Hopp direkte til innhold

Nye forvaltningsplaner for havområdene

Foto: Kystverket

5. april la regjeringen frem en oppdatert melding til Stortinget om helhetlig forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak.

Faglig forum for norske havområder og Den rådgivende gruppen for overvåking (Overvåkingsgruppen) er ansvarlig for å utarbeide det faglige grunnlaget som danner basis for meldingen. I tillegg til denne hovedrapporten, inngår tre andre rapporter fra Faglig forum og to rapporter fra Overvåkingsgruppen i det faglige grunnlaget.

Det faglige grunnlaget finner du her:

Mange interesser skal ivaretas

Formålet med stortingsmeldingen er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, og samtidig opprettholde miljøverdiene i havet. Forvaltningsplanene oppdateres hvert fjerde år basert på et omfattende kunnskapsgrunnlag. Det gjøres en helhetlig gjennomgang av rammer og tiltak for næringsaktivitet i havområdene. 

Norske havarealer er seks ganger så store som landarealene våre. Enorme arealer og god plass til både økosystemer og ulike aktiviteter skulle man kanskje tro. Det var nok også tilfellet da bruken i hovedsak var fiske og skipsfart. I dag ser man imidlertid at aktiviteten og næringenes arealbehov øker, samtidig som stadig nye næringer krever sin plass i havrommet.

– Gjennom vår deltakelse i Faglig forum og våre bidrag til det faglige grunnlaget for stortingsmeldingen om helhetlig forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak, bidrar Kystverket til å synliggjøre skipstrafikkens arealbehov og skape et helhetlig bilde av næringenes samlede påvirkning på økosystemene. Dette er et viktig arbeide som er avgjørende for å bidra til å muliggjøre en bærekraftig bruk av havområdene og minimere arealkonflikter i årene som kommer, forteller Sven Martin Tønnessen, Kystverkets direktør for transport, havn og farlei.

19 særlig verdifulle områder

I meldingen presenteres blant annet særlig verdifulle områder (SVO) i norske havområder, basert på oppdatert kunnskap. Dette er områder med særlig viktige miljøverdier som har vesentlig betydning for livet i havet. Identifisering av de særlig verdifulle områdene gir ingen direkte begrensninger for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet i disse områdene, og at aktivitet skal foregå på en måte som ikke truer naturverdiene.  Det er nå identifisert 19 slike områder i norske farvann. Dette er færre SVO enn tidligere, men de omfatter et større samlet havareal, til sammen rundt 55 prosent av norske havområder, mot 42 prosent i den forrige stortingsmeldingen. 

Stortingsmeldingen lister opp en rekke tiltak for å sikre god miljøtilstand og bevaring av marine økosystemer. Noen av disse er særlige relevante for sjøtransporten og Kystverkets sektoransvar: 

  • Spredning av fremmede organismer
  • Reduksjon av undervannsstøy
  • Beredskap mot akutt forurensing  

Regjeringen slår i meldingen blant annet fast at den vil: 

  • Prioritere tiltak som omtales i Kystverkets miljørisiko- og beredskapsanalyse fra 2022, slik at den statlige beredskapen mot akutt forurensning utvikles i tråd med endringer i miljørisiko. 
  • Videreføre oppbygging av kunnskap om lavsvovel-drivstoffenes grunnleggende egenskaper ved akutt forurensning og deres effekter på miljøet. 

Meldingen i sin helhet kan du lese her: 

Kontakt

Seniorrådgiver

Anniken Nylund Aasjord /

Kontakt

Seniorrådgiver

Rolf Jørn Fjærbu /
Til toppen