive …
 • Tenk sikkerhet i havna

  Visste du at hele 30 personer har omkommet i fall fra brygge/mellom båt og brygge de siste fem åra? Heldigvis kan alle havner gjøres tryggere med ganske små tiltak – her er våre tips.

Digitale tjenester

Til toppen