Hopp direkte til innhold

Stad skipstunnel tar form

Et forslag for hvordan inngangsportalene til Stad skipstunnel vil kunne bygges er nå ferdigstilt. Portalforslaget inngår som en del av Kystverkets forprosjekt for Stad skipstunnel, og ble overlevert Samferdselsdepartementet i mai 2017. Forprosjektet legger grunnlaget for ekstern kvalitetssikring, KS2, og Stortingets endelige behandling av Stad skipstunnel.

– Den tekniske planleggingen av Stad skipstunnel så langt gjør at vi nå har fått et mer detaljert bilde av hvordan Stad skipstunnel kan bygges og se ut. Vi jobber med et forslag som ivaretar mange hensyn, slik som effektiv bygging og drift, sikkerhet, estetikk og økonomi, opplyser prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Foreslår vegbro over tunnelinngang

Over portalen i Moldefjorden er det skissert å lage en vegbro. Forslaget er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, som er engasjert som underrådgiver på estetisk utforming for å sikre at skipstunnelens portaler er forenelig med landskapets naturlige utforming.

Ved begge inngangene til skipstunnelen og ved etablering av nye veier, er det tenkt å benytte samme prinsipp for utforming av nytt terreng slik at det ivaretar allerede eksisterende infrastruktur i området. 

– Undersøkelsene viser at det er mye løsmasser som må fjernes før vi kommer ned til fast fjell. Det betyr at selve portalene kan formes i frilagt fjell eller terrasser. Dette vil også bidra til at portalenes visuelle utforming vil gli bedre inn i landskapet, forklarer Andreassen.

Iøynefallende portaler

Bygging og utforming av terrasserte portalinnganger vil også fungere som vern mot utgliding og ras. I Kjødepollen er terrassene tenkt formet slik at de visuelt blir en videreføring av steinmurer som allerede finnes i området.

Foruten planforslaget for inngangsportalene jobbes det med andre tekniske beskrivelser. Sett i sammenheng vil disse beskrivelsene kunne gi et helhetlig bilde av forhold som planlegging, bygging, anleggsvirksomhet, drift og estetikk. Dette er viktige forutsetninger som må kartlegges og imøtekommes for å kunne bygge og drifte en sikker, effektiv og bærekraftig skipstunnel.

– Vi har hatt gjennomgående kartlegging av området hvor tunnelen er tenkt bygget. En endelig rapport vil oppsummere alle de tekniske forutsetningene som må på plass for at Stad skipstunnel skal kunne bygges som en ny og alternativ skipsled forbi Stad. Arbeidet som nå er utført er i så måte et viktig grunnlag for mulig realisering av prosjektet, sier Andreassen.

Inngangsportalene krever større areal

Undersøkelser av berggrunnen i Kjødepollen viser at det er mer løsmasse enn først antatt. Det betyr at inngangsportalene vil måtte bygges over et større areal enn tidligere planlagt.

– Flere hus enn det som først var forespeilt vil bli berørt. Nye anslag viser at fire eneboliger og enkelte løer, uthus og naust må rives for å kunne sette i gang byggeprosessen. Vi har hatt møter med hver av grunneierne som vil kunne bli berørt, og er i god dialog med dem om veien videre. De skal ikke lide økonomisk tap som følge av flytting, sier Andreassen.

Omfattende undersøkelser

I undersøkelser av grunnforhold er det utført to totalsonderinger på land, 33 totalsonderinger i sjø og fem prøveserier i sjø. I tillegg har Norges Geotekniske Institutt (NGI) tidligere utført et feltprogram ved Kjødepollen bestående av åtte totalsonderinger på land og ni totalsonderinger med prøveserier i to punkter i sjø.

Tekniske vurderinger som nå blir gjort bygger på en rekke tekniske og geologiske undersøkelser, deriblant ingeniørgeologiske undersøkelser og vurderinger utført av NGI i tidsrommet 2000-2001 og i 2007, studier utført av Multiconsult i tidsrommet 2015-2016 og geotekniske undersøkelser, marinarkeologiske undersøkelser og undersøkelser av naturmangfold i sjø og på land. I Kjødepollen og Moldefjorden er det satt opp to vindmaster for å måle vind og temperatur. Det er også gjennomført testseilaser i simulator og modellforsøk i testtank.

Til toppen