Hopp direkte til innhold

Svalbard

Kystverket er miljøvernmyndighet på Svalbard når det gjelder akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. I mindre enkeltsaker delegeres normalt myndigheten til Sysselmesteren.

Svalbardmiljøloven dekker en rekke miljølover som gjelder på fastlandet men inneholder ikke nærmere regler om statlig beredskap slik vi finner i forurensningsloven. Det er imidlertid forutsatt at staten har ansvaret for at beredskap finnes og Kystverket er delegert dette ansvaret på Svalbard samt i og utenfor territorialfarvannet. 

Kystverket samarbeider nært med Sysselmesteren, Longyearbyen lokalstyre og de større private aktørene på øygruppa om beredskapen. Sysselmesteren leder Utvalget mot akutt forurensning på Svalbard og har det operative ansvaret (Kystverket ved Bjørnøya) og plikt til å aksjonere dersom den ansvarlige ikke selv er i stand til å håndtere situasjonen. Kystverket vil yte nødvendig bistand og ved større hendelser påregnes å overta ledelsen av aksjonen.

Oljeverndepotet Kystverket har i Longyearbyen driftes i samarbeid med Sysselmesterens beredskapsdepot. De private bedriftene stiller med innsatspersonell basert på bedriftenes størrelse. Disse stilles gratis til disposisjon for Kystverket til øvelser og aksjoner. Til gjengjeld kan bedriftene benytte oljevernutstyret ved behov om egen bedrift skulle forårsake akutt forurensning.

Kystverket har hatt flere aksjoner og større øvelser på Svalbard og møter utfordringer knyttet til tilgang på ressurser, store avstander, is og mørke, isbjørnfare, manglende kommunikasjonsmuligheter og krav til arktisk tilpasset og testet utstyr. Kystverket jobber kontinuerlig for å møte disse utfordringen og forbedre beredskapen. I dag er det begrensninger knyttet til lagerkapasitet på Svalbard og egnede aksjonslokaler og Kystverket planlegger et statlig beredskapssenter i samarbeid med Sysselmesteren.

Kontakt

Seniorrådgiver

Rune Suther Frostvin /
Til toppen