Hopp direkte til innhold

Lyser ut ny runde med tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Kystverket lyser nå ut en ny runde med tilskudd i tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak, med søknadsfrist 1. mars 2024.

Norske kystkommuner kan nå søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavnetiltak. Målet er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. Midlene kommer fra Statsbudsjettet kapittel 916 post 60.

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak (som mudring, bølgedemping og kaianlegg) som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte.

Viktig støtte til fiskerinæringen

Kystkommuner med aktive fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen. Kystverket kan innvilge maksimalt 50 prosent av de tilskuddsberettigede kostnadene.

– Tilskuddsordningen har vokst en del de siste årene. Vi ser av søknadsmengden at investeringsviljen og investeringsbehovet er stort. At staten bidrar med inntil halvparten av finansieringen og kommunen sørger for resten, sikrer en god innretning og støtter opp under de lokale og regionale behovene rundt en svært viktig kystnæring, sier Ruben Alseth, fungerende avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket.

tilskuddsordningens nettside finner du mer informasjon om tilskuddsordningen:

  • Hvem som kan søke om tilskudd
  • Hva det kan søkes om
  • Retningslinjer for tilskudd
  • Søknadsskjema
  • Frister 

Søknader om tilskudd for nye prosjekter må sendes til Kystverket på post@kystverket.no innen 1. mars 2024 og merkes med «post 60». Søknadene må følge Kystverkets søknadsskjema og inneholde den dokumentasjonen som etterspørres.

Tilsagnsbrev fra Kystverket ekspederes før sommeren 2024. Frist for ferdigstilling av prosjektene med tilhørende anmodning om sluttutbetaling vil være 30. november 2025.

Kontakt

Seniorrådgiver

Kamilla Nergård +4740036670 / kamilla.nergard@kystverket.no
Til toppen