Hopp direkte til innhold

Innfører nytt overvåkingsverktøy i sjøtrafikksentraltjenesten

Kystverket tar snart i bruk et nytt digitalt beslutningsstøtteverktøy som gir mer automatisert overvåking av skipstrafikk. Verktøyet gir sjøtrafikksentralene et bedre grunnlag for å kunne oppdage uønskede og kritiske trafikksituasjoner på et tidligere tidspunkt.

Det nye beslutningsstøtteverktøyet blir tatt i bruk ved Vardø sjøtrafikksentral i midten av februar. Deretter skal det gradvis innføres ved de fire andre sentralene i Sør-Norge.

‒ Vi har sett hvordan hav- og kystovervåking har endret seg til det bedre i takt med ny og mer avansert teknologi. Det nye verktøyet vil bli enda et supplement til overvåkingen, og føre til at bildebyggingen i norske interesseområder blir enda bedre og mer avansert, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø sjøtrafikksentral.

Gir beslutningsstøtte

Verktøyet er utviklet i forsknings- og utviklingsprosjektet BEAN, der målet er å lage et avansert verktøy som gir beslutningsstøtte for tidlig varsling av uønskede trafikksituasjoner. Prosjektet er et samarbeid mellom Kystverket, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Kongsberg Norcontrol. Algoritmene er utviklet av FFI, mens Kongsberg Norcontrol står for integrasjonen av algoritmene i programvaren som i dag brukes i sjøtrafikksentraltjenesten.

‒ Verktøyet skal bistå sjøtrafikksentraltjenesten til å tidligere identifisere mindre avvik som er vanskelig å fange opp av det menneskelige øye. Forventningen er å korte ned vår responstid for å sette inn forebyggende tiltak, og redusere risikoen for at alvorlige hendelser oppstår, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik ved avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket.

Beregner muligheten for avvik

Kunstig intelligens i form av algoritmer beregner automatisk en score som tallfester hvor stor risikoen er for at et avvik vil kunne skje i nær fremtid. Beregningen er basert på en fusjon av en rekke sensorer og systemer, statistikk, bunnforhold og kalkulering av fartøyers fart og kurs. Når et mulig avvik i en seilas blir oppdaget, vil sjøtrafikksentralen motta en automatisk varsling. Varselet inneholder forslag til tiltak som bør utføres for å hindre at avviket eskalerer til en uønsket trafikksituasjon eller alvorlig hendelse. På sikt vil verktøyet kunne erstatte dagens ressurskrevende prosess med å definere alarmsoner i risikofylte områder.

‒ Verktøyet vil ikke erstatte vurderingene som må gjøres ved sjøtrafikksentralene i det daglige, men være en ekstra støtte. Vi er avhengig av at trafikklederen, basert på sin nautiske erfaring og lokalkunnskap, gjør en helhetsvurdering av avvik som avdekkes av kunstig intelligens og trafikkbildet ellers, opplyser Ervik.

Et viktig satsingsområde

‒ Dette er et resultat av et godt samarbeid med innovasjonsmiljøer og industri, og Kystverkets satsing på navigasjonsteknologi de siste årene. Det er viktig for oss å ta i bruk mulighetene som dagens teknologiutvikling gir for å effektivisere og styrke våre sjøsikkerhetstjenester, sier Ervik.  

Det nye beslutningsstøtteverktøyet skal innføres i flere faser. Til høsten skal det innføres enda flere algoritmer som kan gi mulige rute- og møteberegninger for fartøy i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder. Forventningen er at dette blant annet kan bidra til mer effektiv trafikkavvikling.  

Sjøtrafikksentraltjenesten er et av Kystverkets satsingsområder i årene fremover. Sjøtrafikksentralovervåking er et effektivt og risikoreduserende tiltak som i betydelig grad bidrar til å redusere antall grunnstøtinger og kollisjoner i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder. I en sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet i 2014 av DNV GL for Samferdselsdepartementet, ble overvåking fra sjøtrafikksentraler generelt vurdert til å ha en svært god samfunnsøkonomisk nytte.

Sjøtrafikksentraltjenesten

  • Sjøtrafikksentralene reduserer risikoen for ulykker ved å organisere skipstrafikken i sine tjenesteområder slik at uønskede nærsituasjoner ikke oppstår.
  • Sjøtrafikksentralene gir navigasjonsassistanse og varsler sjøfarende om farer og andre forhold som kan føre til skipsulykker.
  • Sjøtrafikksentraltjenesten er en internasjonalt regulert tjeneste som har til hensikt å bedre sjøsikkerheten og verne om miljøet i kystsonen. I Norge drives sjøtrafikksentralene av Kystverket.
  • Kystverkets har fire sjøtrafikksentraler i Sør-Norge som overvåker og regulerer skipstrafikk i definerte risikoområder i indre farvann. I tillegg overvåker sjøtrafikksentralen i Vardø risikotrafikk langs hele norskekysten og i havområdene rundt Svalbard.
  • Sjøtrafikksentralene utøver informasjonstjeneste, navigasjonsassistanse og trafikkorganisering ved hjelp av en rekke overvåkings- og kommunikasjonssystemer som radar, land- og satellittbasert AIS, VHF-samband, meteorologiske sensorer og videoovervåking.
  • I 2020 ble det registrert rundt 390 000 skipsbevegelser i de kystnære tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene.
Til toppen