Hopp direkte til innhold

BarentsWatch: Tjenester som skaper verdiøkning av data

Når det offentlige samarbeider om å samle, utvikle og dele informasjon om kyst- og havområdene skapes nyttige verktøy.

Samhandling mellom forskjellige aktører kan gi en rekke gevinster. Et eksempel er nytteverdien av digitalisering man ser hos BarentsWatch, som både fremmer samhandling og effektiviserer forvaltning. Her lages tjenester som gis ekstra verdi gjennom å sette sammen data fra ulike kilder.

Tenker på brukerens behov

Er tjenestene tilpasningsdyktige, fleksible og åpne kan mange brukere potensielt gjøre seg nytte av informasjonen de henter ut. Og brukerens behov gir føringer for hvordan og hvilken informasjon som må visualiseres og sammenstilles for å gi mening. Dette driver i sin tur behovet for å utvikle datagrunnlaget, kvalitetssikre og utvide dette. Produktet som kommer ut er også et grunnlag for bedre samarbeid mellom forvaltningsetater, privat næring og forskningsinstitutter.

En helhetlig tilnærming til forvaltningen stiller store krav til samhandling mellom ulike offentlige etater, blant annet når det gjelder samordning av arealbruk og sameksistens. Man går nå lenger enn i tidligere planer med å adressere overlappende arealbehov og kryssende hensyn som følge av økt aktivitet i tradisjonelle og nye havnæringer. Et viktig element her er BarentsWatch og felles kartverktøy for å anskueliggjøre ressurser, næringsaktiviteter, miljøtilstand og reguleringer en samlet måte. 
Alf Håkon Hoel, professor, UiT Norges arktiske universitet/Havforskningsinstituttet.

Viktige maritime data

Gjennom BarentsWatch samarbeider Kystverket systematisk med andre myndigheter om å utvikle digitale tjenester. Det gjelder å se ut over samferdselssektoren. Data om maritim aktivitet er svært viktig for fiskeriforvaltning, miljøforvaltning og grensekontroll for å nevne noe. Her har Kystverket har en sentral rolle som ansvarlig for overvåkning av sivil maritim aktivitet.

Tilrettelegging for datadeling, samt utvikling av felles systemer og registre gjennomføres i samarbeid med mange forvaltningsetater. Digitaliseringen er sektorovergripende og tjenestene fra BarentsWatch viser at det er et stort potensiale for videre utvikling av tjenester som dekker tverretatlige behov.

Men effektiv bruk av ny teknologi forutsetter at det settes av nok midler til utvikling, implementering og drift. BarentsWatch finansieres gjennom Nasjonal transportplan (NTP). Kystverket har nylig levert sitt forslag til prioritering av ressurser i NTP-perioden 2022-2033. Der er etaten bedt om å prioritere innenfor to ulike rammer. For den laveste rammen (ramme A), er fokuset å drifte det man har i dag, med lite rom for utvikling. I ramme B er det satt av ressurser til en reell satsing på digitalisering, FoU og piloter – det innebærer en videreutvikling og styrking av BarentsWatch.

Tilgjengelig for alle

Digitalisering av tjenester og formidling av data, som i BarentsWatch, er et satsingsområde for regjeringen. Samlet vil dette være med på å sikre at vi tar i bruk ny teknologi raskt, og kan også bidra til at ulike teknologier utvikles raskere og på lag med sjøtransporten og norsk næringsliv. Det samme gjelder for kjent teknologi som brukes på nye områder.

Grunnlaget for alle våre tjenester er verdiøkning av data, men innholdet må også være tilgjengelig for alle, og som ulike alternativer. Det meste av datainnholdet du finner i systemene våre er tilgjengelig gratis, direkte fra våre partnere eller via BarentsWatch.

Les mer: Åpne data via BarentsWatch

Til toppen