Hopp direkte til innhold

Kva meiner brukarane om Kystverket og tenestene våre?

Både kjennskap til og bruk av dei digitale tenestene våre har auka betrakteleg. Her er kart over digitale seglingsruter.

96 prosent av respondentane i Kystverket si brukarundersøking svarer at dei har eit godt totalinntrykk av etaten – samtidig som ein del ønsker seg betre funksjonalitet på tenestene våre.

Våren 2022 gjennomførte vi ein ny brukar- og omdømmeundersøking på nett, etter førre undersøking i 2019.  Vi fekk svar frå nærare 5000 brukarar og samarbeidspartnarar.

I undersøkinga spør vi om kjennskap til og kontakt med Kystverket, rollene våre/rolleavklaring, generelle inntrykk og omdømme, samarbeid og kommunikasjon med Kystverket, og generell synlegheit. Vidare har vi fått konkrete tilbakemeldingar på Kystverket sine tenester, samt tilfredsheit og oppmodingar for korleis tenestene våre kan bli endå betre. Vi har òg spurt om korleis brukarane meiner Kystverket lever opp til hovudmåla sine.

Brukarane har stor tillit til Kystverket

Oppsummert har brukarane eit veldig godt inntrykk av Kystverket. Vi utfører samfunnsoppdraget vårt i tråd med forventningane deira, og vi blir oppfatta som ein etat med høg kompetanse. På fleire område ser vi ein marginal framgang sidan 2019 – tilliten brukarane har til oss held seg, og er faktisk litt styrka, frå 95 prosent til 96 prosent.

Nokre positive hovudfunn:

 • 96% har eit positivt inntrykk av Kystverket og tillit til oss
 • Kystverket forbetrar framkomelegheit for gods i heile landet (95% samd)
 • Brukarane meiner vi oppnår måla våre innan miljøkonsekvensar (95%) og akutt forureining (96%)
 • 96% meiner Kystverket bidrar til reduksjon av transportulykker
 • Kystverket kommuniserer på ein ærleg (96%) og profesjonell måte (95%)
 • Både kjennskap til og bruk av dei digitale tenestene våre har auka betrakteleg. På nokre tenester (til dømes SafeSeaNet, Kystdatahuset, BarentsWatch og Navigasjonsvarslingstjenesten) har erfart nytteverdi og brukarvennligheit auka blant brukarmassen totalt sett

Forbedringsområder:

 • Nytteverdi og brukarvennligheit på nokre digitale tenester må vi sjå nærare på
 • Mange brukarar har spesifikke ønske knytt til tenestene våre, mellom anna betre funksjonalitet og integrasjonsmoglegheiter med andre system
 • Veldig positive til lostjenesten, men nokre bekymringar rundt tilgjengelegheit framover
 • Ønsker om betre standardisering, bemanning og dekning av sjøtrafikksentralane
 • Kvaliteten på kommunikasjon og synligheten har auka, men det er betringspotensial når det gjeld lokal synlighet og breiare synlighet i mediebildet
 • Litt lågare kjennskap til arbeidet vårt med kystkultur og næringsliv langs kysten
 • Brukarane har ikkje nok kjennskap til arbeidet rundt reduksjon av både Kystverkets eige, og sjøtransporten sitt klima- og miljøavtrykk.

(% respondenter som svarte «enig» eller «helt enig» på en 5-punkts enighetsskala uten «vet ikke»)

Viktig med tilbakemeldingar

– Om vi ser på hovudtrekka i rapporten frå undersøkinga, er dette svært oppløftande. Det er både gledeleg og viktig å få denne typen stadfestingar. Men det som kanskje er vel så viktig, er at tilbakemeldingane frå brukarane gir gode og konkrete innspel på område og tenester der vi kan bli endå betre, seier kystdirektør Einar Vik Arset.

Inga kvilepute

Sjølv om Kystverket scorar bra på ei rekke sentrale område er kystdirektøren likevel tydeleg på at den omfattande undersøkinga òg viser område med betringspotensial.

At vi scorar høgt på dei fleste område med tanke på kven vi er, kva vi gjer og tenestene våre, er ikkje noka kvilepute. Når vi bryt ned tala, og går djupare inn i data, ser vi at det er mange område med betringspotensial

Vil lytte og forbetre

Det omfattande datagrunnlaget vil no brukast i prosessar som kan leie til betring.

– Vi har fått gode, konkrete tilbakemeldingar og oppmodingar frå ei stor gruppe av våre primærbrukarar. Det skal vi lytte til, og bruke det aktivt opp mot styringssignala frå Nærings- og fiskeridepartementet. Innhaldet i rapporten vil vi bruke aktivt med tanke på betringar og vidare utvikling, understrekar han.

– Vi har små og store tiltak og arenaer der vi har jamn og god dialog med brukarane våre gjennom året, og der vi kontinuerleg får tilbakemeldingar og innspel. Men ein stor og heilskapleg brukarundersøking gir oss ei heilt anna avstemming på korleis kart og terreng stemmer overeins. Derfor er dette eit svært viktig verktøy for oss. Ikkje minst når vi skal leva opp til visjonen vår om å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste, avsluttar Einar Vik Arset.

Kystdirektøren vil òg nytte høvet til å takke alle som har tatt seg tid til å svare.

– Vi har fått ein del tilbakemeldingar på at sjølve undersøkinga var ganske omfattande og tidkrevjande, så vi er veldig takksame for alle svar vi har fått, seier han.

Undersøkinga er gjennomført i samarbeid med Reputation Inc.

KYSTVERKET, Kvitsøy. FOTO HAAKON NORDVIK.jpg

Viktig teneste: Mange brukarar ønsker betre standardisering, bemanning og dekning av sjøtrafikksentralane. Foto: Haakon Nordvik.

los på oppdrag_ Foto_Jostein Geitung Larsen.jpg

Positive: I følge svar frå brukarane i undersøkinga er lostenesta ei viktig teneste - dei utrykker samtidig nokre bekymringar rundt tilgjengelegheit framover. Foto: Jostein Geitung Larsen

Kystverket_Routeinfo_UK.00_02_31_11.Still034.jpg

Kystverket har mange digitale tenester, som routeinfo.no

Ryvingen.jpg

Våre brukarar meiner Kystverket utfører samfunnsoppdraget vårt i tråd med forventningane, og vi blir oppfatta som ein etat med høg kompetanse. Foto: Kystverket.

Kontakt

Seniorrådgiver

Lill Therese Opsahl Haugen /
Til toppen