Hopp direkte til innhold

Åpnet ny sjøtrafikksentraltjeneste på Nord-Vestlandet

Seljestokken radarstasjon. Foto: Kystverket/Svein Gunnar Vallestad

Fredag 1. oktober var det duket for offisiell åpning av nye Kinn sjøtrafikksentraltjeneste. Markeringen skjedde under en seilas med hurtigbåten M/S Skorpefjord, med offisiell åpning og snorklipping ved en av de tre nye radarstasjonene.

Siden 1. juni har Kinn sjøtrafikksentraltjeneste overvåket, informert og organisert sjøtrafikken på strekningen mellom Måløy og Florø. Farvannet trafikkeres av fiskefartøy, lasteskip, passasjerfartøy, brønnbåter, offshorefartøy, og i sommersesongen også av større cruiseskip.

Om Kinn sjøtrafikksentraltjeneste

 • Kinn sjøtrafikksentraltjeneste har ansvar for å overvåke og organisere skipstrafikken i farvannet mellom Florø og Måløy. Tjenesten blir utført fra sjøtrafikksentralen i Brevik.
 • Tjenesten skal redusere risikoen for ulykker ved å organisere skipstrafikken slik at uønskede nærsituasjoner ikke oppstår, gi fartøy navigasjonsassistanse og varsle om farer og andre forhold som kan føre til ulykker.
 • Tjenesteområdet dekker indre led, og strekker seg ut til grunnlinjen fra Kråkenes i nord og sørover langs grunnlinjen til sørvest av øya Kinn. Se kart over tjenesteområde

‒ Vi vet at det blir mer sjøtrafikk fremover, og analyser viser en økt risiko i tiårene som kommer. Etableringen av dette tjenesteområdet er viktig for å redusere risikoen for ulykker i et krevende farvann. Dagen i dag markerer at første etappe i et viktig arbeid for å styrke sjøsikkerheten på Vestlandet og Nord-Vestlandet er gjennomført, sa statssekretær Anders Tyvand i Samferdselsdepartementet under den offisielle åpningen av den nye tjenesten.

Sveneset radarstasjon i Leirgulen. Foto: Kystverket/Svein Gunnar Vallestad

 

Er i gang med neste utvidelse

Etablering av Kinn sjøtrafikksentraltjeneste er det første steget i Kystverkets utvidelse av sjøtrafikksentraltjenesten på vestkysten, der målet er å få sammenhengende trafikkovervåking fra Fedje til Kristiansund. Arbeidet omfatter utbygging av radardekning på de mest risikoutsatte strekningene. Neste utbygging skjer i farvannet mellom Ålesund og Kristiansund, som også vil omfatte overvåking og organisering av trafikken som skal gå gjennom Stad skipstunnel.

‒ Vi er allerede godt i gang med kartlegging av lokasjoner som gir god radardekning for neste utvidelse, og arbeidet med å installere VHF-stasjoner er igangsatt, sier avdelingsleder for navigasjonsteknologi og losforvaltning Jon Leon Ervik i Kystverket.

Bakgrunn for utvidelse av sjøtrafikksentraltjenesten

 • I analyser gjort i forbindelse med Stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing, Meld. St. 35 (2015-2016) «På rett kurs», er Vestlandet utpekt som et av områdene med økt risiko. Etablering av en ny sjøtrafikksentraltjeneste på Vestlandet er et av flere forebyggende sjøsikkerhetstiltak for å imøtekomme en forventet økt risiko for skipsulykker langs kysten.
 • Analyser viser at antallet årlige skipsulykker i norske farvann vil øke med 31 prosent frem mot 2040 uten ytterligere tiltak, med en økt risiko spesielt på Vestlandet.
 • En sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet i 2014 av DNV GL for Samferdselsdepartementet viser at trafikkovervåking fra sjøtrafikksentraler er et effektivt og risikoreduserende tiltak som i betydelig grad bidrar til å redusere antall grunnstøtinger og kollisjoner i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder.
 • En samfunnsøkonomisk analyse gjennomført av DNV GL og Menon Business Economics i 2015, viser at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide sjøtrafikksentralenes tjenesteområder til områder der skipstrafikken representerer relativt høy risiko, men som ikke er dekket i dag.

Et effektivt forebyggende tiltak

Sjøtrafikksentralene reduserer risikoen for ulykker ved å organisere skipstrafikken i sine tjenesteområder slik at uønskede nærsituasjoner ikke oppstår. Sentralene gir navigasjonsassistanse, og varsler fartøy om farer og andre forhold som kan føre til skipsulykker. Viktige verktøy som brukes i tjenesten er radar, automatisk identifikasjonssystem (AIS) og VHF-kommunikasjon. 

Overvåking fra sjøtrafikksentraler er et effektivt og risikoreduserende tiltak som i betydelig grad bidrar til å redusere antall grunnstøtinger og kollisjoner i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder. I en sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet i 2014 av DNV GL for Samferdselsdepartementet ble overvåking fra sjøtrafikksentraler generelt vurdert til å ha en svært god samfunnsøkonomisk nytte.

‒ Vår jobb er å forebygge hendelser og ulykker, og har spesiell fokus på trange farvann der risikoen er størst, sier trafikkleder Arild Arntzen ved Brevik sjøtrafikksentral som siden 1. juni har overvåket, informert og organisert trafikken i farvannet mellom Måløy og Florø. 

‒ Det har vært en tilvenning for oss å bli kjent med det nye området og fartøyene som går her, og for fartøyene å bli vant til oss og vår rolle. Men så langt er de fleste vi er i kontakt med positive til endringen, forteller Arntzen. 

 • Vil styrke overvåking av skipstrafikk

  Kystverkets sjøsikkerhetstjenester bidrar til å redusere risikoen for akutt forurensing og tap av menneskeliv på norskekysten. Vekst i havnæringene og i sjøtransporten vil sammen med klimaendringer kreve ytterligere styrking av disse tjenestene for å unngå at sjøsikkerheten blir svekket på sikt.
 • Sjøsikkerhetsanalysen

  Kystverket har på oppdrag for Samferdselsdepartementet utarbeidet en helhetlig sjøsikkerhetsanalyse for norske farvann – Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Arbeidet har vært utført i tett samarbeid mellom Kystverket og DNV GL.
 • Sjøtrafikksentraltjenesten

  Sjøtrafikksentralene organiserer skipstrafikken og tilbyr informasjonstjeneste og navigasjonsassistanse i sine tjenesteområder.

Bilder fra nye Kinn sjøtrafikksentraltjeneste

Sveneset radarstasjon

Last ned

Kystverkets nye radarstasjon i Leirgulen

Foto: Kystverket/Svein Gunnar Vallestad

Bilde Publisert Oppdatert

Solheimsfjell radarstasjon

Last ned

Ny radarstasjon i Florø.

Foto: Kystverket/Svein Gunnar Vallestad

Bilde Publisert Oppdatert

Markerte nye Kinn sjøtrafikksentraltjeneste

Last ned

Fra venstre: sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen (Kystverket), statssekretær Anders Tyvand (Samferdselsdepartementet), kystdirektør Einar Vik Arset (Kystverket) utenfor Sveneset radarstasjon i Leirgulen.

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Brevik sjøtrafikksentral

Last ned

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Florø havn

Last ned

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Seljestokken radarstasjon

Last ned

Ny radarstasjon i Svelgen.

Foto: Kystverket/Svein Gunnar Vallestad

Bilde Publisert Oppdatert

Statssekretær Anders Tyvand erklærte Kinn sjøtrafikksentraltjeneste for offisielt åpnet

Last ned

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Trafikkleder ved Brevik sjøtrafikksentral

Last ned

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Solheimsfjell radarstasjon

Last ned

Radarstasjon i Florø.

Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Bilde Publisert Oppdatert
Til toppen