Hopp direkte til innhold

Høring: Endring av forskrift om farleder

Kystverket sender med dette på høring forslag til endringer i kartgrunnlaget til forskrift 11. desember 2019 nr. 1834 om farleder. Endringene vil etter planen tre i kraft 1. januar 2022.

Saksnummer: 2021/9361

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 03.12. 2021.

Send gjerne merknader til forslaget via høringsinnspill-skjemaet nederst på denne siden.

Eventuelt kan man sende merknader på e-post til: post@kystverket.no, eller per post til: Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund. Vennligst merk svaret med vår referanse 2021/9361.

Vi ber høringsmottakerne videreformidle forslaget dersom dere ser at også andre kan ha interesse av det. Forslaget er tilgjengelig på Kystverkets hjemmeside, og høringen er åpen for alle.

Nærmere om forslaget 

Havne- og farvannsloven 2019 fordeler ansvar og myndighet etter loven mellom stat og kommune. Kommunen har ansvaret i det kommunale sjøområdet, mens staten har ansvaret i hoved- og biled, samt i farvannet til 1 nautisk mil  utenfor grunnlinjen. Det er forskrift 11. desember 2019. nr. 1834 om farleder som fastsetter hva som er hoved- og biled, og som dermed trekker opp grensene for statens myndighet og ansvar. 

Kystverket vurderer behovet for revisjon av den arealmessige utstrekningen av forskriften årlig. Vurderingen brygger på trender i trafikken og definerte brukerbehov, i tillegg til innspill fra eksterne.

Hovedregelen i dagens farledsforskrift er at hoved- eller bileden stopper ved inngangen til havneområdet, jf. figur 1.

Ansvarsfordeling mellom stat og kommune

Ansvarsfordeling mellom stat og kommune

 

I forbindelse med ny lov ble det i 2020 foretatt en justering av ledens avslutning inn til havn[1] for de havnene som hadde havneavgrensing i den gamle farledsforskriften (forskrift 30. desember 2009 nr. 1477) om farleder. I tillegg ble man klar over at en del andre havner også manglet en korrekt avslutning av leden inn mot havn som ikke ble korrigert ved forrige revisjon. I 2020 ble det prioritert å arbeide med de tidligere vedlegg 1 havnene. Årets revisjon er bl.a. ment å fange opp resterende havner, hvor avslutningen ikke følger nevnte prinsipp. I hovedsak er det små endringer i areal for den enkelte havn.

I vurderingen av hvor leden skal avsluttes inn mot havn, er det i hovedsak lagt vekt på hvor havnen naturlig starter, for eksempel ved moloanlegg eller naturgitte forhold. Ikke alle havner har en slik naturlig avgrensning, og i disse tilfellene må det også legges vekt på hvor fartøyene går over i manøvermodus (oppløp og fortøyning ved kai), og ikke lenger navigerer etter navigasjonsinnretninger. Dette vil variere ut i fra hvordan kaier og terminaler er anlagt i havnen.

I tillegg er det i årets revisjon foreslått å endre leden i noen tilfeller hvor det kan føre til at Kystverket ikke behøver å gi statlig fartsforskrift for det aktuelle området.

Kontakt

Seniorrådgiver

Guttorm Tomren +4790792874 / guttorm.tomren@kystverket.no

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen