Hopp direkte til innhold

Innseiling Borg havn: Sluttrapport fra prøvemudringen

Prøvemudringen i farleiprosjektet Innseiling Borg havn ble gjennomført i november 2022. Nå er sluttrapporten fra prøvemudringen ferdigstilt og oversendt til Miljødirektoratet.

Kystverket gjennomførte i november 2022 en prøvemudring for å teste ulike mudringteknikker og gjøre seg erfaringer med deponering av massene.

Prøvemudringen ble gjennomført i tre felter for å prøvemudre masser av ulik beskaffenhet, ulik forurensningsgrad og med ulike skuffer (med og uten lokk, og lukket grabb). Prøvemudringen omfattet også utprøving av deponering og behandling på land og deponering i sjø ved Svaleskjær i Fredrikstad kommune.

Mudringen ble gjennomført i høy vannføring, opp mot 1300 m3/sekund. I perioden mudringen pågikk var det normal trafikk til Borg havn, med anløp av et par fartøyer av største tonnasje som går til havnen. I tillegg til høy vannføring var det tidvis krevende værforhold med vanskelige vindforhold og mye nedbør, dog innenfor hva som kan forventes for årstiden.

Hensikten med prøvedeponering i sjø var også å sammenligne Sintefs spredningsmodell med målt partikkelspredning for å gi trygghet knyttet til bruk av denne modellen til vurdering av fremtidige arbeider.

Analysene av de mudrede massene viser at konsentrasjonene i hovedsak ligger i klasse 1–3 (bakgrunn, god eller moderat tilstand), men med enkeltkomponenter som kan overskride dette. Mudringen gir en sammenblanding av lagdeling og en innblanding fra underliggende lag som jevner ut konsentrasjonen som observeres i prøver fra lekteren.

To av prøvene inneholdt konsentrasjoner av kobber tilsvarende henholdsvis klasse 4 og klasse 5 (dårlig og svært dårlig tilstand) og en prøve klasse 4 for Antracen. Det ble i prøvene fra de mudrede massene i lekteren ikke funnet vesentlig forurensning av kvikksølv, alle konsentrasjonene av kvikksølv tilsvarte klasse 1–2.

Video fra prøvemudringen i Borg havn i november 2022. Publisert

For å forbedre fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilinge...

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen