Hopp direkte til innhold

Borg-prosjektets klage på Hvaler-vedtak ble avvist

Borg havn
Foto: Showfabrikken/Kystverket

Statsforvalteren i Oslo og Viken opprettholder Hvaler kommunes forbud mot sjødeponi ved Møkkalasset og Svaleskjær.

Hvaler kommune vedtok 03. november 2022 et midlertidig forbud mot tiltak innenfor områder omfattet av reguleringsplaner for innseiling til Borg havn ytre del, med utdypingsområder og deponiområder ved Møkkalasset og Svaleskjær i Hvaler kommune, vedtatt 04. september 2014.

De nevnte områdene er planlagt brukt som sjødeponier for Kystverkets farleiprosjekt Innseiling Borg havn.

Kystverket klaget 28. november 2022 på vedtaket da man mente regelverket i plan- og bygningsloven ikke var fulgt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken opprettholder kommunens vedtak om midlertidig forbud mot tiltak ved Møkkalasset og Svaleskjær. Kystverkets klage har altså ikke ført frem.

– Vi registrerer at Statsforvalteren ikke har tatt vår klage til følge og opprettholder Hvaler kommunes vedtak, sier Kystverkets prosjektleder Martin Fransson.

Han forteller at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser statsforvalterens vedtak får for utdypingsprosjektet.

– Premissene for prosjektet er med et slikt vedtak vesentlig endret. Sjødeponiene har vært sentrale i prosjektet for å kunne håndtere de store volumene med mudringsmasser. Vi må nå se nærmere på hvordan vedtaket påvirker mulighetene for å utbedre farleia, sier Fransson.

En mudring i farleia inn til Borg havn er fortsatt viktig, både for sjøsikkerhet, næringsliv og miljø. Den stadig reduserte dybden i innseilingen til Borg havn har gjort det nødvendig å sette begrensninger for sjøtrafikken, for å ivareta sjøsikkerheten og redusere risikoen for uhell som kan skade både menneskeliv og miljø. Dette påvirker regulariteten og forutsigbarheten for næringslivet som er avhengig av sjøtransporten til/fra havna. Det påvirker også transporteffektiviteten og dermed kostnadsbildet.

Kontakt

Senioringeniør

Olof Martin Fransson /

For å forbedre fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilinge...

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen