Hopp direkte til innhold

Godkjenning av havner og havneanlegg

Alle havner og havneanlegg som omfattes av regelverket om maritim sikring må godkjennes av Kystverket. Se beskrivelse av prosessen for godkjenning under.

Godkjenning

 • Førstegangs godkjenning

  Ordinær godkjenning

  For det første må havna eller havneanlegget få gjennomført en sikringsrisikoanalyse (PSA/PFSA). Dette gjøres i de fleste tilfeller av en Recognized Security Organization (RSO). Sikringsrisikoanalysen skal godkjennes av Kystverket.

  Havneanlegget må videre peke ut en sikringsleder for havneanlegget (PFSO) og utarbeide en sikringsplan. Sikringsplanen kan enten utarbeides av sikringsleder eller av en RSO.

  Sikringsplanen skal deretter godkjennes av Kystverket. Kystverket utfører en verifikasjon av havneanlegget for å påse at den opererer i tråd med sin egen sikringsplan og gjeldende regelverk. Kystverket sjekker da at de sikringstiltakene som er beskrevet i planverket faktisk er gjennomført i havneanlegget.

  Sikringsrisikoanalysen og sikringsplanen blir endelig godkjent når verifikasjonen er gjennomført, og Kystverket ikke har noe å utsette. Havneanlegget godkjennes da for å kunne motta skip med internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) i kategorier i samsvar med sikringsrisikoanalysen.

  Kystverket kan utføre anmeldte og uanmeldte tilsyn i havner og havneanlegg.

  Godkjenning av havneanlegg med sporadiske anløp av ISPS-skip

  Forskrift om sikring av havneanlegg åpner for en enklere gjennomføring av kravene i enkelte tilfeller. Havneanlegg som godkjennes etter § 11 i forskriften kan ha færre eller mindre omfattende sikringstiltak enn det som fremgår av forskriften og ISPS-koden. Disse havneanleggene skal i hovedsak anløpes av skip i nasjonal fart, og kun sporadisk anløp av ISPS-skip. I tillegg til lav anløpsfrekvens må havneanlegget ha en lav sikringsprofil. Se veiledning til forskrift om sikring av havneanlegg. 

  For å søke om godkjenning etter § 11, må havneanlegget fylle ut et kartleggingsskjema som sendes til Kystverket i vanlig post eller på e-post til

   

  Godkjenning av havneanlegg med tilsvarende sikringsordninger  

  Havneanlegg som godkjennes etter § 12 i forskrift om sikring av havneanlegg kan ha andre, men like effektive, sikringstiltak enn det som fremgår av forskriften og ISPS-koden. Bestemmelsen kan bare benyttes i særskilte tilfeller, og havneanlegg må ha en begrenset eller spesiell drift. Se veiledning til forskrift om sikring av havneanlegg. 

 • Fornyet godkjenning

  En sikringsrisikoanalyse (PSA/PFSA) skal gjennomgås senest fem år etter at den sist ble godkjent av Kystverket.

  Senest ett år før godkjenningen utløper bør ansvarlig eier/operatør for havneanlegget eller ev. havnesikringsmyndighet for havna, starte søknadsprosessen for ny godkjenning.

  Hensikten med en gjennomgang av sikringsrisikoanalysen er å vurdere om det foreligger endringer i grunnlaget for analysen. Endringer av aktivitet, aktører, infrastruktur, verdier og trusselbildet kan være faktorer som påvirker analysen og valg av sikringstiltak.

  Kystverkets veileder og mal for utarbeidelse av sikringsrisikoanalyse kan være til veiledning under gjennomgangen.

  Beskrivelse av søknadsprosessen:

  1. Godkjent sikringsvirksomhet (RSO) må benyttes for å oppdatere sikringsrisikoanalysen.
  2. Godkjennbar sikringsrisikoanalyse sendes via tjenesten for sikker innsending, e-Dialog, senest 3 måneder før godkjenningen utløper.
  3. Sikringsrisikoanalysen vil bli gjennomgått av Kystverket og vurdert om den dekker krav til innhold.
  4. Sikringsplan skal bygge på nyeste sikringsrisikoanalyse. Sikringsplan utarbeides av havnen/havneanlegget og/eller RSO og oversendes til Kystverket via e-Dialog.
  5. Kystverket vil vurdere behovet for verifikasjon før en endelig godkjenning av sikringsrisikoanalyse og sikringsplan.Kystverket godkjenner sikringsrisikoanalyse og sikringsplan med gyldighet på inntil fem år.  

  Havneanlegget blir da godkjent for å kunne motta skip med internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) i kategorier i samsvar med sikringsrisikoanalysen. Mottak av skip med internasjonalt sikringssertifikat i kategorier som ikke er nevnt i godkjenningsbrevet må søkes særskilt om.

  Dersom planverk blir sendt inn for sent eller ikke er i godkjennbar stand vil man risikere at godkjenningen utløper før ny godkjenning er på plass. Kystverket har ikke hjemmel til å forlenge godkjenning av tidligere godkjent planverk. 

   

Kontakt

Avdelingsleder

Richard Lobb Utne /
Til toppen