Hopp direkte til innhold

Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg i henhold til retningslinjer gitt av Kystverket. Statlige virkemidler fra kap. 970 post 60 skal medvirke til å oppnå prioriterte mål i tråd med nasjonale mål for maritim næringsutvikling, regionale utviklingsprogram og/eller kommunale prioriteringer i tråd med tilskuddspostens formål.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 bevilget en tilsagnsfullmakt på 35,2 mill. kr til den kommunale tilskuddsordningen til fiskerihavneanlegg i 2022. Kystverket har fått i oppdrag å gjeninnføre tilskuddsordningen vi har forvaltet tidligere, med siste runde i 2019.

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Tilskudd krever kommunal egenfinansiering av minst 50 prosent av prosjektkostnadene.

Tilskuddene kan gis både som bevilgninger innen budsjettåret og som tilsagn om støtte for neste budsjettår. Kystverket krever at kommunalt vedtak om finansiering foreligger før det inngås tilskuddsavtale. Søknader om tilskudd for prosjekter i 2023 må innsendes Kystverket innen 1. oktober 2022, deretter er fristen 1. mars for påfølgende år. Søknadene må følge Kystverkets søknadsskjema. Kystverkets prioritering av tilskudd behandles deretter sammen med statsbudsjettet. Tilsuddsordningen er en nettoordning og søknader skal sendes inn på grunnlag av eks mva.

Søknadsfrist: 1.10.2022 (for prosjekter i 2023). Deretter 1. mars for påfølgende kalenderår om ordningen videreføres.

Kystverket kan kontaktes i forkant for å avklare om prosjektet er søknadsberettiget. Søknadsskjema med vedlegg kan sendes til og merkes med «post 60».

Til toppen