Hopp direkte til innhold

§ 36 Farvannsavgift

Havne- og farvannsloven § 36 gir kommunen adgang til å finansiere bestemte offentlige oppgaver etter loven med farvannsavgift. Det er altså ikke obligatorisk for kommunene å kreve inn farvannsavgift. Kommuner som velger å innføre avgift, må gjøre det ved forskrift.

Inntektene fra farvannsavgiften skal ikke overskride selvkost knyttet til oppgavene og tiltakene som kan finansieres med avgift. Selvkost skal fastsettes i samsvar med forskrift om selvkost som er gitt i medhold av kommuneloven § 15-1.

Følgende forskrifter er særlig relevante for farvannsavgiften:

  • forskrift 11. desember 2019 nr. 1838 om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsavgiftsforskriften)
  • forskrift 11. desember 2020 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) hjemlet i kommuneloven § 15-1

Kystverket fører tilsyn med at bestemmelsene i § 36 og farvannsavgiftsforskriften blir overholdt.

I de lokale forskriftene må kommunen fastsette avgiftssatser, eventuelle rabattordninger og lokale avgiftsfritak, system for informasjonsutveksling mellom kommune og fartøy mv.

Kommuner som ønsker det, kan fastsette bestemmelser om avgiftsinnkrevingen i en generell, mer varig forskrift, mens selve avgiftssatsene fastsettes i årlige vedtak i tilknytning til budsjettprosessen. Både fastsettelsen av de generelle bestemmelsene og av avgiftssatsene må tilfredsstille forvaltningslovens regler om forskrifter. Det betyr bl.a. at interesserte må gis anledning til å uttale seg om satsene i samsvar med forvaltningsloven § 37.

Det følger av selvkostforskriften § 9 at kommunen skal ha dokumentasjon av hvordan beregningen av samlet selvkost er gjort. For at kommunen skal få et godt grunnlag for innføringen av farvannsavgiften, så anbefaler vi at dokumentasjon om avgiften legges ved høringen, jf. også forvaltningsloven § 37. Dette er dokumentasjon som vi legger til grunn at kommunen uansett utarbeider.

Ved fastsetting av farvannsavgift anbefaler vi dermed at høringsdokumentasjonen også inneholder budsjett for det kommende regnskapsåret. Budsjettet må inneholde forventet selvkost, samt forventete avgiftsinntekter fra fartøy. Budsjetterte avgiftsinntekter må basere seg på prognose over anløp i havn eller til innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunen det kommende året. Selvkostforskriften har videre bestemmelser om håndtering av overskudd og underskudd, jf. selvkostforskriften § 8.

Til toppen