Hopp direkte til innhold

Diskuterer hvordan skipstunnelen kan bygges

I det tekniske forprosjektet for Stad skipstunnel har eksperter innenfor ulike fagfelt utarbeidet forslag til hvordan skipstunnelen kan bygges. Forslagene vil inngå i det endelige forprosjektet som skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.

‒ Vi er godt i gang i en kreativ fase, der vi ser på de viktigste fokusområdene for bygging av Stad skipstunnel. De siste ukene har vi hatt en god prosess hvor vi har fått mange gode ideer og forslag på bordet. Målet er å identifisere områder som vi kan jobbe videre med i forprosjektet, opplyser prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

I den kreative fasen har det vært flere arbeidsmøter hvor fagpersoner med lang fartstid innenfor brannsikring, ventilasjon, elektro, miljø og naturmangfold, HMS, landskapsarkitektur, tunnelteknikk, geoteknikk, geologi og maritime konstruksjoner har deltatt. Blant disse finner vi også arkitektfirmaet Snøhetta, som er engasjert for å utarbeide skisser for skipstunnelens inngangsportaler.

‒ Vi har sett på flere løsninger som kan være aktuelle, men det ennå er for tidlig å si noe om den endelige konstruksjonsløsningen for skipstunnelen. Det er mange detaljer som skal diskuteres og bearbeides før vi kommer så langt, sier Andreassen.

En omfattende prosess

Det omfattende arbeidet med å evaluere forslagene er nå i full gang av Dr. techn. Olav Olsen AS og Norconsult, som er engasjert av Kystverket til å utarbeide det tekniske forprosjektet for Stad skipstunnel. Målet er å evaluere og konkretisere ideer og forslag. Det tekniske forprosjektet vil inngå som en delrapport i forprosjektet som skal ferdigstilles i begynnelsen av neste år.

Forslagene som er spilt inn i den kreative fasen vurderes opp mot kriterier som tidsrammer og kostnader knyttet til bygging, mulige konsekvenser for og inngrep i nærmiljøet, estetiske hensyn, og hensyn opp mot drift, vedlikehold og vegtrafikk under bygging. Alle forslagene blir bearbeidet og innbakt i et fåtalls hovedfokusområder som det skal jobbes videre med i det tekniske forprosjektet.

Et av temaene som ingeniører har diskutert er bygningstekniske løsninger for skipstunnelen, såkalte entrings- og ledekonstruksjoner. Disse er nødvendige for å tilrettelegge for sikker og effektiv ferdsel gjennom skipstunnelen. I detaljeringen av skipstunnelen er det mange hensyn som må tas, deriblant dimensjonerende fartøysstørrelser, vær- og strømforhold, og hydrodynamiske forhold i området. Det har også kommet mange forslag til plan for tunneldrift, som i praksis vil sette rammer for bygging av skipstunnelen. 

Kartlegger alle muligheter

‒ Jeg opplever ikke at det har kommet frem revolusjonerende nye forslag i denne prosessen. De ulike løsningene som er blitt presentert passer godt med fokusområder som man tidligere har sett for seg i arbeidet med skipstunnelen, opplyser Andreassen.

I det pågående forprosjektet er det viktig å kartlegge alle mulige løsninger og samtidig sikre at ingen av løsningene er motstridende. Andreassen er derfor opptatt av at alle steiner skal snus for å finne gode løsninger for bygging av Stad skipstunnel.

‒ Alle fokusområdene har en viktig rolle når vi nå planlegger bygging og driftsdetaljer. Det er derfor viktig at alle ideene som har kommet på bordet blir grundig evaluert og sett i sammenheng med det store bildet, avslutter Andreassen.

Til toppen