Hopp direkte til innhold

Drøftet ulykkesrisiko for Stad skipstunnel

Kystverket arrangerte tirsdag et fagseminar på Gardermoen for å vurdere risikobildet for Stad skipstunnel. Ulike eksperter innenfor tunnelsikkerhet, risikoanalyser og brannsikkerhet drøftet ulike scenario og beredskapstiltak.

Formålet med fagseminaret var å identifisere og drøfte forhold som kan ha betydning i scenarioet brann om bord i hurtigruten med motorstans i Stad skipstunnel. I tidligere utredninger er det identifisert som et ”worst case”-scenario. Sannsynligheten for at en slik hendelse kan skje er beregnet til å være en gang hvert 840 336. år.

Innspill til risikoanalyse

Innspill fra fagseminaret vil være et viktig bidrag i Kystverkets forundersøkelse av Stad skipstunnel, spesielt i utviklingen av en oppdatert risikoanalyse og nødvendige beredskapstiltak i et driftskonsept. 

I Nasjonal transportplan 2014–2023 har regjeringen satt av midler til Stad skipstunnel i andre del av planperioden. Samferdselsdepartementet har med bakgrunn i anbefalinger fra KS1-rapporten bedt Kystverket gjennomføre spesifikke utredninger i en forundersøkelsesfase frem mot et eventuelt forprosjekt. Dette arbeidet inkluderer en oppdatert risikoanalyse, med spesiell fokus på risiko knyttet til brann i skipstunnelen, samt et driftskonsept. Resultatet fra forundersøkelsen skal overleveres Samferdselsdepartementet innen 31. desember 2014. 

Tilstede på fagseminaret var representanter fra Vegdirektoratet, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Hurtigruten, Brannvesenet i Selje kommune, DNV GL, Norconsult AS, Concreto og Norges branntekniske kompetansesenter.

Diskuterte ulike scenario

− Vi ønsket å samle noen av landets fremste eksperter innen tunnel- og brannsikkerhet for å drøfte ulike problemstillinger ved et eventuelt brannscenario i skipstunnelen. Mange har lang erfaring og bred kompetanse fra store tunnelprosjekter og brannrelaterte hendelser som vi kan dra nytte av, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Ulike scenario og årsaker til en eventuell brann i skipstunnelen, forutsetninger og usikkerhet knyttet til evakuering av passasjerer og mannskap, samt utfordringer knyttet til berging og skadebegrensning av skip og skipstunnel var aktuelle tema. Også andre typer scenario som kan oppstå i skipstunnelen og som bør utredes videre i en oppdatert risikoanalyse, samt forslag til tiltak som kan risikoreduserende tiltak og for å redusere skadeomfang ble drøftet.

− Mange av innspillene som kom frem under diskusjonene tar vi med oss i utviklingen av en oppdatert risikoanalyse i våre innspill til et forprosjekt for Stad skipstunnel, opplyser Andreassen.

Til toppen