Hopp direkte til innhold

Tidligere Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Transportplanen ble behandlet i Stortinget 19. juni 2017. Meldingen gjelder fra 1. januar 2018 og fram til 1. januar 2022.

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Statens vegvesen overleverte plangrunnlaget til Nasjonal transportplan til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016. Dette var det faglige grunnlaget for stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.

Til grunn for plangrunnlaget ligger det et større utredningsarbeid som ble gjennomført av virksomhetene og eksterne konsulenter. Rammen for arbeidet ble gitt i retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet . For å svare ut oppdragene ble det gjennomført et utredningsarbeid i to trinn: en analysefase og en planfase.

Handlingsprogram

Nasjonal transportplan skal følges opp med mer detaljerte handlingsprogram.

Kystverkets handlingsprogram 2018-2029 er en konkretisering av Kystverkets planer for perioden. Grunnlaget for planene er tiltak omtalt i Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018 – 2029 og i Meld.St. 35 (2015-2016) På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Kystverkets handlingsprogram

Kystverkets handlingsprogram 2018-2029

Last ned

Handlingsprogrammet er en konkretisering av Kystverkets planer for 2018-2029. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Navngitte tiltak

Til toppen