Hopp direkte til innhold

Miljødirektoratet justerer Borg-tillatelse – opprettholder anleggsforbud i gyteperiode

Foto: Showfabrikken/Kystverket

Miljødirektoratet har gjort noen mindre justeringer i mudringstillatelsen for Kystverkets prosjekt Innseiling Borg havn. Kystverkets ønske om å utvide tidsvinduet for anleggsperioden fra fire til åtte måneder i året blir ikke innfridd.

For å øke sjøsikkerheten og fremkommeligheten, og dermed redusere risikoen for grunnstøtinger og kollisjoner som i verste fall medfører tap av liv eller utslipp av olje eller andre miljøgifter i naturen, skal Kystverket mudre farleia inn til Borg havn i Fredrikstad. Havna ligger ved munningen til Glomma. Både havneområdet og innseilingen grunnes opp av sedimenter som elva fører med seg. Dette gjør seilasen krevende. Skipstrafikken er i dag strengt regulert med begrensninger blant annet på sikt, natt- og dagseilas, bruk av taubåt, farlig last og skipstørrelse.

I 2019 fikk Kystverket tillatelse av Miljødirektoratet til å mudre sjøbunnen i farleia inn til Borg havn. Miljødirektoratet stilte svært strenge miljøkrav i tillatelsen både for mudring, nedføring av masser i sjødeponi, håndtering av masser på land og med en begrenset gjennomføringsperiode. I Miljødirektoratets tillatelse var det også et vilkår om at Kystverket kan gjennomføre deler av farledsutdypingen i gyteperioden for kysttorsk dersom man dokumenterer at det er trygt. Kystverket søkte derfor i fjor om blant anna å justere tillatelsen slik at anleggsperioden blir utvidet fra fire til åtte måneder i året.

– Vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om dette, og søkte om utvidet anleggsperiode med et håp om å få en slik tillatelse. Miljødirektoratet har nå vurdert dette kunnskapsgrunnlaget og høringsuttalelsene, og har konkludert med at en ikke vil åpne for dette. Det har vi full forståelse og respekt for. Det hviler et stort ansvar på Miljødirektoratets skuldre. Tilstanden på Oslofjorden er veldokumentert, og hensynet til den sårbare kysttorsken skal veie tungt. Vi støtter opp om den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden, sier prosjektleder Martin Fransson i Kystverket.

Dobler gjennomføringsperioden

Tillatelsen innebærer at periodene Kystverket kan utføre anleggsarbeid på tiltaket er begrenset til fire måneder i året, fra 1. september til 31. desember.

– Vi har hele tiden vært klar over at dette var et sannsynlig utfall og har tatt høyde for det i den pågående anbudskonkurransen for Borg-prosjektet. I praksis vil dette si at prosjektet vil ta lenger tid å gjennomføre enn om anleggsperioden hadde blitt utvidet. Våre vurderinger er at det vil fordoble gjennomføringsperioden fra to til fire år. Dette vil selvsagt også til en viss grad være kostnadsdrivende. Anbudskonkurransen pågår så vi vet foreløpig ikke hvor mye det vil påvirke kostnadene, forklarer Fransson.

I den nye tillatelsen er formuleringene av noen av den andre vilkårene justerte, blant anna knyttet til avvanningen av muddermasser og bruken av diffusor når massene skal nedføres i sjødeponi.

– Vi gleder oss selvfølgelig over at de øvrige endringene vi søkte om er innfridd. De justeringene gir oss større rom for å finne gode løsninger for mudringen og deponeringen av masser, samtidig som forurensningen ikke øker, fastslår prosjektleder Fransson.

Kystverket har fortsatt som mål å komme i gang med anleggsarbeidet i høst, forutsatt at den pågående anbudskonkurransen blir vellykket.

For å forbedre fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilinge...

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen