Hopp direkte til innhold

Teknisk forprosjekt for Stad skipstunnel er ferdigstilt

Med ferdigstillelsen av teknisk forprosjekt har Kystverket nådd en stor milepæl i arbeidet med Stad skipstunnel. Teknisk forprosjekt, med tilhørende rapporter og tegninger, gir et viktig grunnlag for kvalitetssikring fase 2 (KS2), som er neste og siste steg før Stortinget tar en endelig beslutning om Stad skipstunnel.

Teknisk forprosjekt gir et helhetlig bilde av forhold som planlegging, bygging, anleggsvirksomhet, drift, estetikk og med kostnadsoverslag – forutsetninger som må på plass for å bygge og drifte en sikker, effektiv og bærekraftig skipstunnel.

Dr. techn. Olav Olsen AS og Norconsult har produsert rapporten og vedleggene, som oppsummerer åtte måneder med planlegging og tekniske undersøkelser. Utover anbefalte tekniske løsninger, som blant annet omhandler anleggsteknikk, konstruksjoner, tekniske installasjoner, portaler og veier, presenterer rapporten resultater av arbeid med landskaps- og estetiske forhold, risikoanalyser med hensyn til person- og miljørisiko, sikkerhet og beredskapsmessige forhold, levetidsbetraktninger og kostnadsoverslag.

Mange aktører har bidratt i arbeidet, deriblant Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (Marintek), Force Technology og Snøhetta AS- Hos Marintek er det foretatt modellforsøk i testtank, mens det hos Force Technology er seilt modellerte fartøy gjennom Stad skipstunnel i simulator. I tillegg har Multiconsult gjort geotekniske undersøkelser.

– Det grundige arbeidet som er gjennomført i denne fasen er viktig for at vi kan være trygg på at Stad skipstunnel kan bygges innenfor de økonomiske rammer som kostnadsanslaget viser, samt at tunellen når vedtatte prosjekt- og samfunnsmål, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket. Han forteller videre at arbeid med reguleringsplan, med konsekvensutredning, gjøres parallelt med arbeidet med det tekniske forprosjektet.

Omfattende undersøkelser

Tidligere utførte geologiske undersøkelser og vurderinger er oppsummert, evaluert og oppdatert i rapporten. I tillegg er det utført mer omfattende geologiske og geotekniske undersøkelser både på land og i sjø.

Vurderinger i rapporten bygger på en rekke tekniske og geologiske undersøkelser, deriblant ingeniørgeologiske undersøkelser og vurderinger som ble utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI) i tidsrommet 2000-2001 og 2007, undersøkelser utført av Multiconsult i tidsrommet 2015-2016 og geotekniske undersøkelser, marinarkeologiske undersøkelser og undersøkelser av naturmangfold i sjø og på land.

I Kjødepollen og Moldefjorden er det satt opp to vindmaster for å måle vind og temperatur. Disse måleresultatene, pluss historiske værdata, brukes til simulering av trekkforhold og temperatur. Dette er viktig informasjon med tanke på ventilasjon, frost og brannberegninger i selve tunellen.

Videre prosess

Overlevering av konsekvensutredning (KU) til Samferdselsdepartementet er planlagt til uke 19,  2017. Første uken i januar skal forslag til reguleringsplan og KU foreligge. Disse vil bli overlevert planutvalget i Selje kommune 12. januar. I forbindelse med dette vil det også holdes et folkemøte i Selje, samme dag. Så skal reguleringsplanene og KU behandles av formannskapet i Selje, og videre legges til offentlig ettersyn.

Høringsfristen er på åtte uker, og etter det skal reguleringsplanen vedtas i Selje kommunestyre.

– Dette er det planlagte løpet for prosjektet videre, som altså leder frem mot KS2 og den endelige behandlingen i Stortinget, forklarer Andreassen.

– I tiden etter jul og frem mot overlevering til Samferdselsdepartementet vil det også pågå arbeid med det strategiske styringsdokumentet, som er det overordnede dokumentet i leveransen til departementet. Det skal også gjennomføres en prosess på vurdering og forslag til ulike kontraktstrategier og gevinstrealiseringsplan, sier han videre. 

Til toppen