Hopp direkte til innhold

Vårt samfunnsoppdrag

Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet og har eit todelt oppdrag: legge til rette for sikker, miljøvennleg og effektiv ferdsel i farleiene og i norske havområde, og hindre og avgrense miljøskade ved akutt forureining eller fare for akutt forureining.

Vårt oppdrag

Oppdraget skal løysast gjennom rollene som myndigheit, fagorgan og som statleg utbyggar, driftar og forvaltar av maritim infrastruktur, maritime tenester og statlege beredskapsressursar.

Vi utøver mynde etter hamne- og farvasslova, delar av forureiningslova, svalbardmiljølova og plan- og bygningslova.

Vi har sektoransvar for å følgje opp nasjonale og internasjonale oppgåver som handlar om kystforvaltning og sjøsikkerheit, og eit sektorovergripande ansvar for beredskap mot akutt forureining.

Vi skal som transportetat legge til rette for effektiv sjøtransport og fungerande hamner og at sektoren bidrar til å nå nasjonale klima- og miljømål.  

Verksemda til Kystverket skal ta omsyn til framkommelegheit, transporttryggleik og klima og miljø. Innanfor ansvarsområdet og berekraftige rammer skal Kystverket bidra til:

  • størst mogleg samla verdiskaping i norsk økonomi,
  • å nå Noregs klimamål og internasjonale klimaforpliktelsar,
  • å ta vare på naturmangfaldet og redusere negativ miljøpåverknad frå eiga verksemd.

Instruks og tildelingsbrev

Hovedinstruks for styringen av Kystverket

Last ned

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 5. januar 2022. Klargjør myndighet og ansvar mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Kystverket.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2023: Tildelingsbrev til Kystverket

Last ned

Tildelingsbrevet (revidert januar 2023) trekker opp målene for Kystverkets virksomhet, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav til kommende budsjettår. Kystverkets tildelingsbrev kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert
  • Regelverk

    Kystverket utøver myndigheit etter hamne- og farvasslova, delar av forureiningslova, svalbardmiljølova og plan- og bygningslova.
  • Nasjonal transportplan

    Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.
Til toppen