Hopp direkte til innhold

Prognoser for skipstrafikk mot 2050

Kystverket har utformet prognoser for skipstrafikk og anløp til norske havner frem til 2050. For godsskip forventer man en vekst på om lag 19 prosent fra 2018 til 2050. Veksten varierer mellom skipskategorier og størrelser.

For skip i tørrlastmarkedet (stykkgods, konteiner og bulk) forventer man vekst, mens det ventes en nedgang for offshore supplyskip. For større tankskip som frakter råolje og petroleumsprodukter estimeres det også en nedgang. For fiskefartøy estimerer man en jevn utvikling der samlet aktivitet dreier mot større fartøy. Prognosene for cruiseanløp ble utarbeidet i 2018, men er revidert basert på vedtatte utslippsbegrensninger i verdensarvfjordene.

Anløp av godsfartøy er ventet å øke med om lag 19 prosent fra 2018 til 2050. Det er estimert en oppgang for stykkgodsskip, konteinerskip og bulkskip mens det er ventet et fall i anløp av større tankskip, samtidig som tankskip i innenriks og nærskipstrafikk beholder et relativt uendret aktivitetsnivå. Prognosene er utarbeidet av Kystverket og er basert på de intermodale prognoser for godstransport i Nasjonal transportplan (TØI 1555/2017). Dette sikrer felles forutsetninger for utvikling av godstransport på sjø, veg, bane og luft. Prognosene for skipstrafikk er estimert av Kystverket.

Prognosene for anløp av fiskefartøy viser en fallende trend for fartøy under 28 meter lengde. For fartøy over 28 meter er det estimert en vekst på om lag 34 prosent. Når det gjelder samlede anløp for alle lengdegrupper av fiskefartøy er det estimert en reduksjon på om lag 12 prosent. Prognosene for anløp av fiskefartøy er estimert av SINTEF Ocean og finansiert av Kystverket.

Prognosene for anløp av cruiseskip ble laget av Transportøkonomisk institutt og finansiert av Kystverket. Siden publiseringen av prognosene i 2018 er det skjedd vesentlige endinger miljøkravene til cruiseskipene for anløp til verdensarvfjordene. Cruiseprognosene er revidert basert på endringene i miljøkrav. De reviderte prognosene skisserer fire scenarioer der det mest sannsynlige scenarioet innebærer en halvering av antall anløp. Antall anløp antas å være tilbake på 2019-nivå fra 2050. Revideringen av cruiseprognosene er utført av DNV- GL og finansiert av Kystverket.

For å understøtte prognosene er det utarbeidet et notat om utvikling i skipsstørrelse, motor- og drivstoffteknologi. I notatet beskrives relevante egenskaper ved skipstrafikken i norske farvann. Notatet er en sammenstilling av tilgjengelig kunnskap og forventning til utvikling basert på markedsforhold, teknologi og rammevilkår. Notatet er utarbeidet av DNV-GL og finansiert av Kystverket.

Samtlige prognoser er utarbeidet før effektene av koronaviruset påvirket verdensøkonomien og samfunnet forøvrig. Det er dermed knyttet stor usikkerhet til prognosene, dette gjelder særlig på kort sikt.

Rapporter

Prognoser for sjøtrafikk 2018–2050

Last ned

Kystverket har estimert prognoser for sjøtrafikk 2018–2050. Prognosene er estimert med resultatfiler fra Nasjonal godstransportmodell. Modellkjøringene er utført av Transport økonomisk institutt.

Rapport Publisert Oppdatert

Reviderte prognoser for anløp av cruiseskip til norske havner

Last ned

Dette dokumentet beskriver kort cruisemarkedet, de regulatoriske endringene på miljøsiden som er trådt i kraft og som kan komme fremover, og de nye prognosene for framtidig utvikling av cruisetrafikken i Norge basert på fire ulike framtidsscenarier.

Rapport Publisert Oppdatert

Cruisetrafikk til norske havner

Last ned

Transportøkonomisk institutt har laget denne rapporten på oppdrag for Kystverket. Den er en oppdatering av tilsvarende rapport fra 2015. Hovedtemaer i den nye rapporten er den historiske utviklingen av trafikken og prognoser for framtidig antall cruiseturister og antall anløp.

Rapport Publisert Oppdatert

Oppdaterte anløpsprognoser for fiskefartøy frem til 2060

Last ned

SINTEF Fiskeri og Havbruk AS gjennomførte en prognose for fiskeflåtens anløp for Kystverket i 2015, denne oppdateringen har datagrunnlag frem til 2017.

Rapport Publisert Oppdatert

Utvikling i fartøystørrelser, motor- og drivstoffteknologi

Last ned

DNV GL har bistått Kystverket med å sammenstille dagens kunnskap (2018) innen forventet utvikling i skipsstørrelse, motorteknologi og drivstoffteknologi for skipsflåten som anløper norske havner og som seiler i norske farvann.

Rapport Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Cedric Alexander Baum /
Til toppen