Hopp direkte til innhold

Varsel om oppstart av reguleringsplaner i kommunene Ålesund, Giske, Herøy og Ulstein – Erknefluda, Nordtaren, Skarvøyflua, Djupefluda, Skinnabrokleia, Svædet og Kyrkjefluda

Iht. plan- og bygningslova § 12-1 og § 12-8 varslast det om at det er igangsett arbeid med reguleringsplanar for utbetring av farleia mellom Herøy/Ulstein til Ålesund.

Dette varselet gjeld 4 reguleringsplanar i Ulstein, Herøy, Giske og Ålesund kommune.

Kystverket er forslagsstillar og Multiconsult er plankonsulent. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for å utdjupe grunner langs farleia slik at båtar kan ferdast med større sikkerheit. Planarbeida er ein del av fleire nødvendige detaljreguleringar langs farleia, frå Røyrasundet i sør til Ålesund i nord.

Reguleringsplanane er tenkt utført med heimel i pbl. § 3-7. Overføring av planførebuing til statleg eller regional myndigheit. Dette inneberer at Kystverket, i samråd med planmyndigheita, kan fremje forslag til arealplan og vedta å legge planane ut til offentleg ettersyn.

Massane frå utbetringa er planlagt lagt i deponi. Kystverket ønskjer å planlegge for sjødeponi samtidig som at moglege deponi på land vurderast.

Det vert lagt opp til ei behandling av planane våren/sommaren 2022, medan oppstart av arbeid med utdjuping er planlagt i 2024.

Meir informasjon kan ein finne på multiconsult.no, kystverket.no og kommunane sine heimesider. Her finn ein også link til informasjonsmøte.

Offentlege mynde, interessentar, og grunneigarar, innan 500 m frå planområdet i sjøen, blir varsla direkte.

Eventuelle kommentarar/ merknader til det igangsette planarbeidet sendast skriftleg til:
Multiconsult v/Sevrin Gjerde, e-post innan 29.10.2021 for planar i Herøy, Ulstein og Giske og innan 16.11.2021 for plan i Ålesund kommune.

Spørsmål knytt til reguleringsarbeidet kan stillast til:
Multiconsult v/Sevrin Gjerde på e-post eller på tlf. 906 38 390

Kystverket og Multiconsult arrangerte informasjonsmøte om arbeid med reguleringsplanar for gjennomseiling Herøy Ulstein til Ålesund, 20. oktober 2021. Publisert
Til toppen