Hopp direkte til innhold

Kystverket får nytt miljøflaggskip – har planene klar for hybridisering av ytterligere to fartøy

Kystverket fartøy OV Hekkingen
Kystverket nyeste fartøy, OV Hekkingen
Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket

Kystverkets fartøy OV Ryvingen, som ble døpt i 2018, fikk ros og priser for sine miljøvennlige løsninger. Nå får Kystverket enda et miljøflaggskip i flåten, og kan samtidig vise til planer om hybridisering for to av fartøyene som ikke har denne løsningen.

Da Kystverket fikk overlevert OV Utvær i 2012 var det fartøy nummer én i henhold til en fartøyfornyingsplan. Planen omfattet seks fartøy, som skulle erstatte en flåte som var bygget på 70- og begynnelsen av 80-tallet.

– Det var behov for nye fartøy av mange hensyn. De viktigste var behovet for større fleksibilitet og høyere effektivitet med tanke på oppgavene som fartøyene utfører. Men også miljøhensyn stod veldig sterkt, forklarer Kurt-Ivar Gram Franck, som er teknisk sjef i Kystverket rederi.

Erfaring gir ny utvikling

For hvert nytt fartøy har Kystverket brukt erfaringene til videreutvikling og forbedring av løsninger. Dermed har flåten gradvis blitt mer miljøvennlige. Fire av de seks planlagte fartøyene er levert, mens nummer fem skal overleveres i slutten av september.

De to første fartøyene, OV Utvær (2012) og OV Skomvær (2013), ble bygget med konvensjonell dieselelektrisk fremdrift. Det tredje fartøyet, OV Bøkfjord (2016), ble tilrettelagt for batterihybriddrift med en batteripakke på 900 kWh. OV Ryvingen (2018) er per i dag Kystverkets nyeste multifunksjonsfartøy. OV Hekkingen, som nå skal leveres, bygger videre på erfaringene fra Ryvingen. Den er bygget på samme lest, er like miljøvennlig, men oppgradert med dagens miljøteknologi.

Selv med store batteripakker går en del av driften på de to siste kystverkfartøyene fremdeles på diesel. Det er likevel en kutt på mellom 30 og 35 prosent i drivstoffkostnader og utslipp, sammenlignet med de to første fartøyene.

Kystverket i fremste rekke

Kystverket har klart å hente ut den ønskede effekten for den nye flåten. Ikke minst er OV Ryvingen og OV Hekkingen fartøy som langt på veg er med på å sette en ny standard innen skipsindustrien. Kystverket er med andre ord i fremste rekke med tanke på nye løsninger for denne typen fartøy – spesielt innen fiskeri og havbruk.

– Det er en rolle vi har tatt for å være med pushe litt på i utviklingen. Fra Samferdselsdepartementet er det krav og forventninger til at vi skal være en miljøvennlig etat, og da ser vi at det er mye å hente på fartøyene – og ikke minst på å finne så miljøvennlige løsninger som mulig for de utfordrende operasjonene og oppgavene våre fartøyer utfører, forklarer Franck.

Grønne flaggskip

OV Ryvingen er omtalt som Kystverkets grønne flaggskip. OV Ryvingen ble utviklet av Rolls-Royce Marine, sammen med Heimli Ship Design og Fitjar Mekaniske Verksted. Det er et hybridskip med flere innovative løsninger som bidrar til redusert energibruk – blant annet verdens første permanentmagnet azipull-propeller, en stor «thermos» som bruker varme fra hovedmotoren til varmegjenvinning, og et avansert energistyringssystem.

I november 2018 vant Rolls-Royce Marine og Kystverket den internasjonale prisen «The Motorship Award» for OV Ryvingen og Kystverkets fartøysfornyingsprogram. Denne prisen går til «partnerskap som fører til utslippsreduksjoner i sjøfarten».

Vil hybridisere de to første

Parallelt med byggingen av OV Hekkingen har Kystverket sett på løsninger for å oppgradere de to første fartøyene som ble levert i henhold til fartøysfornyingsplanen.

– Vi hadde ikke samme forutsetningene for å se på hybride løsninger da de ble bygget. Men basert på erfaringer og dagens muligheter har vi nå gryteklare løsninger for hybridisering. I tillegg ønsker vi bruk av biodiesel. Kvaliteten på biodiesel er markant høyere nå enn da disse ble levert, opplyser den tekniske sjefen i Kystverket rederi.

Han forklarer videre at kostandene for hybridisering av fartøyene OV Utvær og OV Skomvær er på cirka 30 millioner kroner (beregnet i 2017/’18) per fartøy, og at hovedjobben er å etablere batterirom på de to fartøyene.

Midler gjennom Nasjonal transportplan

Hybridiseringen av OV Utvær og OV Skomvær er imidlertid avhengig av at Kystverket får store nok økonomiske rammer gjennom kommende Nasjonal transportplan (NTP).

Kystverket har levert sitt forslag til prioriteringer for NTP 2022- 2033, som regjeringen skal vedta neste vår.

– Ved siden av at vi ønsker midler til å oppgradere to av våre eksisterende fartøyer, har vi foreslått at det settes av midler til et nytt fartøy – det sjette og siste i fartøysfornyingsplanen vår. Vi vil bygge et skip som er spesialtilpasset for vedlikehold av navigasjonsinnretninger – og særlig rettet mot de tyngre vedlikeholdsoppgavene, opplyser Franck.

Selvsagt skal dette fartøyet også bygges med miljøvennlig hybridteknologi, og være enda mer moderne og framtidsrettet enn de to foregående.

– Som offentlig etat skal vi ta i bruk ny teknologi for uttesting, og dermed bidra til å utvikle løsninger for hele sektoren. Utvikling av egne fartøy, som OV Ryvingen og OV Hekkingen, er gode eksempler på hvordan det offentlige kan gå foran og være med å teste ut fremtidens teknologi. Teknologiutviklingen vil fortsette med det neste fartøyet, sier Franck.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

I tillegg til å ha betydelig bedre miljøprofil enn de gamle fartøyene er effektivitetsgevinsten stor med nye fartøy.

– Med denne typen arbeidshester har vi en situasjon der vi får mer for pengene. Fartøysfornyelse gjør det mulig for oss å tilnærme oss optimalisering med tanke på oppgavene våre innen vedlikehold, omleggingen til IALA-standard på lykter og annen bistand til merking i farledstiltakene. Vi kommer oss raskere, og på mer miljøvennlig måte til oppgavene som skal utføres langs kysten. Vi kan utføre oppgavene på en mer effektiv måte. Denne typen løsninger er med andre ord samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, understreker Kurt-Ivar Gram Franck.

Fakta NTP

 • St.meld.nr. 35 (2015-2016) På rett kurs anslo en trafikkøkning i norske farvann på ca. 40 prosent fram mot 2040, med en proporsjonal økning i ulykkesfrekvensen dersom man ikke setter inn ytterligere sjøsikkerhetstiltak.
 • Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. Det er gjennom NTP Kystverket får sine budsjetter og det er denne planen som styrer hvilke ressurser og hvilke prioriteringer vi skal gjøre langs kysten.
 • Kystverket har levert innspill til hva vi ønsker å prioritere i neste NTP (2022-2033). Vi er i forslaget bedt om å prioritere ut fra to økonomiske rammer, en lav ramme (ramme A), der fokuset vil være på lovpålagte oppgaver og daglig drift, med lite rom for utvikling, og en høyere ramme (ramme B) der Kystverket i tillegg til løpende drift og tjenester vil ha ressurser til å være en utviklingsorientert myndighet. Se forslaget her
 • Høy budsjettramme i NTP:
  • Gir en høy grad av måloppnåelse.
  • Gir rom for omstilling og digitalisering av tjenester og kapasitet til kvalitet i myndighetsutøvelse.
  • Opprettholder det høye sjøsikkerhetsnivået, og ny teknologi kan tas i bruk fortløpende.
  • Styrker Kystverkets rolle som pådriver for utvikling og øker fokuset på kunnskapsutvikling og formidling.
  • Sikrer at deling av data, digitalisering av tjenester og FoU/innovasjon er integrert i alle virksomhetsområder.
  • Næringsrettede pilotprosjekter kan gjennomføres.
  • Gir ressurser til en reell satsing på digitalisering, FoU og pilotprosjekter.
  • Åpner for at Kystverket kan ta i bruk ny teknologi raskt, og bidrar til at ulike teknologier utvikles raskere og på lag med sjøtransporten og norsk næringsliv.
Til toppen