Hopp direkte til innhold

Miljøansvar

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Blant annet gjøres dette gjennom forebyggende tiltak som tar sikte på å redusere risiko for alvorlige hendelser i farvannet og gjennom å ha en dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon.

Kystverkets miljøansvar

 • Sektoransvar for miljø

  Regjeringens miljøpolitikk bygger på at alle samfunnssektorer har et selvstendig ansvar for å legge miljøhensyn til grunn for sine aktiviteter og for
  å medvirke til at de nasjonale miljøpolitiske målene kan nås.

  De nasjonale miljømålene gjelder blant annet naturmangfold, vannkvalitet, miljøgifter og forurensning, og kulturmiljø. 

  Transportens miljøansvar omfatter:

  • Ha oversikt over hvordan aktiviteten i sektoren påvirker miljøet
  • Gjennomføre de tiltakene innenfor eget ansvarsområde som er nødvendige for at målene i miljøvernpolitikken skal nås
  • Samarbeide og medvirke aktivt til gjennomføringen av tiltak, der virkemidlene er begrensete, og ansvaret er delt på flere sektorer
  • Rapportere om miljøutviklingen i sektoren, effekter og kostnader av virkemiddelbruk og gjennomførte miljøtiltak
  • Være en aktiv pådriver for forskning og utvikling og tilrettelegging innenfor prioriterte miljøområder
 • Vannkvalitet

  EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EF) gir føringer for en helhetlig vannforvaltning i Europa. Formålet med vanndirektivet er å fremme en helhetlig vannforvaltning med utgangspunkt i den økologiske tilstanden i ferskvann, kystvann og grunnvann. Direktivet danner en overbygning for flere underliggende EU-direktiver, for eksempel avløpsdirektivet og drikkevannsdirektivet.

  Norge er forpliktet til å gjennomføre direktivet gjennom EØS-avtalen. Direktivet er hjemlet i norsk lov gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

  Generell informasjon og nyheter om Norges arbeid med vanndirektivet/vannforskriften finnes på Vannportalen. Her finnes også oversikt over alle dokumenter som nasjonale veiledninger, lokale tiltaksanalyser, regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogram.

  Arbeidet med forberedelse av innføringen av vanndirektivet i Norge startet i 2001. Vannforskriften av 2006 innførte direktivet i nasjonalt lovverk, og er hjemlet i plan- og bygningsloven, forurens­ningsloven og vannressursloven.

  Klima- og miljødepartementet har det overordnede koordineringsansvaret, og Miljødirektoratet leder det praktiske arbeidet med gjennomføringen av direktivet.

  Nærmere om Kystverkets arbeid

  Kystverket bidrar aktivt i det nasjonale samarbeidet gjennom deltakelse i direktoratsgruppen og underliggende prosjektgrupper. I tillegg bistår vi Miljødirektoratet i arbeid som pågår i relevante EU-arbeidsgrupper, såkalte CIS-grupper (Common Implementation Strategy), som arbeider for en felles forståelse og gjennomføring av temaene i vanndirektivet. Per i dag er Kystverket representert ved virksomhetsområdet for miljøberedskap, miljø- og analyseavdelingen. Virksomhetsområdet for transport, havn og farlei ved hav- og kystavdelingen sørger for vikar for den faste representanten.

  Kystverket deltar også i arbeidet i landets totalt ni vannregioner, samt de seks vannregionene som er felles med naboland (Sverige og Finland). Per i dag er det fem regionkontakter, alle i hav- og kystforvaltningsavdelingen, som følger opp dette arbeidet. Kystverkets regionkontakter deltar i møter i vannregionutvalg og arbeidsutvalg i sine respektive vannregioner, og følger opp de regionale planene ved å avgi høringsuttalelser.

  Kystverket har sektoransvar for sjøtransport og havn i vannforvaltningssammenheng, og fokuserer på dette i de regionale vannforvaltningsplanene. I denne forbindelse benyttes Vann-nett i stor grad.

  Ved myndighetsutøvelse etter havne- og farvannsloven og forurensningsloven har Kystverket ansvar for å påse at våre vedtak ikke fører til forringelse av vannkvalitet.

  Kystverkets arbeid relatert til vannforskriften koordineres internt gjennom et eget fagforum, «internt forum for vannmiljø». Her deltar per i dag de regionansvarlige, en jurist fra hav- og kystforvaltningsavdelinga, to medarbeidere i utbyggingsavdelinga og den faste representanten i direktoratsgruppa.

  Farleisprosjektene som gjennomføres i regi av Kystverket kan påvirke vannkvalitet og ha betydning for oppnåelse av miljømåla i vannforskriftssammenheng. Tiltak for å hindre negativ påvirkning på vannkvaliteten er dermed en viktig del av planlegginga og gjennomføringa av farleisprosjektene, og kunnskap om slik påvirkning og avbøtende tiltak er et sentralt fagfelt for utbyggingsavdelinga. Det er viktig at denne kunnskapen er tilgjengelig for vannregionmyndigheten.

 • Naturmangfoldloven

  Naturmangfoldloven legger til rette for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. Lovens formål er at naturen tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Loven har videreført og dels utviklet nye virkemidler på en skala fra strengt vern til mer generelle krav om bærekraftig bruk.

  Med naturmangfoldloven har vi for første gang fått felles retningslinjer gjennom generelle regler knyttet til bærekraftig bruk ved utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven § 7 slår fast at prinsippene lovens §§ 8–12 skal legges til grunn som retningslinjer når det treffes beslutninger som berører naturmangfold.

  Loven fastsetter forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter som gjelder på tvers av sektorer. Forvaltningsmålene for naturtyper og arter har betydning for lovtolkning, skjønnsutøvelse, utforming av regelverk, og angir rammer for handling etter lovgivningen.

  For Kystverket har prinsippene særlig betydning ved myndighetsutøvelse etter havne - og farvannsloven og forurensningsloven, og ved etablering og forvaltning av marin infrastruktur.

  For mer informasjon om praktisering av naturmangfoldloven ved saksbehandling etter havne- og farvannsloven – se Kystverkets veileder.

Miljøberedskap

 • Effekter av akutt forurensning

  Det er ikke enkelt å si noe generelt om effekter av ulike utslipp. Samme type utslipp og mengde kan blant annet ha helt ulike effekter ut fra hvor, når, hvilke naturressurser som er på stedet når ulykken skjer.

  Mindre utslipp av lut/syre eller andre stoffer i elver kan ta ut hele fiskebestanden, mens samme utslipp i sjø vil ha minimal effekt. Noen stoffer kan innholde miljøgifter som ikke, eller svært langsomt brytes ned i naturen, mens andre kan medføre høy akutt dødelighet - men skilles ut av kroppen over uker/måneder om dyret ikke var utsatt for dødelig dose (biologisk halveringstid).

  For utslipp av petroleumsprodukter varierer også effektene mye. Det er utslipp hvor en 40 år etter hendelsen ser effekter på arter og økosystemer, mens det i endre tilfeller er vanskelig å finne effekter etter et år.

  Generelt er lettere petroleumsprodukter (for eksempel diesel) mer akutt giftige enn tyngre produkter (tungolje/bunkers).

  De lette produktene har mer flyktige komponenter som letter tas opp i organismer via lunger, gjeller med mer. Samtidig vil fordampningen og oppløsningen i vannmassene foregå raskt.

  Tunge oljer er mindre akutt giftige. De løser seg i mindre grad opp i vannmassene, og er mindre tilgjengelig for eksempelvis skaldyr, som filtrer store mengder vann for å skaffe seg føde. Oljen forsvinner langsomt på overflaten og vil skade mange fugler, og til slutt ende på land med omfattende og kostbare opprydningsaksjoner. Spesielt i kaldt vær kan skade på sjøfugl bli omfattende. Oljen fører til at fuglene mister isolasjonsevnen i fjærdrakten og de fryser og sulter i hjel (trenger mer mat når de fryser).

  Det er derfor tid og sted, samt hvilke ressurser som rammes som bestemmer hvor alvorlige miljøeffekter et akutt utslipp vil få.

 • Olje og oljens egenskaper

  Råoljer og raffinerte oljeprodukter har ulike egenskaper som det må tas hensyn til under en oljevernaksjon. Forskjellige oljer har blant annet ulik viskositet, evne til å ta opp vann (emulgere), kokepunkt, tett­het, flammepunkt og stivnepunkt.

  I tillegg til disse fysiske og kje­miske egenskapene ved oljen, vil også faktorer som temperatur, vind, strøm og sollys påvirke forvitringen. Kartlegging av oljetype er derfor svært viktig for å kunne vite hvordan oljen vil oppføre seg etter et utslipp og ikke minst for å vite hva slags utstyr og meto­der som bør benyttes under ulike faser av en oljevernaksjon.

  Hva skjer med olje ved et utslipp?

  Når oljen havner på sjøen vil den ta opp vann. Råolje kan ta opp opptil cirka 80% vann. Bunkersolje/tungolje kan ta opp cirka 30-50 % vann. Vannopptak avhenger først og fremst av oljetype, men øken­de vind og bølger fører også til økt vannopptak. Konsekvensen er at den oljemengden som skal tas opp fra sjøen blir større enn det opprinnelige utslippet. Ved oljeopptak følger også store mengder vann med.

  De lette komponentene i oljen vil fordampe i løpet av den første tida etter utslippet. Diesel og bensin er tyntflytende (har lav viskositet), og inneholder stor grad av lette komponenter som fordamper lett. Disse oljetypene inneholder også større andel komponenter som løses opp i vannmassene. Den synlige mengden på overflaten blir derfor forholdsvis raskt borte. Imidlertid kan giftigheten for marine organismer være høy.

  Tungolje/bunkersolje vil forbli lenger på vannoverflaten da de innholder mindre grad av lette komponenter. En betydelig mindre del av denne oljen blandes i vannmassene. Oljens egenskaper og forvit­ring har betydning for den videre håndteringen både på sjø og land.

  Ordforklaringer

  • RÅOLJE er blanding av flytende hydrokarboner som finnes i reservoarer i berggrunnen, og som utvinnes som råstoff i petroleumsindustrien. Råolje foredles til bl.a. bensin, parafin, diesel og fyringsolje. Etter at råoljen er utvunnet, fraktes den gjennom rørledning eller med tankskip.
  • TUNGOLJE/TUNG BUNKERSOLJE er betegnelse på en raffinert olje som benyttes som drivstoff til skip. Klebrig olje som er tyktflytende (høy viskositet) og som er tungt nedbrytbar/det tar tid å bryte ned.
  • EMULGERT OLJE/OLJEEMULSJON er olje som inneholder vann. (fra 0 til ca 80 % )
  • RAFFINERT OLJE er råolje som er foredlet/bearbeidet til pro­dukter som for eksempel bensin, parafin, diesel og fyringsolje.
  • FORVITRING er endring av oljens fysiske og kjemiske egen­skaper over tid ved at oljen utsettes for ulike påvirkninger (nedbrytning).
  • VISKOSITET er et mål på oljens seighet. Noen oljer er tyntfly­tende (lite viskøs) og mindre seig enn en andre oljer som kan være tyktflytende (svært viskøse). For eksempel har flybensin lavere viskositet enn asfalt.
 • Ved oljepåslag på land

  En ulykke som fører til utslipp langs kyst og vassdrag vil som regel medføre påslag av oljeforurensning på land. Etter at området er undersøkt er det viktig å få renset strendene slik at miljøpåvirkningen blir minst mulig. Det er også viktig at metoden man velger ikke gjør mer skade på naturen enn oljen gjør i utgangspunktet.

  Kartlegging og planlegging

  Kystverket har utviklet en egen metode for å kartlegge de kystområdene som er utsatt for oljepåslag. Hvilken strategi for rensing som velges, avhenger av en rekke forhold, blant annet områdets miljøsårbarhet, topografi, tilgjengelighet, størrelsen på arealet som er berørt og tykkelsen på oljelaget.

  Bølgeeksponering, strandtype og bruken av området er også avgjørende for valg av metode og nivå på rensingen. Områder som er utsatt for mye bølgeaktivitet trenger generelt mindre rensing enn områder som er mer beskyttet. Etter at en befaringsrapport er utarbeidet, sendes den til Kystverkets strandrensingsgruppe, som deretter lager en arbeidsplan, som blant annet inneholder beskrivelser av arbeidsmetodikk, miljøutfordringer og utstyrsbruk. 

  Grovrensing

  På hver arbeidsposisjon må det opprettes et system for hvordan området skal renses. Først skal avfallet sorteres etter følgende mønster: flytende masse går i egen beholder, fast oljebefengt masse går i egen beholder, og restavfall går i egen beholder.

  Når avfallet er sortert, kan området grovrenses. Først fjernes den frittflytende oljen. Hvis det er praktisk mulig, kan man her benytte slamsuger, pumper eller absorberende midler. Deretter fjernes oljebefengt masse (tang, gress) og tykke oljelag på steiner og svaberg skrapes av.

  Finrensing

  I de fleste tilfeller vil naturen selv sørge for finrensingen av området, men i spesielle områder må også dette gjøres manuelt. Dette gjelder særlig i områder som er mye benyttet til rekreasjon eller som har høy verneverdi.

  Metoder for finrensing kan blant annet være bruk av høyttrykkspyler, varmtvann og strandrensemidler. Den metoden som velges skal godkjennes av Kystverket.

  Sanering av strender, det vil si utskifting av masse, gjennomføres ikke med mindre det foreligger spesielle behov.

  Ordforklaringer

  • Absorberingsmidler: Midler som brukes for å trekke opp oljen. Bark og torv er naturlige absorberingsmidler. Absorberingsmidlene virker på en slik måte at oljen binder seg til dem og gir den større overflate, noe som gjør den lettere tilgjengelig for oljenedbrytende mikroorganismer eller for oppsamling.
  • Renhetsgrad: Det vil alltid finnes spor av olje igjen etter rensingen av et forurenset område. Målet er å gjøre det så rent at naturen klarer resten selv.
  • Strandrensemidler: Vanligvis brukes kjemikalier (såper), i noen tilfeller kan bioremedieringsmidler(oljenedbrytende mikroorganismer) brukes. Alle produktene må være testet og godkjent for giftighet og effektivitet før de tas i bruk.
 • Oljeskadet fugl

  Hendelser som medfører større oljeutslipp kan ofte ramme sjøfugl. Det er Miljødirektoratet (MD) som har det sentrale forvaltningsansvaret for sjøfugl.

  Miljødirektoratets faglige standpunkt er at det ikke er aktuelt å rehabilitere oljeskadet sjøfugl annet enn for arter der hvert individs overlevelse har betydning for bestanden. For tiden gjelder det bare stellerand og dverggås i Varanger- og Porsangerfjorden i Finnmark. Ulike interessenter har ved tidligere hendelser satt i gang vasking og avliving.

  Etter en endring av dyrevelferdsloven i 2009, falt hjemmelsgrunnlaget for lokalt iverksatte aksjoner bort. Det er dermed ikke lenger tillatt med privat initiativ for vask og avliving av oljeskadet sjøfugl.

  Dette er årsakene til at miljømyndighetene oftest ikke anbefaler vasking og rehabilitering av oljeskadet sjøfugl:

  • Vasking er svært ressurskrevende: Hvor vellykket dette blir, avhenger av en rekke faktorer uavhengig av selve vaskeprosessen - som værforhold, tilgjengelighet, type olje og giftighet med mer.

  • Innfanging og behandlingen stresser sjøfuglene og kan påføre dem betydelige lidelser: Bare et fåtall fugl lar seg fange inn og vaske.

  • Fugler som overlever selve vaskeprosessen, kan ha indre skader som følge av giftigheten av oljen: Det finnes lite dokumentasjon på hvor mange av de sjøfuglene som vaskes, som overlever.

  • Vasking vil bare i sjeldne tilfeller ha bestandsmessig effekt.

  Les mer om sjøfugl og oljeskader hos Miljødirektoratet

 • Miljøundersøkelser

  Etter et utslipp av forurensende stoffer setter Kystverket i gang undersøkelser for å se hvordan forurensningen har påvirket miljøet, såkalte miljøundersøkelser. Hensikten er å kartlegge og dokumentere miljøskadene etter utslipp.

  Krav om miljøundersøkelser etter et utslipp er gitt i foruren­singsloven. Det kan være utslipp fra for eksempel skipsfart, petro­leumsvirksomhet eller tankanlegg på land. Det er av avgjørende betydning å få kartlagt skadene og skadepotensialet så raskt som mulig. Skade­potensialet er avhengig av hvilke naturressurser som blir berørt, type forurensing og mengde som slippes ut. Miljøundersøkelser settes i gang umiddelbart etter en hendelse og kan pågå i inntil fem år.

  Miljøundersøkelsens omfang

  Omfanget av de undersøkelsene som iverksettes avhenger av flere forhold:

  • Utslippets størrelse
  • Type fururensning
  • Når på året utslippet fant sted
  • Hvor utslippet fant sted
  • Hva som ble påvirket av forurensning

  Miljøundersøkelsens formål

  Noen av de viktigste formålene med en miljøundersøkelse er å registrere skader på:

  • Fisk og plankton
  • Sjøfugl
  • Marine pattedyr
  • Strand/bunnsedimenter
  • Mattrygghet
  • Oppdrettsnæring, frilufts- og reiseliv

  Undersøkelsene vil også omfatte oljens egenskaper, drift og spredning av forurensningen. En best mulig oversikt over foruren­singens spredning er nødvendig for utvelgelse av prøvesteder for undersøkelser. For å vurdere skaden på miljøet er gode bakgrunnsverdier og tidsserier fra pågående nasjonal overvåkning svært viktig. 

  Rådgivende gruppe

  Programmet for miljøundersøkelser ved et utslipp utarbeides alltid i samarbeid med en rådgivende gruppe som består av representanter fra ulike myndigheter. Gruppens oppgave er å ivareta helhetlig prioritering av innsats og tverrfaglig vurdering av skader på naturmiljø og naturressurser. Derfor er den bredt sammensatt, slik at ulike fagområder blir ivaretatt på en koordinert måte. Gruppen ledes av Kystverket, og består av representanter fra Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Mattilsynet, Norsk Polarinstitutt, Folkehelseinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjø­matforskning.

  Rådgivende gruppe bidrar også under andre deler av en aksjon mot akutt forurensning.

Nedlastbare dokumenter

Faktaark om miljøundersøkelser

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Dolva, Hilde Merete

E-post:

Mobil: +4741576510

Stilling: Seniorrådgiver

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for miljøberedskap

Enhet: miljø- og analyseavdelingen

Ansatt

Lauvrak, Ingrid Johanne

E-post:

Mobil: +4790157203

Stilling: Seniorrådgiver

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for miljøberedskap

Enhet: miljø- og analyseavdelingen

Ansatt
Til toppen