Hopp direkte til innhold

Avhending av statlege fiskerihamner

Kystverket avhender statlege fiskerihamner som ikkje lenger er i bruk som fiskerihamner.

Målet er at desse anlegga skal få annan bruksverdi og dermed ny aktivitet som kan kome lokalsamfunnet til gode. Fiskerihamnestatusen har gjeve avgrensingar på kva føremål hamna kan brukast til. Gjennom sal av desse hamneanlegga kan denne statusen endrast og gje alternative bruksmåtar som etablering av ny næringsverksemd og høve til fritidsaktivitetar.

Avhendingsoppdraget vert gjennomført i samsvar med det statlege regelverket for avhending. I tillegg gjeld Stortinget sine føringar, som mellom anna seier at sal av dei ikkje-næringsaktive fiskerihamnene skjer til moglege kjøparar etter følgjande prioriteringsrekkefølgje:

  1. Statlege institusjonar (vederlagsfri overtaking)
  2. Kommunale eller fylkeskommunale institusjonar (til takst)
  3. Foreiningar med allmennyttige føremål (til takst)
  4. Private (på den opne marknaden)

Kystverket har dei seinare åra avhenda fleire statlege hamneanlegg, og held fram med å avhende ikkje-næringsaktive fiskerihamner.

Status for hamner som er i avhendingsprosess:

Møre og Romsdal
Navn Kommune Fylke Takst Kommentar
Valkve Giske Møre og Romsdal 400.000 Klar for privat marknad
Haram Ålesund Møre og Romsdal 600.000 Klar for privat marknad
Nordre Bjørnsund Hustadvika Møre og Romsdal 400.000  
Søndre Bjørnsund Hustadvika Møre og Romsdal 200.000 Mellombels stans pga jordskiftesak
Edøy Smøla Møre og Romsdal 240.000 Seld til Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Trøndelag
Navn Kommune Fylke Takst Kommentar
Halten Frøya Trøndelag 100.000 Klar for privat marknad
Yttervågen Osen Trøndelag 300.000 Klar for privat marknad
Nordøyan Nærøysund Trøndelag 100.000 Klar for privat marknad
         

 

Nordland
Navn Kommune Fylke Takst Kommentar
Tind Moskenes   5.000 Klar for privat marknad
         

 

Troms og Finnmark
Navn Kommune Fylke Takst Kommentar
         
Store Ekkerøy Vardø Troms og Finnmark 50.000 Klar for privat marknad
Breivik Hasvåg Troms og Finnmark 100.000 Klar for privat marknad 
Omgang  Gamvik Troms og Finnmark 2.000 Klar for privat marknad
         

 

 

Kontakt

Avdelingsdirektør

Vigdis Trulssen Bye /
Til toppen