Hopp direkte til innhold

– Det er snakk om enorme dimensjoner, men det må det nesten være når vi skal sende skip gjennom en tunnel

Bilde fra Fjellhall 22 hos Boliden Odda.
Lett å bli målløs når man står i en gigantisk hall – inne i fjellet!
Foto: Kystverket/Ingve Hølland

Det sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad, mens han står inne i en fjellhall hos Boliden Odda AS. Fjellhallens mål er 45 meter i høyden (skal opp i 60 meter) og 30 meter i bredden – som faktisk er mindre enn det som blir tverrsnittet på Stad skipstunnel!

Bilde fra Fjellhall 22 hos Boliden Odda.
Representanter fra Kystverkets prosjektgruppe og Multiconsult får forklart hva som er viktig å passe på når veggene dekkes med betong

For å få et inntrykk av hvilke dimensjoner det er snakk om for Stad skipstunnel tok representanter fra prosjektgruppa i Kystverket og konsulentselskapet Multiconsult turen til Odda. Der finnes det fjellhaller som har tverrsnitt som er lik det som blir for Stad skipstunnel. Fjellhall 22, som er under bygging, blir 30 meter bred, 60 meter høy og 250 meter lang.

Til sammenligning blir Stad skipstunnel 36 meter bred fra vegg til vegg, og 50 meter fra bunn til tak. Og en del lenger enn fjellhallen, for selve tunnelløpet for skipstunnelen blir på 1700 meter.

Prosjektleder Terje Skjeppestad (Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim)

– Dimensjonene er enorme, og det er et imponerende stykke ingeniørkunst vi ser her hos Boliden. De har lang erfaring med driving av tunneler og fjellhaller, og derfor er det nyttig for oss å høre om hvilke erfaringer de har gjort seg og hvilke utfordringer de møter på, samt om løsninger som de har valgt. I tillegg var det viktig for oss å kjenne på hvilke dimensjoner det faktisk er snakk om når vi planlegge skipstunnelen på Stad, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad (bildet).

Fjellhallene til Boliden Odda AS brukes som deponi for avfallsproduksjon.

Fakta Boliden Odda AS

Boliden Odda AS (tidligere Norzink og Outokumpu Norzink) er en produsent av metallisk sink på Eitrheimsneset i Odda. Fabrikken produserer også svovelsyre og forskjellige sink-legeringer for spesialbruk.

Fabrikken ble etablert som Det Norske Zinkkompani A/S av den fransk-belgiske bergverksbedriften Compagnie Royale Asturienne des Mines i 1924, med beliggenhet valgt som følge av rik tilgang til elektrisk strøm fra kraftverkene i Tyssedal. Smelteverket er idag eid av Boliden AB.
(Kilde: Wikipedia)      

Fakta Stad skipstunnel

Bilder viser hvor seillingsledene går, og hvor Stad skipstunnel vil bli bygd

STAD SKIPSTUNNEL

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas, og mer forutsigbar regularitet for skipstrafikken forbi Stad.

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter for selve tunnelløpet - 2200 meter fra tuppen av entringskonstruksjon på den ene siden til tuppen av entringskonstruksjon på den andre siden
 • Lengde inkl. ledekonstruksjoner og portal: ca 2200 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Seilingshøyde: 33 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner kubikkmeter. Tilsvarer cirka 5,4 millioner kubikkmeter med sprengt fjell
 • Estimert kostnadsramme: Ca. 2,8 milliarder kroner (eks. mva.)
 • Estimert byggetid: Ca. 5 år

BYGGINGEN

Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (kystruten).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 ble Stad skipstunnel lagt inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,8 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket overleverte sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet våren 2017. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2).
 • Kystverket gjennomførte en prosjektoptimalisering med leveranse 15. juni 2019 som resulterte i en vesentlig kostnadsreduksjon.
 • I 2020 ble det gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av resultatene av prosjektoptimalisering.
 • I februar 2021 fikk Kystverket oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet som ga grønt lys for oppstart av forarbeidet for byggingen. I mars la departementet frem proposisjonen til Stortinget om byggingen. 

Det gjenstår å drive noen få meter nedover, men Fjellhall 22 blir 60 meter høy når den er ferdig! Bredden er 30 meter. Da føler man seg små når man står i bunnen. . . (Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim)

Det gjenstår å drive noen få meter nedover, men Fjellhall 22 blir 60 meter høy når den er ferdig! Bredden er 30 meter. Da føler man seg små når man står i bunnen.  . . . (Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim) 

Bård Steinsland forteller om fjellhallene.
Bård Steinsland (til høyre) er prosjektleder hos Multiconsult for fjellhallene. Han ga mye nyttig informasjon til kolleger fra Multiconsult og representater fra prosjektgruppa for Stad skisptunnel i Kystverket.
Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim
 • Stad Skipstunnel

  Kystverket skal bygge verdas aller første fullskala skipstunnel. Den blir 2,2 kilometer lang frå ytterkant til ytterkant, 50 meter høg og med ei bredde på 36 meter. Etter planen vil tunellen stå ferdig i 2026.
Til toppen