Hopp direkte til innhold

Svalbardmiljøloven

Svalbardmiljøloven har som formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner. Kystverket har ansvar i forhold til akutt forurensning.

Lov av 15. juni 2001 nr. 79, om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) har som formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner.

 

 • Hvor gjelder svalbardmiljøloven?

  Med de begrensninger som følger av folkeretten( lov av 9. februar 1920, Svalbardtraktaten,) gjelder loven for Svalbards landområder med sjøområdet ut til territorialgrensen. Til Svalbard hører Bjørnøya, Vest-Spitsbergen, Nordostlandet, Barents øy, Edge øy, Kong Karls land, Hopen, Prins Karls Forland og alle andre øyer, holmer og skjær mellom 10° og 35° lengde øst for Greenwich og mellom 74° og 81° nordlig bredde(jf lov av 27. juni 2003 nr. 57, Territorialfarvannsloven).

  Forurensningsloven gjelder ikke for Svalbard.

Kystverket har fått delegert myndighet etter Svalbardmiljølovens bestemmelser om akutt forurensning.

Aktuelle bestemmelser i loven knyttet til akutt forurensning

 • § 4:   Miljøvernmyndighetene for Svalbard

  a) Kongen
  b) Miljøverndepartementet (Samferdselsdepartementet for § 70)
  c) Direktoratet etter departementets nærmere bestemmelse; Direktoratet for naturforvaltning, Klima- og forurensningsdirektoratet og Riksantikvaren, Kystverket for oppgaver under § 70
  d) Sysselmannen

  Myndighet som i loven er lagt til et underordnet organ, kan utøves av en overordnet miljømyndighet når det anses påkrevd.

  Som det fremgår av lovteksten er Samferdselsdepartementet miljøvernmyndighet for Svalbard hva angår akutt forurensning. Denne myndigheten er delegert til Kystverket ved forskrift om ”delegering av myndighet til Kystverket etter Svalbardmiljøloven ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning”(Forskrift av 21. desember 2007 nr 1823).

  I samme forskrift fremgår det at Kystverket kan videredelegere myndigheten til Sysselmannen i enkeltsaker.

 • § 65: Alminnelige regler for forurensning

  Miljøvernmyndigheten kan gi forurenser pålegg om tiltak for å hindre forurensning. Er det inntrådt forurensning, skal den ansvarlige treffe tiltak etter reglene i § 93.

 • § 70: Akutt forurensning, beredskap og varsling

  Den primære tiltaksplikt påligger ansvarlig forurenser. Kystverket kan pålegge den ansvarlige virksomheten å legge frem beredskapsplan for godkjenning. Det kan fastsettes nærmere vilkår for godkjenning av beredskapsplanen.

  Inntrer det akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal den ansvarlige straks varsle sysselmannen.  Også andre har plikt til å varsle, om det ikke åpenbart er unødvendig

 • § 93: Gjenoppretting

  Den som har påvirket miljøet på Svalbard ved å overtre bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her, skal foreta nødvendige utbedringstiltak for å motvirke ytterligere påvirkning av miljøet, og – om mulig – og om mulig gjenopprette den tidligere miljøtilstand ved oppsamling, rydding, fjerning, utsetting, planering eller andre egnede tiltak. Tiltak som i seg selv kan volde miljøpåvirkning av noen betydning, skal bare iverksettes etter samtykke eller pålegg fra Sysselmannen.
  Plikten til utbedring og gjenoppretting gjelder ikke i den utstrekning det i lys av kostnadene og virkningene av tiltakene, miljøvirkningen av overtredelsen og overtrederens skyld og økonomiske stiling vil være særlig urimelig.

  Innenfor rammen av denne paragraf kan Sysselmannen gi pålegg om hvilke utbedrings – og gjenopprettingstiltak som skal gjennomføres, herunder om avlivning av levende organismer som overtredelsen gjelder, eller om tilbakeføring av levende organismer eller kulturminner til opprinnelsesstedet.

 • § 97 Direkte gjennomføring

  Blir plikter som følger av loven eller vedtak i medhold av loven ikke etterlevd, kan Sysselmannen selv sørge for nødvendige tiltak for å få pliktene overholdt. Før dette skjer, skal Sysselmannen gi den ansvarlige varsel med kort frist selv for å gjennomføre tiltakene. Varsel kan unnlates dersom tiltakene haster av hensyn til miljøet, eller dersom det er uvisst hvem som er ansvarlig.

 • Statlig aksjon

  Det fremgår av forskriften ”Delegering av myndighet til Fiskeri- og Kystdepartementet etter forurensningsloven og svalbardmiljøloven ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning”(forskrift av 20. desember 2002 nr. 1805) nr 2 at i den utstrekning det har oppstått akutt forurensning etter svalbardmiljøloven § 70 fjerde ledd, eller fare for akutt forurensning, er Samferdselsdepartementet miljøvernmyndighet på Svalbard. For virksomhet omfattet av lovens kap. VII(Virksomhet med konsekvenser for miljøet), gjelder dette likevel bare dersom det er nødvendig med en statlig aksjon mot akutt forurensning eller pålegg etter § 65. Det er Kystverket som har den faglige kompetansen til å vurdere hvorvidt det er nødvendig med statlig aksjon.

Til toppen