Hopp direkte til innhold

Prosjektstyret for Stad skipstunnel er på plass

Bilde av Stad skipstunnel
Slik er tunnelåpningen for Stad skipstunnel i den sørlige enden, Moldefjorden, tenkt. (Illustrasjon: Kystverket/Snøhettta/Plomp)

Tre interne personer fra Kystverket og fem eksterne personer utgjør det rådgivende prosjektstyret for gigantprosjektet Stad skipstunnel. Styret skal ledes av kystdirektør Einar Vik Arset.

BIlde av kystdirektør Einar Vik Arset.
Kystdirektør Einar Vik Arset er leder for prosjektstyret for Stad Skipstunnel

I tråd med oppdraget fra Samferdselsdepartementet er det nå etablert et rådgivende prosjektstyre for bygging av Stad skipstunnel.

Fakta Stad skipstunnel

Bilder viser hvor seillingsledene går, og hvor Stad skipstunnel vil bli bygd

STAD SKIPSTUNNEL

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas, og mer forutsigbar regularitet for skipstrafikken forbi Stad.

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter for selve tunnelløpet - 2200 meter fra tuppen av entringskonstruksjon på den ene siden til tuppen av entringskonstruksjon på den andre siden
 • Lengde inkl. ledekonstruksjoner og portal: ca 2200 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Seilingshøyde: 33 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner kubikkmeter. Tilsvarer cirka 5,4 millioner kubikkmeter med sprengt fjell
 • Estimert kostnadsramme: Ca. 2,8 milliarder kroner (eks. mva.)
 • Estimert byggetid: Ca. 5 år

BYGGINGEN

Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (kystruten).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 ble Stad skipstunnel lagt inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,8 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket overleverte sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet våren 2017. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2).
 • Kystverket gjennomførte en prosjektoptimalisering med leveranse 15. juni 2019 som resulterte i en vesentlig kostnadsreduksjon.
 • I 2020 ble det gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av resultatene av prosjektoptimalisering.
 • I februar 2021 fikk Kystverket oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet som ga grønt lys for oppstart av forarbeidet for byggingen. I mars la departementet frem proposisjonen til Stortinget om byggingen. 

I sammensettingen av styret har Kystverket vurdert hvilken kompetanse man ønsker, både samlet og spesielt supplert fra eksterne rådgivere, for et prosjekt av det omfang og kompleksitet som byggingen av Stad skipstunnel er. Løsningen er to personer fra Kystverkets egne rekker, i tillegg til kystdirektøren som leder, samt fem eksterne personer med variert bakgrunn og erfaring.

− Vi har forespurt personer med relevant bakgrunn fra rådgiving eller som utførende entreprenør, fra byggherreområdet, fra relevante koblinger til brukerperspektivet og styrekompetanse, opplyser kystdirektør Einar Vik Arset.

Det rådgivende prosjektstyret for bygging av Stad skipstunnel blir et rådgivende organ, mens styrets leder har det overordnede ansvaret og myndigheten.

Dette er et stort, omfattende og ikke minst viktig prosjekt for Kystverket og kyst-Norge. Brikkene faller så smått på plass nå, etter at det ble gitt endelig grønt lys for oppstart. Vi er godt i gang med å etablere en prosjektorganisasjon, og videre utover i 2021 skal det utarbeides konkurransegrunnlag og klargjøre for anbud, og vi skal sette i gang prosessene med oppkjøp av eiendommene i området der skipstunnelen skal komme. Denne prosessen er det forøvrig allerede gjort et solid forarbeid på. Så målsettingen våre er å starte byggingen av skipstunnelen i 2022.
Kystdirektør Einar Vik Arset

Medlemmene av styret

Einar Vik Arset

Alder: 44
Stilling: Kystdirektør.
Utdanning/Yrkesbakgrunn: Har ledet Kystverket siden 2019. Han er utdannet fra NHH og UiB i strategi og ledelse, og har 15 års offentlig toppledererfaring, herunder ledelse av komplekse prosjekter.

Sven Martin Tønnessen

Sven Martin TønnessenAlder: 50
Stilling: Direktør, transport, havn og farlei i Kystverket
Utdanning/Yrkesbakgrunn: Sivilingeniør, samt prosjektledelse og tilleggssak i kostnadsanalyser risikoanalyse. Tidligere daglig leder for Kystverket rederi. Kom til Kystverket etter å ha vært avdelingsleder og senere divisjonsleder i Viken/Hafslund Nett. 
Om Stad skipstunnel: − Dette er det største enkeltprosjektet vi har hatt i Kystverkets nyere historie. Prosjektet har vært gjennom svært mange utredninger og rapporter. Å samtidig få realisert et så unikt prosjekt skal bli utrolig givende og spennende. Ikke minst ser vi frem til at første fartøy skal seile gjennom tunnelen, som vil bli i 2025/2026 dersom alt går som planlagt. Da vil vi få mulighet til bedre regularitet og sikkerhet i passeringen av det utfordrende Stad-landet.

Jarle Strand

Alder: 53
Stilling: Sjefingeniør, transport, havn og farlei i Kystverket
Utdanning/Yrkesbakgrunn: Sivilingeniør
Om Stad skipstunnel: − Gjennomføringen av dette prosjektet har mange spennende aspekter ved seg. På kort sikt er det etablering av prosjektorganisasjonen, anskaffelsen og gjennomføringen av selve byggearbeidet som står i fokus. Samtidig må vi ha fokus på tiden etter anleggsperioden, der gevinstrealiseringen blir viktig. I tillegg til å tilrettelegge bedre for nærskipsfarten og annen sjøbasert transportnæring, blir det spennende å se hvilke regionale effekter prosjektet vil utløse – og da særlig næringer knyttet til turisme med mere.

Marianne Nærø

Alder: 41 år
Stilling: Prosjektleder for Nordøyvegen og prosjektsjef for øvrige vegprosjekt i Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanning/Yrkesbakgrunn: Utdanning: byggingeniør og bedriftsøkonom. Har siden 2015 vært prosjektleder for Nordøyvegen, startet 1. februar 2021 som prosjektsjef i tillegg. Fra 2009 til 2015 jobbet hun som prosjekt- og byggeleder i Statens vegvesen. Fra 2001 til 2009 jobbet hun hos Olset AS, privat konsulentkontor i Ålesund.
Om Stad skipstunnel: − Stad skipstunnel er viktig for regulariteten og sikkerheten til sjøtrafikken langs kysten. Som oppvokst i Vanylven er dette et prosjekt jeg har hørt om hele livet, og det er derfor spennende å få lov å bidra i realiseringen av prosjektet.       

Alf-Helge Aarskog

Alder: 53
Stilling: Selvstendig næringsdrivende
Utdanning/Yrkesbakgrunn: Msc NMBU Akva – Ulike lederstillinger innen fiskeoppdrett, siste ti år som CEO i Mowi.
Om Stad skipstunnel: − Veldig spennende prosjekt med tanke på å forbedre logistikken for gods og persontrafikken langs kysten. Den vil forbedre forholdene for blant annet brønnbåt i Midt-Norge.

Linn Therese Skår Hosteland

Alder: 32 år
Stilling: Næringspolitisk rådgiver, Kystrederiene
Utdanning/Yrkesbakgrunn: Journalistikk
Om Stad skipstunnel: − Stad skipstunnel er et av verdens mest spennende prosjekter, og et svært viktig prosjekt for Norge. At tunnelen endelig blir realisert vil bedre sikkerheten til sjøs og sikre regulariteten til skipsfarten. Videre vil tunnelen kunne bidra til økonomisk vekst og til en positiv miljøutvikling langs kysten. Jeg ser frem til i komme i gang.

Kasper Nordmelan

Alder: 62 år
Stilling: Senior rådgiver
Utdanning/Yrkesbakgrunn: Sivilingeniør fra NTHs bygningsingeniøravdelingen 1983. Han var med å grunnlegge AF Gruppen i 1986 og har 20 års erfaring fra prosjekt-, bedrifts- og konsernledelse i dette entreprenørselskapet, der han ledet anleggsvirksomheten fram til 2006. Etter dette har han drevet prosjektrådgivning og prosessledelse gjennom eget selskap og Concreto.
Om Stad skipstunnel: − Stad skipstunnel utfordrer min entreprenørsjel! Prosjektet ligger på mange måter i ytterkant av våre erfaringsrammer, men står likevel trygt forankret i markedsnisjer der den norske prosjektkulturen og kompetanse ligger i verdensklasse; tunneler, bergrom og sjøarbeider. Mer enn noen gang er det innovasjon og god risikostyring som vil være avgjørende suksessfaktorer, påvirkelige forhold som krever den beste entreprenørånd. Det frister.          

Vidar Stormark

Alder: 49
Stilling: Prosjektsjef hos Nye Veier AS
Utdanning/Yrkesbakgrunn: Utdannet siv.ing ved NTH/NTNU i 1994 (Bygg/Anlegg). Har arbeidet i entreprenørbransjen i ulike oppgaver fra prosjektleder til avdelingsleder/prosjektsjef, samt controller i omtrent 23 år. De siste årene og frem til nå har han vært utbyggingssjef/prosjektsjef hos Nye veier AS på strekningen E39 Kristiansand – Ålgård.
Om Stad skipstunnel: − Jeg er takknemlig for å kunne delta og bidra i dette spennende prosjektet, og ser frem til å sette meg inn i de ulike delene av det. Jeg ser flere relevante synergier fra veiprosjektene jeg arbeider med, og håper å kunne tilføre noe som gir verdi for det videre arbeidet.    

Les mer om Stad skipstunnel

Til toppen