Hopp direkte til innhold

Neste Nasjonal transportplan: Kystverkets forslag til prioriteringer oversendt til samferdselsministeren

Kystverket har sammen med de andre transportetatene foreslått hvordan ressursene i perioden 2022-2033 bør prioriteres. – Disse forslagene er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Sjøtransportens konkurransefortrinn er å tilby effektiv og sikker transport, med lite negativ miljøpåvirkning. Utfordringen framover blir å styrke og holde på disse fortrinnene. Kystverket forventer vekst i havnæringene og sjøtransporten i perioden 2022-2033, samtidig som det er forventninger om at effektene av klimaendringene vil øke.

– Hovedutfordringen vår blir å sikre framkommelighet og sikkerhet til sjøs, i en periode som vil bli preget av endringer, usikkerhet og behov for omstilling, både teknologisk, miljømessig og ressursmessig, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

– Vi må ta høyde for klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp i alt vi gjør. Det blir viktigere enn noen gang å utvikle et solide kunnskapsgrunnlag og evne å ta i bruk ny teknologi og nye virkemidler, sier kystdirektøren.

Kystverkets forslag inneholder en rekke prosjekter i farleden og ellers med positiv samfunnsøkonomisk nytte. Dette er tiltak som er med på å bidra til næringsaktivitet og arbeidsplasser langs hele kysten.

Flere deloppdrag

I arbeidet med ny transportplan har Samferdselsdepartementet gitt flere deloppdrag til Kystverket, Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier AS og Vegdirektoratet. Prioriteringsoppdraget er ett av disse. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, som etter planen legges fram om et års tid.

  • Alle svar på de ulike NTP-oppdragene fra transportetatene er tilgjengelig på nett: regjeringen.no/NTPoppdrag 
  • Svarene på Kystverkets deloppdrag finner du her
  • Forslagene til prioritering, sammen med svarene på de andre NTP-oppdragene, blir nå sendt på høring, med frist 1. juli 2020. Høringen finner du her 

En mer overordnet NTP

– Neste NTP får en helt annen innretning enn tidligere transportplaner. Derfor må forslagene til prioritering vi nå har fått forstås i riktig sammenheng. Denne gangen har vi ikke bedt om prosjekter i andre halvdel av planperioden 2022-2033. Mange prosjekter som ligger i gjeldende transportplan (NTP 2018-2029) er derfor ikke med i svaret fra virksomhetene. Mange knytter seg tett til konkrete prosjekter, men en mer strategisk plan gir økt fleksibilitet til å utnytte raske teknologiske endringer. Det er en slik NTP Norge trenger for framtiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Fakta om NTP

  • Nasjonal transportplan revideres hvert fjerde år.
  • Nå har de statlige transportvirksomhetene og -etatene levert forslag til prioritering av ressurser. Prioriteringene er gjort innenfor gitte økonomiske rammer og hva som gir størst nytte ut i fra samfunnsøkonomiske analyser.
  • Samferdselsdepartementet har bedt fylkeskommuner og de største byene om deres politiske prioriteringer innen 14. mai 2020.
  • Samferdselsdepartementet vil gjennomføre en høring på innspillene fra transportvirksomheten våren 2020. Høringen vil også omfatte alle svar på de andre oppdragene Samferdselsdepartementet har gitt.
  • Det blir møter med fylkeskommuner, de største byene, Sametinget, næringsliv og bruker- og interesseorganisasjoner etter sommeren/tidlig høst 2020.
  • Regjeringen planlegger å legge fram NTP 2022-2033 før påske 2021.
Til toppen