Hopp direkte til innhold

Statistikk om skipsfartens rolle i godstransport

Skipsfarten utgjør en viktig rolle i transport av gods, særlig i utenriksfarten. Målt i tonn blir over 80 prosent av samlet godsmengde fraktet på sjø i utenrikshandelen knyttet til eksport og import, mens sjøs andel av innenriks godstransportarbeid i 2020 ligger på 41,8 prosent.

Godstransportarbeidet måles i tonnkilometer, og defineres som produktet av godsmengde og transportavstand. Godstransportarbeidet er et viktig mål for omfanget av godstransporten. Skipsfarten har særlige fortrinn knyttet til transport av store godsmengder knyttet til våt- og/eller tørrbulk over lange avstander. 

Innenlandske godstransporten på sjø i 2020

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har estimert markedsandelene for godstransportarbeidet for ulike transportplattformer i etterkrigstiden.

Hovedtendensen er at veg har styrket sin markedsandel på bekostning av sjø og bane (se Figur 1 under). Markedsandelene for veg og sjø har vært om lag jevnstore etter 1990, og jernbanens markedsandel synker til i underkant av 6 prosent i 2020. Luftfarten har ubetydelige andeler når det kommer til innenlandsk godstransportarbeid, dvs. under 0,5 prosent. 

1 Innenlandskgodstransportarbeid 2020 linjediagram.JPG
Figur 1. Kilde: TØI-rapport 1865/2021

 

Det innenlandske godstransportarbeidet gikk samlet ned med 4,6 prosent, medregnet kabotasje. Sjøtransporten ble redusert mest i 2020 med 9,2 prosent. Sjøs andel av innenlandsk godstransportarbeid var i 2020 41,8 prosent.

Kabotasje

TØIs beregninger av godstransportarbeidet uten kabotasje viser at sjøs andel av innenlandsk godstransportarbeid i 2020 ligger på 10,4 prosent mens vegs andel er på hele 80,6 prosent. Dette kan forklares av at kabotasje på sjø er mye mer omfattende enn på veg, fordi godstransport på sjø i større grad utføres av internasjonale aktører i et mer liberalisert marked. Kabotasje betyr at utenlandske aktører bistår i transport av innenlandske godstransporter i Norge.

Ny kunnskap om transportarbeid i fiskeoppdrett

På oppdrag fra Kystverket har TØI i 2019 laget nye estimater for oppdrettsrelatert transportarbeid. Resultatet viser en underestimering av transportarbeidet på 260 millioner tonnkilometer. 

Hvis dette resultatet hadde blitt inkludert i de ulike transportformenes markedsandeler for innenlandsk transportarbeid ville sjøs andel gått opp med om lag 0,3 prosentpoeng og tilsvarende ned for veg. 

Utenriksfart

I utenrikshandelen i Norge er skipsfarten en dominerende transportform. 83 prosent av godsmengdene i utenrikshandelen ble i 2020 transportert på skip til og fra Fastlands-Norge. 14 prosent gikk på veg, mens 3 prosent gikk på bane.

Eksport

Figur 2 viser at 87 prosent av samlet eksport fra Fastlands-Norge målt i tonn i 2020 kan knyttes til sjø. Vegs andel lå i 2020 på 9 prosent og jernbanens andel av eksporten lå på 4 prosent. Andelstallene har ikke endret seg fra 2019 til 2020.

2 Eksport 2020 søylediagram.JPG
Figur 2. Kilde: TØI-rapport 1865/2021

 

Import

Figur 3 viser at skips andel av importerte tonn gods ligger på 78 prosent i 2020, dvs. ned ett prosentpoeng fra året før. Vegs andel av importen var 21 prosent i 2020, opp fra 20 prosent i 2019. Jernbanens andel ligger i 2020 på 1 prosent; noe som representerer en gradvis nedgang fra midten av 80-tallet.  

3 Import 2020 søylediagram.JPG
Figur 3. (Kilde: TØI-rapport 1865/2021)

 

Figurene viser at mens skips andel av eksport og import ligger svært høyt, så øker vegs andeler mht. import. Dette kan forklares med våt- og tørrbulkprodukter i større grad preger eksporten enn importen i utenrikshandelen, og at disse i mindre grad har overføringspotensialet fra sjø til veg. Motsvarende preges importen i større grad av konteinerisert gods og annet stykkgods, hvor veg har tatt enkelte markedsandeler.

Særskilt om olje og gass

Samlet ble det eksportert 179 millioner tonn olje og gass (målt i oljeekvivalenter) direkte fra sokkelen i 2020 sammenliknet med 165 millioner tonn i 2019. Eksporten av olje og gass i rør lå i 2020 på 95 millioner tonn, mens skipene frakter 84 millioner tonn. Målt i vekt utgjorde eksport av olje og gass fra sokkelen 65 prosent av den totale eksporten fra Norge til utlandet i 2020, som utgjør en økning fra 73 millioner tonn i 2019.

Hvis vi inkluderer eksport av olje og gass med skip fra kontinentalsokkelen vil sjøs andel av det totale godstransportarbeidet knyttet til eksport stige og ligge på om lag 95 prosent.

På grunn av den store betydningen olje og gass har, særlig mht. eksport, vil en nedgang i eksporten av olje og gass på lengre sikt – samt eventuelt ytterligere overgang til rør - kunne få store konsekvenser for markedsandelene for transportplattformene med hensyn til både import, innenlandske godstransporter, men særlig for eksport.

 

Nye beregninger for perioden 2010-2015

I 2016 ble det av TØI gjennomført nye beregninger av transportarbeidet for godsskip på norsk område for perioden 2010-2015.

Beregningene gir grunnlag for å estimere transportert mengde gods og godstransportarbeid for skip på norsk område fordelt på skip, og for øvrige/utenlandskregistrerte skip.

Godstransport med norskregistrerte skip benevnes som «ikke medregnet kabotasje», mens godstransport inklusive utenlandsk registrerte skip benevnes som «medregnet kabotasje».
Beregningene indikerer at godstransportarbeidet for norskregistrerte skip (ikke medregnet kabotasje) er betydelig lavere enn godstransportarbeidet som har vært presentert i de årlige rapportene t.o.m. 2014. Beregningene for årene 2002 t.o.m. 2009 ansees som usikre idet grunnlaget ikke inkluderte informasjon om godsets leveransemønster.

Kystverket velger til tross for brudd i tidsserien å vise utviklingen av markedsandelene for innenlandsk godstransportarbeid for hele etterkrigstiden, fordi hovedtrendene er interessante over tid, samtidig som konsekvensene av de to beregningsmåtene synes beskjedne gitt det faktum at andelen utenlandskregistrerte skip frem til år 2002 var betydelig mindre enn i senere år. 

Relaterte dokumenter

Statistikk for transportytelser 2020

Last ned

Excel-fil med statistikk-tallene for flere år.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Metadata om statistikk for transportytelser i Norge

Last ned

Bakgrunnsinformasjon om statistikken.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Claus Wiggen Kamstrup /
Til toppen