Hopp direkte til innhold

Transportløsningene er avhengig av sjøveien

Alle Kystverkets tiltak i sjø og havn svarer ut de tre temaene som gjelder for utredningen - næringsliv, sikkerhet og bosetting.

Gode transportsystemer er essensielt for å skape levende lokalsamfunn i Nord-Norge. Arbeidet med konseptvalgutredningen for Samferdselsdepartementet viser at sjøtransporten må bedre kobles til veg, tog og flytrafikken.

I konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge har Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet i samarbeid avdekket behov om en infrastruktur som vil legge enda bedre til rette for et samspill mellom transportformene.

Se også: Hovedrapport KVU for transportløsninger i Nord-Norge med delrapporter

Veg, tog, fly og sjøtransport har, hver på sin måte, viktige funksjoner i landsdelen. Ut over dette viser utredningen at investeringene samlet er avgjørende for sikkerhet, samfunnsutvikling og for å muliggjøre økt bruk av kysten som transportåre. 

Utredningen konsentrerer seg om de lange transportstrekningene, det vil si strekningene som har som funksjon å binde landsdelen sammen, og knytte denne til resten av landet og utlandet. Onsdag ble denne overlevert samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Viktige fiskerihavner

− Betydningen av fiskerihavner, havner og farleder er helt essensielt opp mot en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge.  Alle Kystverkets tiltak i sjø og havn, være seg beredskap, forvaltning, drift og investering, svarer ut alle de tre temaene som gjelder for utredningen - næringsliv, sikkerhet og bosetting. 

Avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen er klar på at tiltakene i Kystverkets samfunnsoppdrag treffer svært godt på behovene for samfunnssikkerhet, bosetting og verdiskaping.

Spesielt verdien av sjømatnæringen har en sentral rolle når transportsektoren skal utredes. De store havområdene i nord er koblet til målet om å benytte ressursene som ligger her på en bærekraftig måte.

− Fiskeri og havbruk er de største næringene i Nord-Norge, og mange lokalsamfunn er avhengig av denne sysselsettingen og aktiviteten som følger. Vi ser et etterslep av vedlikehold og oppgradering flere steder - og tiltak her kan være avgjørende for videre utvikling. Et tiltak i en fiskerihavn og farled må også ses opp mot tiltak i den videre kjeden av logistikk mot markedet.

KVU Nord-Norge overleveres samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Etatene her representert ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, konserndirektør for regionale lufthavner Anders Kirsebom, Kystverkets Sven Martin Tønnessen og jernbanedirektør Knut Sletta.

KVU Nord-Norge overleveres samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Etatene her representert ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, konserndirektør for regionale lufthavner Anders Kirsebom, Kystverkets Sven Martin Tønnessen og jernbanedirektør Knut Sletta. Foto: Kystverket.

Sikker transport sjøveien

Økt gods på bane og vei som følge av tiltakene vil også bidra til en viss godsoverføring til sjøveien. Siden sjøtransporten i dag står for om lag 80 prosent av godstransporten fra landsdelen, vil dette for sjøtransporten sin del ha begrenset betydning.

I tillegg til overnevnte transport av gods er det viktig å se betydningen av hurtigbåt- og fergeforbindelser som avgjørende for befolkningen og næringslivet. Tiltak knyttet til sikkerheten i farled, innseiling og havn er et bidrag til en mer pålitelig transport sjøveien.

Sjøveien i et beredskapsperspektiv representerer en trygg vei når det gjelder samfunnssikkerhet. En alternativ vei, og spesielt i kriser benyttes sjøveien for å sikre forsyninger til befolkningen. Sysselsetting i de nevnte fiskerinæringene betyr også en tilstedeværelse, og flere fiskerihavner har en viktig rolle med sin beliggenhet i henhold til regjerningens strategi for nordområdene. I tillegg til det norske forsvarets avhengighet av de sivile transportløsningene, er koblingen til Finland og Sverige stadig mer sentral.

– Det gir oss en helt ny rolle i NATO som mottaksland for allierte styrker og materiell. Vi har kyst og havner med direktetilgang til Atlanterhavet. Det har ikke naboene våre, sier Tønnessen.

Korridorene inn til Sverige og Finland i nord må være tilgjengelige, ha tilstrekkelig kapasitet, og de må være forutsigbare.

Svalbard

Transport mellom fastlandet og Svalbard er knyttet til en rekke i interesser. Aktiviteten i havområdene i nord er omfattende både innenfor reiseliv, forskning, offshore og fiskeri. I tillegg kommer persontrafikk og gods som skal fraktes mellom fastland og øygruppen. Bosetting på Svalbard handler om suverenitetshevdelse, og i tillegg er overvåking av trafikken i nordområdene viktig. Samtidig er det lav beredskap i området, som gir økt risiko dersom uhellet er ute.

Les hele konseptvalgutredningen her. 

Kontakt

Seniorrådgiver

Marie Gisetstad Andersen /
Til toppen