Hopp direkte til innhold

Selvgående skip

Kystverket vil bidra til å gjøre Norge til en ledende nasjon i utprøvingen av autonome løsninger for sjøtransport.

Ønsket er å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles og ulike konsepter skal prøves ut. Å ivareta dagens høye sjøsikkerhetsnivå er helt sentralt i utviklingsarbeidet.

Forbedre Sjøsikkerheten

De fleste ulykker til sjøs i dag skyldes menneskelig svikt eller feil. Vi håper og tror at autonome skip - når løsninger er funnet og konsepter er ferdig utviklet - kan forbedre sjøsikkerheten.

Kystverket vil sammen med norske forskningsmiljøer arbeide aktivt for å finne gode løsninger på utfordringer og muligheter som kan ligge i ulike autonome konsepter. Løsninger som kan bidra til effektivisering og til overføring av mer godstransport fra vei til sjø.  Kystverket ønsker testaktiviteter og testområder for autonome fartøy velkomne, og ønsker å bidra til teknologisk nyvinning på området.  

Vi ønsker, sammen med Sjøfartsdirektoratet, å være en foretrukket samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle autonome jøtransportløsninger. Kystverket har, som offentlig myndighet og forvalter av dagens regelverk for farvann, en interesse av å følge den teknologiske utviklingen tett for å sikre at regelverket i fremtiden er tilpasset virkeligheten. Det er viktig å fremskaffe mer informasjon om hvilke sikkerhetsutfordringer bruk av slike fartøy og systemer kan gi og hvordan risikonivåer påvirkes. Vi vil legge til rette for og senere delta i testaktiviteter. Vil bidrar også med råd og veiledning til alle involverte aktører i FoU-arbeidet. Gjennom erfaringsutveksling med de involverte vil vi også kunne øke vår egen kunnskap om emnet.

Vi tror at det kan være formålstjenlig å utvikle en del grunnprinsipper for autonomitet i transport (vei-sjø-luft). Dette er i så fall er et arbeid som Kystverket er en naturlig del av. Vi ser mange overlapp mellom de ulike transportområdene på flere ulike områder (sikkerhet, kommunikasjon, terminal, ”last mile” transport etc).

Kystverket har sammen med Sjøfartsdirektoratet og flere andre land sørget for at temaet nå allerede er høyt på agendaen i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

Kystverket var en av initiativtakerne til opprettelsen av samarbeidsforumet Norsk Forum for Autonome Skip i 2016. En sentral del av Norges FOU-arbeid på området skjer med utgangspunkt i NFAS. Kystverket er medlem og bidrar aktivt.

Til toppen