Hopp direkte til innhold

Utvikler nytt meldingssystem for skipsfarten

Som følge av et nytt EU-regelverk for harmonisering av skipsrapportering i Europa, har Kystverket startet utviklingen av en modernisert meldingsportal for skip som anløper og avgår norske havner. Målet er å ha portalen, som vil erstatte dagens SafeSeaNet Norway, klar for operativ drift innen det nye regelverket trer i kraft 15. august 2025.

Se regjeringens samtykkeproposisjon

‒ Vi vil få et nettverk av nasjonale rapporteringssystemer som er tilpasset et felleseuropeisk bruker- og tilgangsstyringssystem. Det betyr at vi må tilpasse dagens norske portal, SafeSeaNet Norway, til den europeiske løsningen som er blitt vedtatt i EU. Det vil få konsekvenser for måten skipsfarten melder ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter, forklarer sjefingeniør Jarle Hauge i Kystverket.

‒ Vi må uansett oppgradere dagens skipsrapporteringssystem, og med de store endringene vi skal innføre som følge av nytt europeisk regelverk, vil det være mest hensiktsmessig å bygge en helt ny portal, opplyser Hauge.

Den nye portalen vil inkludere automatisk rapportering fra system til system. Denne funksjonen finnes også i dagens norske rapporteringssystem, men må fra og med august 2025 være tilpasset den nye EU-standarden.

Ønsker mer harmonisert rapportering

Gjennom det nye regelverket, Regulation (EU) 2019/1239, skal EU innføre et felles harmonisert europeisk skipsrapporteringsregime for skipsrapportering i europeiske havner. EUs overordnede mål er at skip som går i trafikk til og mellom ulike europeiske land kun skal rapportere én gang, og rapporteringen skal være mest mulig harmonisert og enhetlig.

Det nye regelverket skal overholdes av alle EU/EØS-land, inkludert Norge. Det betyr at SafeSeaNet Norway må tilpasses for å oppfylle EUs fellesstandard.

Kystverket er nasjonal koordinator for SafeSeaNet Norway, løsningen hvor skip som anløper og avgår norske havner sender opplysninger om fartøy, ankomst og annen obligatorisk informasjon til ulike norske myndigheter. Systemet blir også brukt i blant annet forvaltningen av farledsbevis og ved bestilling av lostjenester.

En omfattende prosess

EUs harmoniseringsarbeid har pågått siden 2019, men det er først i senere tid at systemer, systembeskrivelser og annen dokumentasjon har begynt å komme på plass. 

‒ Vi er i startfasen av dette arbeidet og må gjøre oss erfaringer med vedtaket som er kommet fra EU.  Vi må i praksis gjennomføre omtrent den samme prosessen som EU nå har gjort, bare i en mindre skala. Vår ambisjon er å ha en ny norsk meldingsportal på plass før det nye regelverket settes i kraft i august 2025, og vi ønsker å involvere norsk maritim næring i utformingen av systemet.

Kystverket initierte det første skrittet ved å arrangere et virtuelt informasjonsmøte i februar med rundt 50 nøkkelaktører og interessenter fra norske agenter og rederier. På møtet presenterte Kystverket kommende endringer og informerte om implementeringsplanene fremover.

Abonner på SafeSeaNet-nyhetsbrev

For å målrette kommunikasjonen bedre, har Kystverket opprettet nyhetsbrev om SafeSeaNet Norway og systemets fremtidige utvikling. Hvis dette er relevant for deg eller din organisasjon, er det viktig å abonnere for å sikre at du får oppdateringene direkte.

Nyhetsbrevene er delt inn i to kategorier:

Endringer i datakontrakter eller tjenestenes oppførsel (teknisk informasjon). Abonner på nyhetsbrev om teknisk SafeSeaNet informasjon

Generelle nyheter om SafeSeaNet, inkludert web-endringer. Abonner på nyhetsbrev for generell informasjon om SafeSeaNet 

Inviterer brukere til å være med

Kystverket vil etter hvert arrangere flere informasjonsmøter for å sikre kontinuerlig informasjonsutveksling med næringen. Videre skal Kystverket etablere en fokusgruppe for å involvere systembrukere fra norsk maritim næring til å ta del i utformingen av den nye meldingsportalen.

Brukerinvolvering

Kystverket har etablert en fokusgruppe som skal forme fremtiden for skipsrapportering. Deltakelse i fokusgruppen innebærer strukturerte diskusjoner hvor vi deler perspektiver og gir tilbakemeldinger på skisser til nye løsninger.

Alle som bruker dagens SafeSeaNet-løsning er velkommen til å delta. Din deltakelse vil være viktig for å sikre at den nye SafeSeaNet Norway-portalen møter bransjens faktiske behov.

‒ Fokusgruppen vil få muligheten til å komme med innspill og være med på å forme den nye norske meldingsportalen. Dette initiativet sikter mot å sikre at den nye portalen oppfyller behovene og kravene til de involverte aktørene på best mulig måte, opplyser Hauge.

Kontakt

Sjefingeniør

Jarle Hauge /

Kontakt

Seniorrådgiver

Jeanette Hauge Assev-Lindin /

Fakta om SafeSeaNet Norway

  • På globalt nivå transporteres den største prosentandelen last til sjøs, og sjøtransporten står for 80 prosent etter last eller volum og 70 prosent etter verdi. I Norge har vi årlig over 100 000 anløp til havner. Ca. 25 prosent av disse er internasjonale anløp.
  • Nasjonalt og internasjonalt er det implementert regelverk som krever at skip må rapportere til nasjonale myndigheter og havner ved planlegging av anløp til, eller ved avgang fra norske havner.
  • Regelverket kan medføre at informasjonsmengden til ulike myndigheter kan være stor. Nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner har derfor som målsetting og krav, at informasjonsmengden som må rapporteres skal holdes på et moderat nivå, og at det blir etablert nasjonale systemer for effektiv håndtering av dataene som samles inn fra skipsfarten.
  • SafeSeaNet Norway er Norges nasjonale portal for skipsrapportering til myndigheter. Den norske portalen ble etablert i 2002/03. I dag distribuerer systemet årlig over 130 000 digitale meldinger fra skipsfarten til ulike norske myndigheter. Kystverket er nasjonal koordinator for løsningen.
  • Systemet sørger for at nasjonale myndigheter, havner og andre aktører får nødvendig og tidsriktig informasjon om skipsbevegelser til og fra havner i Norge, slik at skipets operasjoner kan gjennomføres mest mulig effektivt.
  • Utviklingen av systemet har skjedd i nært samarbeid med systembrukere/maritim næring og ulike mottaksmyndigheter.
  • Digitalisering av skipsrapportering via SafeSeaNet Norway har siden etableringen gitt betydelige positive økonomiske og miljømessige gevinster, og har bidratt til å redusere administrativt arbeid om bord i skip og hos myndigheter.
Til toppen