Hopp direkte til innhold

NTP: God samfunnsøkonomi i satsing på sjøvegen

Kystverket foreslår ei rekke prosjekt med positiv samfunnøkonomisk lønsemd i sine prioriteringar til Nasjonal transportplan 2022–2033.

Kystverket leverte sist veke det oppdaterte talgrunnlaget for etaten sine prioriteringar til Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP).

Sjøtransporten er viktig for Noreg, og då spesielt for næringslivet. Rundt 75 prosent av det samla godstransportarbeidet på norsk område og 90 prosent av all eksport/import skjer sjøvegen.

– Sjøtransporten er effektiv og sikker, samtidig som den har liten negativ miljøpåverknad. Kombinert med positiv samfunnøkonomisk lønsemd gjer dette at vi er trygge på at dei prosjekta vi prioriterar er gode prosjekt for samferdsla i Noreg. Dei er heilt i tråd med det langsiktige målet vi jobbar for; eit effektivt, miljøvennleg og trygt transportsystem i 2050, fastslår kystdirektør Einar Vik Arset, som ser fram til oppgåvene som ventar.

– Utfordringa vår blir å sikre framkome og sikkerheit til sjøs, i ein periode prega av endringar, usikkerheit og behov for omstilling, både teknologisk, miljømessig og ressursmessig. Raske teknologiske endringar både utfordrar og gir nye moglegheiter. Krava til effektivisering aukar, og vi prioriterar for å innfri, seier Arset.

Kystverket er bedt om å prioritere innafor to ulike rammer. Kystverket tilrår i sine prioriteringar å bruke den høgaste økonomiske ramma.

– Då kan vi optimalisere drift- og vedlikehaldsnivået, realisere samfunnsøkonomisk lønsame tiltak i farleiene og satse på utvikling av tenestene våre, digitalisering og deling av data. Kystverket er og ansvarlege for staten sin beredskap mot akutt ureining, og i høgaste ramma kan beredskapen dimensjonerast etter miljørisikoen og vi kan tilpasse metodar og utstyr til nordområda og den verharde kysten vår, fortel kystdirektøren.

Dei største investeringane som Kystverket foreslår til NTP er knytt til farleistiltak, og då i hovudsak prosjekt som gjer farleia djupare og breiare og som gir betre merking av sjøvegen. I den økonomiske ramma som Kystverket anbefalar, ligg det ein samfunnsøkonomisk lønsam portefølje på om lag tre milliardar kroner i den første seksårsperioden av planen.

Dette er prosjekta som er foreslått:

Kystverkets prioriteringe rtil NTP 2022-2033.
Her ser du Kystverkets forslag til prioriteringer til NTP 2022-2033. 

Fakta NTP

 • St.meld.nr. 35 (2015-2016) På rett kurs anslo en trafikkøkning i norske farvann på ca. 40 prosent fram mot 2040, med en proporsjonal økning i ulykkesfrekvensen dersom man ikke setter inn ytterligere sjøsikkerhetstiltak.
 • Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. Det er gjennom NTP Kystverket får sine budsjetter og det er denne planen som styrer hvilke ressurser og hvilke prioriteringer vi skal gjøre langs kysten.
 • Kystverket har levert innspill til hva vi ønsker å prioritere i neste NTP (2022-2033). Vi er i forslaget bedt om å prioritere ut fra to økonomiske rammer, en lav ramme (ramme A), der fokuset vil være på lovpålagte oppgaver og daglig drift, med lite rom for utvikling, og en høyere ramme (ramme B) der Kystverket i tillegg til løpende drift og tjenester vil ha ressurser til å være en utviklingsorientert myndighet. Se forslaget her
 • Høy budsjettramme i NTP:
  • Gir en høy grad av måloppnåelse.
  • Gir rom for omstilling og digitalisering av tjenester og kapasitet til kvalitet i myndighetsutøvelse.
  • Opprettholder det høye sjøsikkerhetsnivået, og ny teknologi kan tas i bruk fortløpende.
  • Styrker Kystverkets rolle som pådriver for utvikling og øker fokuset på kunnskapsutvikling og formidling.
  • Sikrer at deling av data, digitalisering av tjenester og FoU/innovasjon er integrert i alle virksomhetsområder.
  • Næringsrettede pilotprosjekter kan gjennomføres.
  • Gir ressurser til en reell satsing på digitalisering, FoU og pilotprosjekter.
  • Åpner for at Kystverket kan ta i bruk ny teknologi raskt, og bidrar til at ulike teknologier utvikles raskere og på lag med sjøtransporten og norsk næringsliv.
Til toppen