Hopp direkte til innhold

e-navigasjon

En global strategi er utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, for å legge tilrette for digitalisering og automatisert utveksling av informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter.

e-navigasjon ble satt på dagsorden etter at mange skipsulykker kunne relateres til menneskelige feil. Mangel på standarder og koordinering av digitalisering i maritim sektor var identifisert som noen av de bakenforliggende årsaker.

Her ser man på samhandling mellom skip og landbasert aktivitet og kommunikasjon dem imellom. Formålet er å øke sjøsikkerheten for kommersiell skipsfart gjennom forenklet utveksling av elektronisk informasjon skip imellom og mellom skip og land, og forenkle arbeidsprosessen til navigatører og landbaserte myndigheter.

Internasjonalt arbeid

FNs sjøfartsorganisasjon IMO koordinerer den internasjonale reguleringen av e-navigasjon. I 2014 godkjente IMO en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon, som legger opp til at fem definerte e-navigasjonsløsninger skal innføres globalt i perioden 2016 til 2019.

FNs sjøfartsorganisasjons (IMO) strategiske implementeringsplan gir et rammeverk og veikart for hvordan nasjonale myndigheter, maritim industri og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt kan videreutvikle praktiske e-navigasjonsløsninger.

Internasjonalt jobbes det med utvikling og testing av e-navigasjonstjenester i ulike samarbeid og prosjekter. 

På vegne av Norge leder Kystverket et av arbeidene som omfatter automatisk skipsrapportering. Dette arbeidet pågår i den mellomstatlige organisasjonen IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).

Nasjonalt arbeid

FNs sjøfartsorganisasjon IMO har valgt ut seks e-navigasjonsløsninger som skal testes ut og implementeres globalt innen 2019. Fra myndighetssiden i Norge er det Kystverket og Sjøfartsdirektoratet som legger til rette for utvikling av e-navigasjon nasjonalt.

Fra Kystverkets side skal det gjennomføres demonstrasjon og testing av brukerorienterte e-navigasjonstjenester i Norge. 

Fakta e-navigasjon

Global strategi for implementering

IMOs globale implementeringsstrategi inneholder fem hovedløsninger som ser på:

 • Bedre brodesign
 • Automatisert skipsrapportering
 • Integritet og kvalitet for informasjon og broutstyr
 • Presentasjon av informasjon i ulike display om bord på fartøy og på land, inkludert kartverktøy og andre display
 • Digitalisering og utvikling av en rekke informasjonstjenester som tradisjonelt er analoge og fragmenterte.

Nytteverdi

 • Forenklet administrativt arbeid om bord i skip og hos maritime myndigheter.
 • Redusert antall uønskede hendelser grunnet menneskelig feil gjennom bedre tilrettelagt brukervennlig digital informasjon.
 • Smartere, enklere og mer effektiv maritim kommunikasjon.
 • Tidsbesparelser og økt effektivitet gjennom digital deling av informasjon.
 • Redusert bunkersforbruk og derigjennom redusert utslipp av klimagasser fra skip.
 • Styrket situasjonsforståelse og navigasjonssikkerhet.
 • Redusert ulykkesrisiko.
 • Global harmonisering av tjenester og digital informasjon for maritim transport som medfører reduserte kostander og økt sjøsikkerhet.

Eksterne lenker:

 

 

 • ArcticInfo

  Se viktig informasjon om arktiske farvann for trygg ferdsel i nordområdene.

Til toppen