Hopp direkte til innhold

Nye tilskuddsmillioner til havne-Norge

Kystverket gir nå nærmere 95 millioner kroner i tilsagn til fire nye prosjekter gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner.

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner skal effektivisere logistikkjeden ved å gi støtte til bygging, erstatning eller oppgradering av havneinfrastruktur, inkludert digital infrastruktur. Investeringene bidrar til kostnadsbesparelser, bedre kvalitet, miljøgevinster og overføring av gods fra vei til sjø.

– Regjeringen vil styrke kysten og sjøtransporten. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner får frem gode prosjekter i havnene som ellers ikke ville blitt realisert. Effektive havner er viktig for næringslivet som bruker sjøtransport for å frakte sine varer til markedet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Sjøtransporten er Norges viktigste transportform for gods. Havnene er bindeleddet mellom sjøtransport og landbasert produksjon, og er dermed avgjørende for verdiskaping, næringsliv og bosetting langs kysten. Effektiviteten knyttet til logistikken i havnene er dermed også essensiell for både produksjon og handel.

– Denne tilskuddsordningen hjelper havnene med å realisere prosjekter som forbedrer logistikken. Fra tidligere søknadsrunder har flere av søknadene dreid seg om smartgates og andre digitaliseringsprosjekter. Denne gangen har vi fått flere søknader som omhandler større infrastrukturprosjekter, og for første gang overstiger de totale investeringskostnadene en milliard kroner for samlet sett alle søknadene. Nåløyet – med krav om frister for gjennomføring, positive gevinster i logistikkjeden og finansiering – er det samme som før. Vi er sikre på at de prosjektene som nå får tilsagn om støtte, vil gi gode og varige effekter i logistikkjeden, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Prosjektene som mottar tilskudd, viser beregnede positive gevinster for samfunnet, selv om de ikke er bedriftsøkonomisk gunstige nok til å bli prioritert uten statlig støtte. Tilskuddsordningen sikrer dermed at havnene kan gjennomføre prosjekter som gir varige forbedringer i et viktig bindeledd i transportkjeden, noe som styrker det norske næringslivets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

Effektive havner bidrar til lavere transportkostnader, reduserte utslipp og bedre forsyningssikkerhet, og støtter regjeringens mål om å fremme kystutvikling og øke sjøtransportens andel av godstransporten for å nå nasjonale klima- og miljømål.

Tilskuddsmottaker

Prosjekt

Tilsagnssum

Sandnes havn

Utvidelse av kai på Somaneset i Sandnes kommune.

8 000 000 kroner

Røst kommune

Etablering av industrikai på Glea i Røst kommune.

27 412 855 kroner

Oslo havn

Mudring, roro-rampe og oppgradering av kai på Kneppeskjær i Oslo kommune.

56 000 000 kroner

Oslo havn

Infrastruktur for digitalisering av havnedata i havnene i Hammerfest, Hareid, Stranda, Ålesund, Nordfjord, Egersund, Saltdal, Steigen, Karlsøy og Fjord.

2 974 545 kroner

Totalt

94 387 400 kroner

Til toppen