Hopp direkte til innhold

Akuttutslipp av gjødsel skader fisk og bunndyr

7,5 millioner liter husdyrgjødsel har de siste fire årene havnet i naturen som akutt forurensning fra landbruket, og skadet fisk og bunndyr.

– Vi har sett eksempler på at nesten hele årsklasser av fiskeyngel i mindre bekker og elver har dødd som følge av akuttutslipp av husdyrgjødsel. Dette skyldes at husdyrgjødselen bruker opp oksygenet i vannet, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Fiskeyngel rammes særlig hardt fordi de ikke er så mobile, og har problem med å komme seg unna. I tillegg legger gjødselen seg på bunn, hvor både fiskerogn, elvemusling og andre bunndyr blir kvalt. Husdyrgjødsel på avveie kan også forurense drikkevann.

Stort problem om våren

Fra 2018 til 2021 ble det varslet over 80 ulike tilfeller av akutt forurensning med husdyrgjødsel til Kystverkets beredskapsvakt. Dette er hendelser med uønskede utslipp, som har ført til at til sammen nærmere 7,5 millioner liter husdyrgjødsel har rent ut til bekker, elver, innsjøer, fjorder, langs kysten eller på land. I 2022 er det så langt varslet ti hendelser av akutt forurensning, der nærmere 850 000 liter husdyrgjødsel har rent ut. Det har vært flest tilfeller i Trøndelag, Rogaland, Innlandet, Vestland, Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal. Dette er typiske jordbruksområder, der det er et stort antall gjødseltanker.

– Kystverket er forberedt på at antall hendelser vil øke nå fordi gjødseltankene er helt fulle etter vinterens produksjon, og snart skal spres ut på jordene. Derfor er frekvensen av hendelser med akutt forurensning høyest i april og mai, sier direktør for miljøberedskap i Kystverket, Hans Petter Mortensholm.

Vanskelig å stoppe

Akutt forurensning av husdyrgjødsel er vanskelig å stoppe. Det er flytende masse som raskt kan nå og spre seg i vannforekomster. Husdyrgjødsel som havner i bekker, elver, innsjøer, fjorder eller langs kysten kan føre til alvorlige konsekvenser formiljøet.

Blant mange vanlige årsakertil at akutt forurensning med husdyrgjødsel skjer er manglende tilsyn og vedlikehold. Defekte koblinger eller ventiler kan gjøre at gjødsel renner ukontrollert ut. Eksempler på at dette skjer kan være at gamle ubrukte gjødseltanker tas i bruk igjen, uten at lagrene blir sjekket og vedlikeholdt i forkant av lagringen.

Vedlikehold og tilsyn viktigste tiltak

En annen grunn er at gjødseltanker som en gang var riktig dimensjonert i henhold til drift og estimert volum nedbør, nå viser seg å være underdimensjonert på grunn av klimaendringer og økt nedbør. Derfor sprekker eller renner de over. Det er også varslet hendelser med akutt forurensning som skyldes at transportrør har sprukket på grunn av frost og traktorer med gjødseltanker har veltet.

– Viktige tiltak for å forhindre akutt forurensning av husdyrgjødsel er å ikke plassere lagrene for husdyrgjødsel nært vassdrag, brønner og flomutsatte områder. Man må også følge med på tilstanden til gjødsellagrene, og utføre nødvendig vedlikehold, siermiljødirektør Ellen Hambro.

Er forbudt

Akutt forurensing fra lager eller bruk av husdyrgjødsel er forbudt. Den ansvarlige skal forhindre at slik forurensning skjer. Det er gitt krav til lagring og bruk av husdyrgjødsel i forskrift om organisk gjødsel. – Dersom det skjer akutt forurensning skal den ansvarlige iverksette opprydningstiltak, og avbøte skader og ulemper som følger av forurensningen. Ved akutt forurensning skal man umiddelbart ringe til 110 og varsle om hendelsen, sier beredskapsdirektør Mortensholm.

Kommunene har myndighet og beredskapsplikt

Det er kommunene som har myndighet til å føre tilsyn med lagring og bruk av husdyrgjødsel, etter forskrift om organisk gjødsel. Kommunene kan benytte tilsyns- og håndhevinghjemler i forurensningsloven til å følge opp ulovlig forurensning fra husdyrgjødsel. Dette følger av rundskrivet om kommunes myndighet og plikter etter forurensingsloven, som heter T-5/98.

Kystverket har også myndighet til å følge opp akutt forurensning, herunder utslipp av husdyrgjødsel.

Kommunen har plikt til å ha beredskap mot akutt forurensning, og skal iverksette tiltak for å bekjempe forurensingen når den ansvarlige selv ikke gjør dette. Dette gjelder også ved akutt forurensning fra husdyrgjødsel.

Kontakt

Avdelingsdirektør

Hans-Petter Laahne Mortensholm /
Til toppen