Hopp direkte til innhold

Tester ny informasjonstjeneste om slukkede sjømerker

Eksempler på bruk av virtuelle sjømerker i sjøkart
I sjøkartet får sjøfarende opp en grafisk feilmelding. Feilmeldingen er synlig som et symbol for å indikere at navigasjonslykten mangler eller har feil.

Kystverket tester ut en ny tjeneste der sjøfarende får informasjon om slukkede sjømerker via AIS (Automatic Identification System). Gjennom tjenesten blir feilmeldinger om sjømerker synlig som grafiske symboler i fartøyets brosystemer.

‒ Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det med å gjøre viktig varslingsinformasjon fra maritime myndigheter lettere tilgjengelig for sjøfarende ved å få dette direkte inn i kartsystemene om bord, forklarer trafikkleder Ole Petter Husøy ved Vardø sjøtrafikksentral.

I første omgang skal Kystverket teste ut informasjonstjenesten i et begrenset område i tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen i Vardø.

Den nye informasjonstjenesten bruker eksisterende AIS-teknologi for navigasjonsmerker (AIS AtoN) for å sende ut varslingsmeldinger om slukkede sjømerker via Kystverkets nasjonale AIS-nettverk.

Lettere tilgjengelig varslingsinformasjon

I vinter har Kystverket kjørt flere testrunder der AIS AtoNs er satt ut for å informere om sjømerker som er slukket eller ute av posisjon. På skjermene om bord blir informasjonen synlig som symboler.

‒ Så langt har vi fått utelukkende gode tilbakemeldinger fra alle fartøyene som har brukt tjenesten. Samtlige synes at dette er en effektiv og brukervennlig måte å bli informert om feil på sjømerker med lys, sier Husøy.

Han forklarer at Kystverket også har fått innspill til hvordan tjenesten kan forbedres.

‒ I neste testrunde skal vi justere på de symbolene som vises og få tekstinformasjon om feil direkte på skjermene.

Planlegger flere testrunder

‒ Testprosjektet gjelder i første omgang for et utvalg av sjømerker. Hvis testingen er vellykket og tjenesten blir godt mottatt av skipsfarten, håper vi å kunne utvide tjenesten til å dekke alle områder langs kysten, forklarer seniorrådgiver Guttorm Tomren i staben for transport, havn og farled.

Hvis tjenesten på sikt blir innført på permanent basis, vil den bli et supplement til Kystverkets navigasjonsvarslingstjeneste. ‒ Tjenesten vil ikke erstatte de internasjonalt pålagte varslingstjenestene som Kystverket har ansvar for, fastslår Tomren.

I dag er rundt 60 prosent av Kystverkets navigasjonsinnretninger fjernovervåket via 2G. Når 2G-nettet stenges i 2025, vil Kystverket miste muligheten til å fjernovervåke en stor andel av sine navigasjonsinnretninger. – Det er derfor viktig at de sjøfarende melder inn feil på våre innretninger for at vi skal være i stand til å varsle skipstrafikken, avslutter Tomren.

Tjenester for sjømerking og navigasjonsvarsling

 • Kystverket er:
  • ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av navigasjonshjelpemidler langs hele norskekysten;
  • nasjonal koordinator for NAVAREA XIX med ansvar for å sende navigasjonsvarsler for Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet;
  • nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler med ansvar for å sende varsler for norskekysten og kysten av Svalbard.
 • Prosessen for innmelding, registrering og oppfølging av meldinger om slukkede navigasjonsmerker er i dag manuell. For å ivareta en driftssikker sjømerketjeneste er Kystverket i dag avhengig av å få meldinger om slukkede navigasjonsmerker fra skipsfarten. Meldingene mottas i dag av Vardø sjøtrafikksentral (Nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler).
 • Navigasjonsvarsler er tilgjengelig på kystverket.no og sendes fra Kystverket til sjøfarende over NAVTEX, SafetyCast og SafetyNET ‒ i samsvar med nasjonale regler og internasjonale SOLAS-bestemmelser.

Les mer om sjømerketjenesten

Les mer om navigasjonsvarsling

Om AIS AtoNs

 • En AIS-navigasjonsinnretning er å anse som en navigasjonsinnretning etter lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann. Bestemmelsene i loven som omhandler ordinære navigasjonsinnretninger gjelder også for AIS-navigasjonsinnretninger.
 • I forskrift 19. desember 2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, er begrepet «navigasjonsinnretninger» definert som «innretning eller anlegg til veiledning for navigasjon, herunder fyrlys, sjømerker (varder, båker, staker, mv.), lykter, radarsvarere og AIS navigasjonsinnretning».
 • Etter havne- og farvannsloven kan ikke navigasjonsinnretninger etableres, fjernes, flyttes eller endres uten tillatelse, jf.§ 10. Etablering av AIS- navigasjonsinnretning krever en tillatelse fra Kystverket.
 • FNs sjøfartsorganisasjon IMO har utarbeidet et sirkulær om bruk av AIS-navigasjonsinnretninger og deres bruk innen veiledning til sikker navigasjon. Den internasjonale organisasjonen IALA har også etablert retningslinjer for bruk av AIS- navigasjonsinnretninger. Kystverket bruker begge dokumenter som basis for utarbeiding av retningslinjer for bruk av AIS-navigasjonsinnretninger.
 • AIS-navigasjonsinnretninger er tildelt en unik identifikasjonskode, et såkalt MMSI, og bruker melding 21 i AIS-systemet for å spre informasjon og statuser om navigasjonsinnretninger til skip. Noen navigasjonsinnretninger kan ha egen dedikert sender montert, mens i dette arbeidet er senderen en av våre AIS-basestasjoner.

Se retningslinjer for AIS-navigasjonsinnretninger

Les mer om Kystverkets AIS-nettverk

Kontakt

Seniorrådgiver

Guttorm Tomren /
Til toppen