Hopp direkte til innhold

Høringsforslag om endring i sektoravgifter i 2022

Kystverket foreslår å øke losavgiftene med 5,2 prosent og sikkerhetsavgiftene med 2,2 prosent i gjennomsnitt fra 1. mars 2022.

‒ Redusert cruisetrafikk har gitt sterkt redusert inntekt i 2021 og 2020 i forhold til tidligere år. Aktiviteten til enkelte andre typer skip er også påvirket av Covid-19, men det er reduksjonen i antall lospliktige seilaser og losoppdrag for cruisetrafikken som gir de store utslagene, sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

I et høringsutkast med svarfrist 27. januar 2022 foreslår Kystverket å øke losavgiftene med 5,2 prosent og sikkerhetsavgiftene med 2,2 prosent i gjennomsnitt fra 1. mars 2022. Inntektene fra losavgifter og sikkerhetsavgifter (sektoravgifter) dekker normalt en stor andel av kostnadene ved lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenestene.

Bruk av inntekter

  • Inntektene fra losavgiftene, som omfatter losberedskapsavgift, losingsavgift og farledsbevisavgift, skal dekke en stor andel av kostnadene til lostjenesten. Regjeringen har foreslått å videreføre den statlige finansieringen av 86 millioner kroner av lostjenestens kostnader. Den statlige delfinansieringen ble innført i budsjettet for 2016. I tillegg har staten finansiert bortfall av inntekter fra sektoravgiftene som følge av Covid-19. Den statlige finansieringen i forbindelse med Covid-19 var 185 millioner kroner i 2020 og 111 millioner kroner i 2021. Inntektsbortfall for neste år som følge av Covid-19 vil bli håndtert i forbindelse med fremleggelsen av revidert budsjett for 2022.
  • Inntektene fra sikkerhetsavgift skal dekke lønns- og driftskostnader knyttet til sjøtrafikk sentralene i Brevik som overvåker Grenlandsområdet og Kinn tjenesteområde, Fedje som overvåker innseilingen til Sture og Mongstad, Horten som overvåker Oslofjordområdet og Kvitsøy som overvåker Rogalandsområdet og deler av Vestland. I tillegg skal inntektene dekke om lag 2,2 millioner kroner av investeringskostnadene på VTS og tjenestens andel av kostnader til felles tjenester i Kystverket.

Statlig finansiering på grunn av inntektstap

I 2021 har staten finansiert 111 millioner kroner i bortfall av inntekter fra sektoravgifter som følge av Covid-19. Også neste år forventes oppdragsmengden å være lavere enn før pandemien. De brukerfinansierte tjenestene er derfor avhengig av statlig finansiering for å unngå en betydelig økning i los- og sikkerhetsavgiftene i 2022. Kystverket har lagt til grunn en cruiseaktivitet på 60 prosent av aktivitetsnivået i 2018/2019. Behovet for statlig finansiering av inntektsbortfall i 2022 som følge av Covid-19 vil bli håndtert i forbindelse med fremleggelsen av revidert budsjett for 2022.

Fritaket i losberedskapsavgift for skip opp til og med 8.000 bruttotonn er foreslått videreført. Det vil også være behov for en økning i losavgiftene på 5,2 prosent i 2022.

Årsaker til økte losavgifter

Økningen i losavgifter skyldes tre forhold:

  • 2,0 prosentpoeng er forventet lønns- og prisvekst i 2022 på 2,5 prosent i gjennomsnitt fratrukket et krav om effektivisering på 0,5 prosentpoeng.
  • 2,0 prosentpoeng økning i pensjonspremie til Statens Pensjonskasse (14,7 millioner kroner).
  • 1,2 prosentpoeng for å oppnå balanse i resultatet (8,4 millioner kroner) etter at forventet inntektssvikt på grunn av Covid-19 på anslagsvis 87,7 millioner kroner er dekket av staten. Endelig beløp vil bli håndtert i forbindelse med revidert budsjett for 2022. Årsaken er sammensatt og et resultat av at enkelte kostnader har utviklet seg annerledes enn endringene i aktiviteten i perioden 2020-2022.

Usikkerhet om passasjertrafikk

I beregningene av avgiftssatsene for 2022 er det tatt utgangspunkt i de regnskapsmessige resultatene for lostjenesten og sjøtrafikksentralene de siste årene, herunder avregning mot tidligere års akkumulerte over-/underskudd. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til inntekten fra passasjerskip fremover.

Kystverket har for 2022 lagt til grunn en cruiseaktivitet på 60 prosent av aktivitetsnivået i 2018/2019. Inntekten fra lasteskip og fiskefartøy forventes også å bli litt lavere i 2022 enn i 2018, mens inntekten fra offshore- og spesialfartøy og tankskip forventes å bli høyere i 2022 enn i 2018. For tankskip vil inntekten på los være omtrent som i 2018 (prisjustert 2018), mens økningen vil være i sikkerhetsavgiften og spesielt sjøtrafikksentralen på Fedje.

Endrer fratrekk for tankskip

Kystverket foreslår at fratrekk i bruttotonnasjen til tankskip for segregerte ballasttanker fjernes. Bestemmelsen anses ikke lengre som et relevant miljøtiltak. Fritak i losberedskapsavgift for skip med score på 50 eller høyere i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index) som ble innført tidligere, og forslag om 25 prosent rabatt i sikkerhetsavgiften for tilsvarende score fra 2022, vil erstatte fratrekket for segregerte ballasttanker.

Se høringsforslaget «Forslag til avgiftssatser i 2022». Fristen for å sende inn merknader er 27. januar 2022.

Endring i sektoravgiftene fastsettes av Samferdselsdepartementet og gjøres tilgjengelig på kystverket.no kort tid etter høringsfristen. Ikrafttredelsesdato er 1. mars 2022. 

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
Til toppen