Hopp direkte til innhold

Helsekrav for loser

Loser og losaspiranter må ha gyldig helseerklæring fra sjømannslege for å kunne jobbe som los. Her finner du informasjon om regelverket, skjema som skal brukes under helseundersøkelse, og ofte stilte spørsmål.

Forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter stiller krav om helseerklæring og gir regler for hvordan helseundersøkelser skal gjennomføres.

Det er kun lege med godkjenning som sjømannslege i Norge som kan gjennomføre helseundersøkelser og utstede helse- og udyktighetserklæringer for loser og losaspiranter. Los og losaspirant har på sin side plikt til å informere sin arbeidsgiver og sjømannslegen om endring i helsetilstand som er relevante for helseerklæringen.

Helsekravene for loser ligger nær opp til helsekravene for sjøfolk, men med visse tilpasninger på grunn av losenes særlige arbeidsforhold. Det skal brukes egne skjema for loser, men disse er harmonisert med tilsvarende skjema for sjøfolk.

Dersom en los eller losaspirant ikke oppfyller helsekravene skal legen utstede en udyktighetserklæring. Det er mulighet til å klage en slik avgjørelse inn for klagenemnda for helseundersøkelse av loser og losaspiranter.

Nytt i 2022 er at lege, psykolog og optiker uten hinder av taushetsplikt kan melde fra til Kystverket dersom en los har en helsesvekkelse, jf. helsepersonelloven § 34a. Les mer om dette under ofte stilte spørsmål.  

Lenker og skjema

Ofte stilte spørsmål og svar

 • For sjømannsleger: Hvor skal udyktighetserklæringen sendes?

  Når det utstedes udyktighetserklæring skal sjømannslegen sende denne til Kystverket. Det kan gjøre pr. post til Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund eller pr. edialog.

  Uansett forsendelsesmåte skal adressat være Losdirektøren.

 • Kan vedtak fra sjømannslegen påklages, og hva er klagefristen på slike vedtak?

  Ja, vedtaket fra sjømannslegen er et enkeltvedtak som kan påklages.

  Frist for å klage på sjømannslegens vedtak er tre uker etter at en er gjort kjent med vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29.

 • Hvilke krav gjelder for klage på vedtak fra sjømannslegen?

  Krav om skriftlighet og dokumentasjon:

  • Klage på sjømannsleges vedtak skal være skriftlig, og signeres av losen/losaspiranten.
  • Klagen sendes til sjømannslegen som fattet vedtaket om udyktighet.
  • Losen/losaspiranten må begrunne klagen og skrive hva som ønskes endret.
 • Hva er sjømannslegens ansvar ved klage?

  • Ved mottak av klage vurderer sjømannslegen om vedtaket om udyktighet skal opprettholdes eller endres.
  • Dersom vedtaket opprettholdes, forbereder sjømannslegen saken for behandling i en klagenemd, og sender los/losaspirantens klage til Kystverket sammen med sin faglige vurdering og annen relevant dokumentasjon
  • Sjømannslegen har ansvar for å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før den sendes videre. Dette innebærer at sjømannslegen må vedlegge sin individuelle risikovurdering i saken, alle relevante medisinske opplysninger og sin begrunnede anbefaling til Klagenemnda. Benytt edialog eller postadressen: Kystverket, Klagenemda helseundersøkelse los c/o NTLF/losforvaltning, Postboks 1502, 6025 Ålesund.
  • Sjømannslegen har en veiledningsplikt overfor losen/losaspiranten etter forvaltningsloven § 11.
  • Ved mottak av vedtak fra klagenemda skal sjømannslegen utstede helseerklæring, helseerklæring med begrensninger, foreløpig udyktighetserklæring, midlertidig udyktighetserklæring eller permanent udyktighetserklæring i samsvar med klagenemndas vedtak og sende denne over til Kystverket for oppbevaring, jf. §§ 4 annet ledd og 10 fjerde ledd i forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter.
 • Hvordan jobber klagenemnda?

  • I klagenemnda sitter to leger fra Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM) ved Haukeland universitetssykehus, en representant fra Norsk Losforbund og en representant fra Kystverket med juridisk kompetanse som skal være klagenemndas sekretær, jf. § 12 annet ledd i forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter.
  • Kystverket tar som sekretær i klagenemda imot, registrerer og videresender søknad/klage til klagenemnda for vurdering og avgjørelse i saken.
  • Klagenemnda vurderer saken på grunnlag av innsendt informasjon og dokumentasjon, og fatter vedtak, jf. §§ 12 og 13. Alle saker blir individuelt vurdert mot kravene i forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter §1 og vedlegget til forskriften. Klagenemnda kan kreve at vedkommende los eller losaspirant fremstiller seg til de legeundersøkelser som er påkrevet for å bringe hans eller hennes helsetilstand på det rene.
  • Klagenemda sender vedtaket til klager og kopi til sjømannslegen. 
  • Det foreligger ikke klagerett på Klagenemndas vedtak.
 • For sjømannsleger: Hvem kan jeg kontakte for medisinske spørsmål?

  Norsk senter for maritim- og dykkemedisin er et nasjonalt kompetansesenter for sjøfartsmedisin og dykkemedisin som sjømannslegene kan bruke som rådgivere i medisinske spørsmål.

 • Hvem kan jeg kontakte for juridiske eller praktiske spørsmål?

  Spørsmål om forskriften, saksbehandlingsregler og skjema kan rettes til Kystverket på e-post til: Henning Osnes Teigene, eller .

  NB! husk å inkludere: «Att: Navigasjonsteknologi og maritime tjenester» i emnefeltet.

 • Hvordan gjennomføres klatretest og hvem sørger for det?

  Klatretest gjennomføres på et sikkerhetssenter. Det er Kystverket Lostjenesten som har avtale med sikkerhetssenter om gjennomføring av klatretest. Følg lenken «Vurdering av klatretest for los» under «Lenker og skjema» for mer informasjon om gjennomføring av testen.

  Klatretesten som skal gjennomføres hvert 5. år er det Kystverket Lostjenesten som sørger for i forbindelse med gjennomføring av sikkerhetskurs, men losen har også et selvstendig ansvar for at den gjennomføres innen fristen.

  For losaspiranter arrangerer Kystverket Lostjenesten klatretest i forbindelse med opptak. Sjømannslegen trenger derfor ikke kreve det ved utsteding av helseerklæring til de som skal søke opptak som aspirant.

  Dersom en sjømannslege finner det nødvendig å kreve gjennomføring av klatretest i forbindelse med utstedelse av helsesertifikat for los må losen informere Kystverket Lostjenesten (sin arbeidsgiver) og sørge for at dette blir gjort. Legens navn og adresse må opplyses til sikkerhetssenteret slik at de kan sende ferdig utfylt skjema i retur, i tråd med veileder til skjemaet (s2). Dette kan eventuelt gjøres ved at sjømannslegen skriver ut skjemaet for klatretest og fyller ut felt C, for så å sende skjemaet med losen.

 • Er taushetsplikten til hinder for at fastlegen kan melde fra om helsesvekkelse hos en los?

  Tidligere var det slik, men fra 2022 er helsepersonelloven endret ved en ny § 34a hvor det står at lege, psykolog eller optiker uten hinder av taushetsplikt kan gi melding til offentlige myndigheter når det er grunn til å tro at en pasient som utfører tjeneste som los har en helsesvekkelse som kan føre til skade på person. Slik melding skal gis til Kystverket pr. post (postboks 1502, 6025 Ålesund) eller pr. edialog. Uansett forsendelsesmåte skal adressat være Losdirektøren. Helsedirektoratet har laget rundskriv med merknader til bestemmelsen.

Til toppen