Hopp direkte til innhold

Meir enn 3 milliardar til Kystverket

I forslaget til Statsbudsjett for 2022 er det sett av om lag 3,4 milliardar kroner til det viktige arbeidet med sikrare og meir effektiv og miljøvenleg sjøferdsel og forureiningsberedskap. Dette er ein auke på vel 700 millionar kroner samanlikna med 2021-budsjettet.

Mykje av auken kjem innan utbygging av sjøvegen, med oppstart av fleire viktige prosjekt i Nasjonal transportplan 2022–2033.

Tilskotsordningar blir vidareført

Regjeringa foreslår å vidareføre tilskotsordningane som skal legge til rette for ein konkurransedyktig sjøtransport.

Det gjeld både tilskotsordninga for effektivisering og miljøtiltak i hamner, som er foreslått 55,5 millionar kroner til, og tilskotsordninga for overføring av gods frå veg til sjø, der det foreslås ei løyving på 32,4 millionar kroner

Meir informasjon om desse ordningane blir gitt når dei vert utlyste.

Fiskebøl-senter

25 millionar kroner er foreslått sett av til Kystverket si vidare planlegging av eit senter på Fiskebøl for testing, øving og teknologiutvikling for bekjemping av akutt forureining. Senteret skal innehalde eit innandørs klimaregulert basseng, utandørs molobasseng, tilrettelegging for feltforsøk og fasilitetar for dispergering/brenning.

Pressemeldingar frå Samferdselsdepartementet:

Til toppen